Ras­mus Ekst­röm / STT

Lä­hes puo­lel­la ko­ti­ta­louk­sis­ta ei ole va­raa elin­kus­tan­nus­ten nou­suun yli sa­dal­la eu­rol­la kuu­kau­des­sa il­man, et­tä ko­ti­ta­lous jou­tuu ah­din­koon, ar­vi­oi Ku­lut­ta­ja­liit­to teet­tä­män­sä ky­se­lyn pe­rus­teel­la. Vii­den­nes ko­ti­ta­louk­sis­ta ei kes­täi­si min­kään­lai­sia elin­kus­tan­nuk­sien, ku­ten asu­mi­sen, elin­tar­vik­kei­den tai ener­gi­an, hin­nan­nou­su­ja.

Vain noin 15 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ko­ti­ta­louk­sis­ta kes­täi­si yli 500 eu­ron elin­kus­tan­nus­ten nou­sun kuu­kau­des­sa.

Ta­lou­del­li­set haas­teet ko­ros­tu­vat Ku­lut­ta­ja­lii­ton mu­kaan yk­sin­huol­ta­jien ta­louk­sis­sa, jois­ta noin 30 pro­sent­tia il­moit­ti, et­tä mak­su­va­raa kus­tan­nus­ten nou­suun ei ole lain­kaan il­man ta­lou­del­li­sen ah­din­gon vaa­raa.

–  Ku­lut­ta­ja­liit­to on erit­täin huo­lis­saan niis­tä ko­ti­ta­louk­sis­ta, joil­la ei ole lain­kaan tai hy­vin pie­ni ta­lou­del­li­nen liik­ku­ma­va­ra elin­kus­tan­nus­ten nous­tes­sa, Ku­lut­ta­ja­lii­ton pää­sih­tee­ri Juha Beur­ling-Po­mo­ell sa­noo tie­dot­tees­sa.

Ku­lut­ta­ja­liit­to muis­tut­taa, et­tä kan­sa­lai­sen pi­tää ol­la yh­tey­des­sä so­si­aa­li­toi­meen, jos hä­nel­lä ei ole va­raa elä­mäl­le vält­tä­mät­tö­miin pe­ru­sa­si­oi­hin.

Ky­se­lyn to­teut­ti Ku­lut­ta­ja­lii­ton ti­lauk­ses­ta Au­la Re­se­arch. Sii­hen vas­ta­si 1  090 ih­mis­tä ym­pä­ri Suo­men 6.9.–21.9.2022 vä­li­se­nä ai­ka­na.