Tui­ja Saa­ri­nen

LM-Suo­mi­set Oy:n toi­mi­ti­lat Rau­man La­ka­rin te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la hoh­ta­vat uu­tuut­taan. Vih­ki­äi­siä vie­tet­tiin 17. maa­lis­kuu­ta ja nyt 3 000 ne­li­ön ra­ken­nus tar­jo­aa ti­lat pait­si maan­ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sen toi­mis­tol­le myös ras­kas­ka­lus­ton kor­jaa­mol­le, isol­le pe­su­hal­lil­le ja kai­kil­le avoi­mel­le lou­nas­ra­vin­to­lal­le. Ura­kan ar­vo oli noin 7,5 mil­joo­naa eu­roa.

– La­ka­rin alue on meil­le mo­nes­sa suh­tees­sa ihan­teel­li­nen. En­sin­nä­kin se tar­jo­aa hy­vät lii­ken­neyh­tey­det val­ta­tie 8:n ku­pees­sa, ja toi­sek­si tu­le­vat maa­poh­jan geo-omi­nai­suu­det. Kal­li­o­poh­jan kans­sa ei ole pai­nu­mi­son­gel­maa, ja sa­mal­la saa­tiin pie­nen­net­tyä pe­rus­tus­ku­lu­ja, to­te­aa LM-Suo­mi­set Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Suo­mi­nen.

LM-Suomiset Oy:n toimitusjohtaja Markku Suominen sai Suomen Yrittäjiltä arvostetun yrittäjäristin suurristin.

LM-Suomiset Oy:n toimitusjohtaja Markku Suominen sai Suomen Yrittäjiltä arvostetun yrittäjäristin suurristin.

Tuija Saarinen

Vih­ki­äis­ti­lai­suu­des­sa Suo­mi­nen sai Suo­men Yrit­tä­jil­tä ar­vos­te­tun yrit­tä­jä­ris­tin suur­ris­tin. Tun­nus­tus on si­tä­kin mer­kit­tä­väm­pi, kun ot­taa huo­mi­oon, et­tä Suo­mi­nen on vas­ta 43-vuo­ti­as. Iäs­tään huo­li­mat­ta hän on eh­ti­nyt teh­dä pal­jon edun­val­von­nan sa­ral­la.

– Tun­tuu kyl­lä tosi hy­väl­tä, var­sin­kin kun tie­tää myön­tä­misk­ri­tee­rit. Voi sa­noa, et­tä olen sel­lai­set 25 vuot­ta kier­tä­nyt Suo­mea ja teh­nyt val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la edun­val­von­ta­työ­tä.

LM-Suomiset Oy:n toimitusjohtaja Markku Suomiselle myönnetty yrittäjäristin suurristi on tunnustus yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Suominen on tällä hetkellä muun muassa Koneyrittäjien puheenjohtaja.

LM-Suomiset Oy:n toimitusjohtaja Markku Suomiselle myönnetty yrittäjäristin suurristi on tunnustus yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä. Suominen on tällä hetkellä muun muassa Koneyrittäjien puheenjohtaja.

Tuija Saarinen

Suo­mi­nen on toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti Ko­ney­rit­tä­jis­sä, en­sin kym­me­nen vuot­ta va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na, ja vii­mei­set kuu­si vuot­ta pu­heen­joh­ta­ja­na. Suo­men Yrit­tä­jien hal­lin­nos­sa Suo­mi­nen eh­ti toi­mia seit­se­män vuot­ta, jois­ta kak­si vuot­ta työ­va­li­o­kun­nas­sa. Hän kuu­luu Eu­ra­jo­en Yrit­tä­jiin.

– Jos jo­tain ha­lu­aa muut­taa, se ta­pah­tuu ni­me­no­maan edun­val­von­nan kaut­ta, ku­kaan ei pys­ty sii­hen yk­sin. Vaik­ka se vie ai­kaa, niin vas­ti­neek­si py­syy tie­don val­ta­vir­ras­sa kiin­ni.

– Ajan­koh­tai­nen asia esi­mer­kik­si Ko­ney­rit­tä­jis­sä on täl­lä het­kel­lä ko­ti­mai­nen tur­ve, joka on saa­nut osak­seen jul­maa koh­te­lua vii­mei­set pari vuot­ta. Met­sä­pe­rus­tei­ses­ta ener­gi­as­ta on pu­laa, ja kun ener­gi­as­ta on pu­laa, hin­nat nou­se­vat pil­viin. Asia kos­ket­taa liit­toa, sil­lä meil­lä on pal­jon met­sä­ko­ney­rit­tä­jiä.

