Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­ta tie­dot­taa, et­tä Sa­ta­kun­nan Vuo­den Uu­sy­rit­tä­jä 2023 -tun­nus­tuk­sen ovat saa­neet val­ta­kun­nal­li­se­na Yrit­tä­jän päi­vä­nä 5.9. Ma­ri­ka Bar­rett ja Ma­ri­an­ja Hu­ber. He toi­mi­vat po­ri­lai­sen kon­sul­toin­ti­a­lan yri­tyk­sen, Check­fin Oy:n yrit­tä­jä­tii­mi­nä.

Uu­sy­rit­tä­jä­kil­pai­lun voit­ta­jan va­lit­si asi­an­tun­ti­ja­raa­ti, joka kom­men­toi voit­ta­jaa näin:

"Check­fin Oy:n lii­kei­dea on muis­ta erot­tu­va ja se koh­den­tuu ka­pe­aan osaa­mi­sa­laan, ra­ken­ta­mi­sen vi­ra­no­mais- ja työ­nan­ta­ja­vel­voit­tei­den kon­sul­toin­tiin ja kou­lut­ta­mi­seen. Yrit­tä­jä­tii­mi ja­kaa laa­ja-alais­ta tie­toa ja osaa­mis­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti, muun mu­as­sa isoil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka työl­lis­tä­vät ul­ko­mais­ta työ­voi­maa Suo­mes­sa. Ai­he on täl­lä het­kel­lä hy­vin ajan­koh­tai­nen. Verk­ko­kou­lu­tuk­sia yri­tys tar­jo­aa suo­mek­si ja eng­lan­nik­si. Check­fin Oy työl­lis­tää kak­si yrit­tä­jää ja kak­si täy­si­päi­väis­tä työn­te­ki­jää. Yri­tys­toi­min­ta on kas­vus­sa."

Vuo­den uu­sy­rit­tä­jäs­tä jär­jes­tet­tiin myös ylei­sö­ää­nes­tys, jos­sa eni­ten ää­niä sai jal­ki­ne­suun­nit­te­li­ja-suu­ta­ri Nel­li Nur­mi, Nel­li­noo­ra Shoes -yri­tyk­sen po­ri­lai­nen yk­si­ny­rit­tä­jä.

Kun­ni­a­mai­nin­ta me­nes­tyk­sek­kääs­tä yrit­tä­jä­po­lus­ta myön­net­tiin eu­ra­jo­ke­lai­sel­le tai­tei­li­ja Saa­na Ha­ka­lal­le. Va­lit­si­ja­raa­ti kom­men­toi näin:

"Kun­ni­a­mai­nin­nan saa­nut Saa­na Ha­ka­la on on­nis­tu­nut pie­nes­sä ajas­sa muun­tu­maan ke­vy­ty­rit­tä­jä-tai­de­maa­la­ris­ta en­sin toi­mi­ni­miy­rit­tä­jäk­si ja heti sen pe­rään kas­vu­ha­kui­sek­si luo­van alan osa­keyh­ti­ök­si, Ha­ka­la De­sign Oy:ksi. Tai­de­a­lal­la täl­lai­nen yrit­tä­jä­pol­ku on var­sin poik­keuk­sel­li­nen.”

Uu­sy­rit­tä­jä­kil­pai­lun asi­an­tun­ti­ja­raa­tiin kuu­lui­vat Juk­ka Hur­ri­la (Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja), Kati Suo­mi (Lii­ke­toi­min­ta­o­saa­mi­sen ja yrit­tä­jyy­den apu­laisp­ro­fes­so­ri, Tu­run yli­o­pis­ton kaup­pa­kor­ke­a­kou­lun Po­rin yk­sik­kö) ja Jari Tai­mi (yrit­tä­jä ja yrit­tä­jäyh­dis­ty­sak­tii­vi).

Nelli Nurmi on suutari ja jalkinesuunnittelija. Hän voitti Vuoden uusyrittäjä -kilpailun yleisöäänestyksen. Kuva: Uusyrityskeskus Enter Satakunta

Nelli Nurmi on suutari ja jalkinesuunnittelija. Hän voitti Vuoden uusyrittäjä -kilpailun yleisöäänestyksen. Kuva: Uusyrityskeskus Enter Satakunta

Voit­ta­jat ku­ki­tet­tiin ja pal­kit­tiin ra­ha­pal­kin­noil­la, jot­ka lah­joit­ti Po­rin Seu­dun Yri­tys­pal­ve­lu­yh­dis­tys ry, Priz­z­tech Oy ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät. Voit­ta­ja­tii­mi sai 2.000 eu­roa ja ylei­sön suo­sik­ki 1.000 eu­roa.

Ylei­sö­ää­niä Sa­ta­kun­nan Vuo­den Uu­sy­rit­tä­jä 2023 -kil­pai­lus­sa an­net­tiin 868, jois­ta Nel­li Nur­mi ke­rä­si 272. Ylei­sö­ää­nes­tys oli ne­tis­sä avoin­na 5.–20. elo­kuu­ta.

Vuo­den uu­sy­rit­tä­jä va­lit­tiin Sa­ta­kun­nas­sa nyt tois­ta ker­taa. Uu­sy­rit­tä­jä­kil­pai­lun osal­lis­tu­mis- ja va­lin­tak­ri­tee­rei­hin voi tu­tus­tua osoit­tees­sa: www.en­ter­sa­ta­kun­ta.fi/vuo­de­nuu­sy­rit­ta­ja2023. Vuo­den 2024 uu­sy­rit­tä­jän va­lin­ta käyn­nis­tyy tou­ko­kuus­sa 2024.