Sa­ta­kun­nan maa­kun­ta­val­tuus­to va­lit­see uu­den maa­kun­ta­joh­ta­ja jou­lu­kuus­sa elä­köi­ty­vän As­ko Aro-Hei­ni­län ti­lal­le. Va­lin­tap­ro­ses­si on eden­nyt sii­hen, et­tä kol­me eh­do­kas­ta on pää­tet­ty lä­het­tää so­vel­tu­vuus­tes­tei­hin. He ovat dip­lo­mi-in­si­nöö­ri ja Sa­ta­kun­nan kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Min­na Nore, hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri, kan­sa­ne­dus­ta­ja Kris­tii­na Sa­lo­nen ja kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin­joh­ta­ja At­so Vai­nio.

Eh­dok­kaat vas­ta­si­vat kah­teen ky­sy­myk­seen:

1. Mikä on mer­kit­tä­vin edun­val­von­ta-asia, joka mie­les­tä­si pi­täi­si saa­da Sa­ta­kun­taan?

2. Mi­ten saam­me Sa­ta­kun­taan li­sää yri­tyk­siä ja asuk­kai­ta?

Min­na Nore:

– Mi­nun mie­les­tä­ni tär­kein asia on yhä mo­ni­puo­li­sem­pi kou­lu­tu­sym­pä­ris­tö. Tar­koi­tan täl­lä sekä kor­ke­a­kou­lu­tus­ta et­tä toi­sen as­teen opin­to­ja, sil­lä osaa­jien saa­mi­nen on iso haas­te ja eri­lai­sia am­mat­ti-ih­mi­siä tul­laan tar­vit­se­maan, jot­ta voi­daan me­nes­tyä.

Nore sa­noo, et­tä työ­e­lä­mä­läh­töi­syys on tee­ma, joka haas­taa kou­lu­tus­ta uu­dis­tu­maan.

– Koko työ­e­lä­mä on muut­tu­nut ja nyt tar­vi­taan sekä tut­kin­to­kou­lu­tus­ta et­tä jat­ku­vaa op­pi­mis­ta koko työ­u­ran ai­ka­na.

No­ren mie­les­tä Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu on eri­tyi­sen vah­va ja hy­viä toi­mi­joi­ta on myös toi­sel­la as­teel­la. Pai­no­pis­tet­tä pi­täi­si hä­nen mie­les­tään siir­tää myös kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den hou­kut­te­le­mi­seen.

– Sa­moin yli­o­pis­to­kes­kus ke­hit­tyy tii­viis­sä yh­teis­työs­sä työ­e­lä­män kans­sa.

Yri­tys­ten toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä Nore nä­kee iso­ja mah­dol­li­suuk­sia.

– Meil­lä on hy­vät kas­vu­nä­ky­mät omaa­via klus­te­rei­ta, ku­ten tek­no­lo­gi­a­me­tal­lit tai kier­to­ta­lous, jot­ka luo­vat työ­tä. Myös yk­sit­täi­siä in­ves­toin­te­ja ja yrit­tä­jyyt­tä tar­vi­taan li­sää, sil­lä ih­mi­set muut­ta­vat edel­leen pit­käl­ti työn pe­räs­sä.

– Toki kun­tien pal­ve­lu­jen mer­ki­tys ko­ros­tuu hy­väs­sä ar­jes­sa. Pal­ve­lui­ta pi­täi­si muun mu­as­sa pys­tyä tar­jo­a­maan eri kie­lil­lä.

Kris­tii­na Sa­lo­nen:

– Tär­kein tee­ma on nyt osaa­va työ­voi­ma ja isoin ky­sy­mys täs­sä on kou­lu­tuk­sen tu­le­vai­suus Sa­ta­kun­nas­sa. Us­kon, et­tä tu­le­van maa­kun­ta­joh­ta­jan yk­kös­teh­tä­vä on kor­ke­an as­teen kou­lu­tuk­sen vah­vis­ta­mi­nen. Yli­pään­sä kou­tu­sa­lo­jen tu­lee pys­tyä vas­taa­maan yri­tys­ten tar­pei­ta.

