Syk­syl­lä tu­lee omal­ta osal­ta­ni kak­si vuot­ta täy­teen Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa. Tuo­na ai­ka­na olen pääs­syt tu­tus­tu­maan maa­kun­taam­me laa­jem­min, sen mo­niin yrit­tä­jiin, koh­tei­siin ja pal­ve­lui­hin. Al­kaa pik­ku­hil­jaa hah­mot­tua, et­tä tääl­lä meil­lä on erit­täin ko­vaa osaa­mis­ta ja to­del­la roh­kei­ta yrit­tä­jiä, mut­ta tuom­me­ko sitä tar­peek­si esil­le?

Kaik­kien mei­dän pi­täi­si us­kal­taa enem­män ke­hua osaa­mis­tam­me ää­neen ja sa­mal­la miet­tiä, mi­ten voi­sim­me hyö­dyn­tää ja yh­dis­tää voi­ma­va­ro­jam­me yrit­tä­jien kes­ken.

Yh­teis­työ eri yrit­tä­jien vä­lil­lä mah­dol­lis­taa asi­ak­kaan pal­ve­le­mi­sen en­tis­tä ko­ko­nais­val­tai­sem­min ja tuo li­sää eu­ro­ja maa­kun­taan. Li­säk­si se voi syn­nyt­tää ai­van uu­den­lai­sia tuot­tei­ta ja in­no­vaa­ti­oi­ta.

Pi­de­tään mie­les­sä myös yrit­tä­jä­jär­jes­tön voi­ma, sekä sen kaik­ki tuo­mat edut ja hyö­dyt. It­se olen osal­lis­tu­mal­la eri ta­pah­tu­miin saa­nut to­del­la laa­jan ver­kos­ton sekä myös ar­vo­kas­ta op­pia ja us­koa yrit­tä­jyy­teen alas­ta riip­pu­mat­ta. Ver­kos­tois­sa on to­del­la­kin voi­maa ja mi­kä­li sii­hen us­kal­taa jo­tain an­taa, niin mel­kein voi lu­va­ta, et­tä se myös jo­tain an­taa ta­kai­sin.

Muis­ta­kaam­me myös ke­sän ai­ka­na, kun lii­kum­me eri paik­ka­kun­nil­la, ker­toa mon­ta syy­tä tul­la vie­rai­lul­le Sa­ta­kun­taan. Po­si­tii­vi­sen vies­tin le­vit­tä­mi­nen ja oman maa­kun­nan ke­hu­mi­nen tuot­taa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hy­vää mo­nel­la ta­paa. Mat­kai­lu­y­rit­tä­jät voi­vat saa­da uu­sia asi­ak­kai­ta ja alu­eem­me kun­nat mah­dol­li­ses­ti uu­sia asuk­kai­ta, mikä vah­vis­taa koko maa­kun­nan elin­voi­maa en­ti­ses­tään.

Omal­ta osal­ta­ni vie­tän ke­sän pää­sään­töi­ses­ti työn mer­keis­sä, kos­ka yri­tyk­se­ni no­jaa ai­ka pit­käl­le mat­kai­luun ja sen tuo­maan po­si­tii­vi­seen kas­sa­vir­taan. Py­ri­tään sil­ti kii­reen­kin kes­kel­lä huo­leh­ti­maan omas­ta jak­sa­mi­ses­ta ja lo­mail­laan ai­na vä­lil­lä, kun sii­hen on mah­dol­li­suus.

Täs­sä koh­taa vie­lä ha­lu­an toi­vot­taa kai­kil­le hy­vää ja kau­pal­lis­ta ke­sää.

Joo­nas Lau­ro­nen

Yrit­tä­jä, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jä­sen