LM-Suomiset Oy:n uusi 3000 neliön toimitila sijaitsee Rauman Lakarin teollisuusalueella. Se vihittiin käyttöön maaliskuussa.

LM-Suomiset Oy:n uusi 3000 neliön toimitila sijaitsee Rauman Lakarin teollisuusalueella. Se vihittiin käyttöön maaliskuussa.

Täl­lä het­kel­lä LM-Suo­mi­set Oy:tä työl­lis­tä­vät isot kun­nal­li­set in­ves­toin­nit muun mu­as­sa Eu­ra­jo­el­la, Mas­kus­sa, Huit­ti­sis­sa ja Ve­si­lah­del­la. Töi­tä teh­dään tal­vel­la, ku­ten mui­na­kin vuo­de­nai­koi­na.

– Em­me ole jou­tu­neet tal­vi­sin lo­maut­ta­maan ke­tään. Tie­tyis­sä töis­sä tal­vi­o­lo­suh­teis­ta on jopa hyö­tyä. Esi­mer­kik­si jos työ­maa on pel­lol­la, niin pel­to kan­taa tal­vel­la ras­kaat työ­ko­neet.

Suo­mi­nen sai en­sim­mäi­sen kai­vin­ko­neen­sa 14-vuo­ti­aa­na. Pari viik­koa har­joi­tel­tu­aan hän ot­ti jo vas­taan en­sim­mäi­sen työ­keik­kan­sa naa­pu­rin pel­lol­la. Yh­des­tä kai­vin­ko­nees­ta on kas­va­nut yri­tys, jol­la on noin 80 käy­vää moot­to­ria: kai­vin­ko­nei­ta, kuor­ma-au­to­ja, ajo­neu­vo­yh­dis­tel­miä ja dump­pe­rei­ta. Per­hey­ri­tyk­ses­sä toi­mii myös veli, Ilk­ka Suo­mi­nen, joka vas­taa ka­lus­to­huol­los­ta.

Tällä hetkellä LM-Suomiset Oy:tä työllistävät isot kunnalliset investoinnit muun muassa Eurajoella, Maskussa, Huittisissa ja Vesilahdella, kertoo toimitusjohtaja Markku Suominen.

Tällä hetkellä LM-Suomiset Oy:tä työllistävät isot kunnalliset investoinnit muun muassa Eurajoella, Maskussa, Huittisissa ja Vesilahdella, kertoo toimitusjohtaja Markku Suominen.

Tuija Saarinen

Mitä toi­mi­tus­joh­ta­ja te­kee va­paa-ajal­la?

– Luot­ta­mus­toi­met vie­vät jon­kin ver­ran ai­kaa, ne ovat ta­val­laan yk­si har­ras­tus. Per­hee­see­ni kuu­luu vai­mo ja kol­me kou­lui­käis­tä las­ta, ja va­paa-ai­ka me­nee pit­käl­ti per­heen kans­sa.

Maan­ra­ken­nu­sy­rit­tä­jä on myös maan­vil­je­li­jä.

– Vuon­na 2009 os­tin isäl­tä­ni maa­ti­lan, ja teim­me su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen. Nyt vil­je­len 90 heh­taa­rin alal­la veh­nää, oh­raa ja kau­raa. Se on hy­vää vas­ta­pai­noa. Voi jät­tää pu­he­li­men ko­tiin ja ol­la ihan omas­sa rau­has­sa. Pi­dän kiin­ni sii­tä, et­tä teen it­se lä­hes kaik­ki työt.

Lap­set ovat hy­vää vauh­tia seu­raa­mas­sa isän­sä ja­lan­jäl­kiä. Jo­kai­nen heis­tä saa Suo­mi­sen mu­kaan kai­vin­ko­neen liik­keel­le, myös 7-vuo­ti­as kuo­pus.

– Lap­set ovat jos­kus lau­an­tai­sin mi­nun mu­ka­na­ni töis­sä, ja he pää­se­vät au­raa­maan vä­lil­lä pi­hal­ta lun­ta pie­nel­lä Avant-kuor­maa­jal­la. Se on heil­le iso jut­tu.