Haas­tee­na Sa­lo­sen mie­les­tä on se, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa työ­i­käi­nen vä­es­tö on muu­hun Suo­meen ver­rat­tu­na al­hai­sem­min kou­lu­tet­tua.

– Suo­mes­sa pa­nos­te­taan jat­kos­sa TKI-toi­min­nan li­sää­mi­seen ja näi­tä re­surs­se­ja tu­lee saa­da myös meil­le. TKI-toi­min­nan osuut­ta tu­lee nos­taa Sa­ta­kun­nas­sa.

Sa­lo­sen mie­les­tä en­sin pi­tää läh­teä liik­keel­le yri­tys­ten saa­mi­ses­ta alu­eel­le.

– Mo­ni­puo­li­nen elin­kei­no­e­lä­mä luo eko­sys­tee­me­jä, jot­ka tuot­ta­vat uu­sia pal­ve­lu­ja ja hou­kut­te­le­vat alu­eel­le uut­ta työ­voi­maa ja uu­sia yri­tyk­siä. Sa­ta­kun­nas­sa esi­mer­kik­si di­gi­ta­li­saa­tio ja vih­reä siir­ty­mä luo­vat kas­vun mah­dol­li­suuk­sia.

Sa­lo­nen mai­nit­see, et­tä täl­lä het­kel­lä kat­seet kään­ty­vät var­mas­ti ener­gi­aan, huol­to­var­muu­teen ja ko­ti­mai­seen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toon. Näi­den li­säk­si Sa­ta­kun­nas­sa on esi­mer­kik­si vah­vaa ro­bo­tii­kan osaa­mis­ta.

– Meil­lä on hui­kei­ta yri­tyk­siä, jot­ka voi­si­vat löy­tää kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä li­sä­po­ten­ti­aa­lia. Kas­vun es­teet pi­tää tut­kia ja löy­tää uu­sia rat­kai­su­ja. Jos alu­een yri­tyk­set me­nes­ty­vät, on tääl­lä työ­paik­ko­ja ja ih­mi­set muut­ta­vat tän­ne työn pe­räs­sä Suo­mes­ta tai ul­ko­mail­ta rek­ry­toi­den. Sa­ta­kun­nas­sa eli­nym­pä­ris­tö it­ses­sään on jo hou­kut­te­le­va.

At­so Vai­nio:

– Jos vain yk­si edun­val­von­nan asia pi­tää nos­taa kär­keen, Sa­ta­kun­nas­sa se on saa­vu­tet­ta­vuus. Saa­vu­tet­ta­vuus ei ole tär­ke­ää vain Sa­ta­kun­nan kan­nal­ta, vaan koko Suo­mi tar­vit­see Sa­ta­kun­nan.

Vai­ni­on mu­kaan Sa­ta­kun­nan elin­kei­no­ra­ken­ne on mo­ni­puo­li­nen ja vah­vuuk­sia on pal­jon, mut­ta hei­jas­tus­vai­ku­tuk­set ei­vät vä­li­ty lä­hes­kään täy­si­mää­räi­ses­ti muu­al­le Suo­meen.

– Saa­vu­tet­ta­vuu­teen liit­tyy myös se, et­tä työn­te­ki­jöi­tä on saa­ta­vil­la. Tä­hän puo­les­taan kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det kor­re­loi­vat suo­raan.

Yri­tyk­siä ja asuk­kai­ta hou­kut­te­lee Sa­ta­kun­taan Vai­ni­on mie­les­tä par­hai­ten vah­vuuk­sien ko­ros­ta­mi­nen ja kei­no­na sii­hen on Sa­ta­kun­ta-stra­te­gi­an to­teut­ta­mi­nen.

– Sa­ta­kun­nas­sa ko­ti­läk­syt on teh­ty ja siel­lä on tun­nis­tet­tu ti­lan­ne­ku­va sekä ke­hi­tys­tar­peet. Täl­tä poh­jal­ta on var­mas­ti hyvä jat­kaa stra­te­gi­an to­teut­ta­mis­ta.

Kat­ri Mä­en­pää