Ar­to Pa­pu­nen

Pi­tä­jäs­sä on pal­jon maa­ti­la­y­rit­tä­jiä na­ve­toi­neen. Kat­kon ky­läl­lä on usei­ta­kin na­vet­to­ja ja siel­lä yh­te­nä on Ha­ka­sen tila. Ha­ka­sen li­ha­kar­ja­ti­lal­la on noin 800-1 000 nau­taa. Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Jark­ko ja An­ne-Mari Ha­ka­nen aloit­ti­vat ti­lan­pi­don vuon­na 1999.

– Va­si­kat tu­le­vat ti­lal­le kym­me­nen päi­vän ikäi­si­nä, jois­ta osa läh­tee puo­len vuo­den ikäi­se­nä jat­ko­kas­va­tuk­seen ja osa jää meil­le lop­pu­kas­va­tuk­seen, An­ne-Mari sa­noo.

Kos­ka eläin­mää­rä on Ha­ka­sen ti­lal­la noin suu­ri niin heil­lä on kol­me työn­te­ki­jää. Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nat on ko­vin si­dot­tu­na työ­hön­sä ja har­voin he pys­ty­vät viet­tä­mään pi­dem­pää lo­maa. Yleen­sä pi­dem­mät lo­mat pi­de­tään­kin, kun lu­met ovat vie­lä maas­sa ja ko­ne­töi­tä pel­loil­la ei ole. Ha­ka­sen ti­lal­la on edel­leen pie­niä toi­vei­ta eläin­mää­rän kas­vat­ta­mi­seen.

– Ti­lan­ne on kui­ten­kin se, et­tä in­ves­toin­ti­tu­et ovat jääs­sä täl­lä het­kel­lä val­ti­on ta­hol­ta ja ny­kyi­sin il­man tu­kia ei kan­na­ta ra­ken­taa uut­ta eläin­kas­vat­ta­moa, Jark­ko Ha­ka­nen sa­noo.

Jarkko ja Anne-Mari Hakasen tilalla on karjaa 800-1 000 naudan välillä. Suuren eläinmäärän vuoksi heillä on kolme työntekijääkin.

Jarkko ja Anne-Mari Hakasen tilalla on karjaa 800-1 000 naudan välillä. Suuren eläinmäärän vuoksi heillä on kolme työntekijääkin.

Arto Papunen

Paas­ton ky­läs­sä si­jait­see Kai­vo­la High­land. Siel­lä ovat toi­mi­neet Jan­ne ja Tui­ja Kai­vo­la vuo­des­ta 2006 läh­tien, kun ti­lal­la teh­tiin su­ku­pol­ven­vaih­dos. Vaik­ka he­kin toi­mi­vat Ha­ka­sen ta­voin li­ha­kar­ja-alal­la, heil­lä on kui­ten­kin isot erot, kaik­ki va­si­kat syn­ty­vät ti­lal­la.

– Meil­lä on kas­va­tet­tu vuo­des­ta 2013 läh­tien ylä­maan­kar­jaa eli high­land nau­to­ja. Ero­na ta­val­li­seen li­ha­kar­jaan ylä­maan­kar­ja on ul­ko­na kas­va­tet­ta­va nau­ta­ro­tu ja se tar­vit­see enem­män ai­kaa kas­vaa teu­ras­ko­koon, Tui­ja Kai­vo­la ker­too.

Ylä­maan­kar­jan li­han ra­ken­ne ja omi­nai­suu­det poik­ke­aa ta­va­no­mai­ses­ta li­ha­kar­jas­ta ja mo­net ar­vos­ta­vat­kin sen ma­kua.

Toi­se­na iso­na ero­na Ha­ka­sen ti­laan on se, et­tä heil­lä tuo­tet­tu liha myy­dään suo­ra­myyn­ti­nä ti­lal­ta.

– Myym­me li­haa suo­raan niin yk­si­tyi­sil­le kuin eri­lai­siin ra­vin­to­loi­hin, ku­ten esi­mer­kik­si Ve­nes­jär­vel­lä ole­vaan Vii­ni­ti­la Meg­ga­laan, Tui­ja Kai­vo­la jat­kaa.

Kum­mas­sa­kin maa­seu­tu­y­ri­tyk­ses­sä on ko­et­tu, et­tä maa­ti­la­y­rit­tä­mi­nen vaa­tii mo­ni­a­la­o­saa­mis­ta. Pi­tää osa­ta pa­pe­ri­työt, eri­lai­set ko­ne­työt ja eri­lai­sia tie­to­tek­nii­kan­kin asi­oi­ta on hyvä hal­li­ta il­man, et­tä heti ei tar­vit­se pyy­tää apua ul­ko­puo­lel­ta.

– Maa­ta­lous Suo­mes­sa saa yleen­sä ku­raa nis­kaan, mut­ta kyl­lä suo­ma­lais­ta ruo­kaa tul­laan vie­lä ar­vos­ta­maan. On­han suo­ma­lai­nen ruu­an­tuo­tan­to jo huol­to­var­muu­den­kin kan­nal­ta erit­täin tär­keä asia, poh­ti­vat Tui­ja ja An­ne-Mari.

Kum­mal­la­kin li­ha­kar­ja­ti­lal­la on huo­mat­tu myös yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen tar­peel­li­suus.

– Mo­nes­ti ei ym­mär­re­tä, et­tä maa­ti­la­y­rit­tä­jät ovat myös yrit­tä­jiä ja heil­lä saat­taa ol­la isom­pi lii­ke­vaih­to­kin ja enem­män työn­te­ki­jöi­tä kuin mo­nel­la muul­la toi­mi­a­lal­la. Hon­ka­jo­en yrit­tä­jäyh­dis­tyk­seen kuu­luu mo­nia maa­ti­la­y­rit­tä­jiä ja mo­nil­le on­kin mu­ka­va so­si­aa­li­nen kon­tak­ti yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen ta­pah­tu­mat ja muu toi­min­ta, päät­tää An­ne-Mari Ha­ka­nen.