En­nen jou­lua kir­joi­tin pää­kir­joi­tuk­ses­sa, mi­ten ri­maa pi­tää nos­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­een han­kin­nois­sa ja vält­tää in­hou­se-yh­ti­öi­den yl­ti­ö­päis­tä käyt­töä. Usein nii­den käyt­töä puo­lus­tel­laan sii­tä syys­tä, et­tä kil­pai­lu­tus on ai­kaa ja vai­vaa vie­vää toi­men­pi­de. Kil­pai­lu­tuk­sel­la saa­daan kui­ten­kin ai­kaan ke­hi­tys­tä, te­hok­kuut­ta ja ta­lou­del­li­suut­ta toi­min­toi­hin.

Nyt on taas ai­ka nos­taa ri­maa ja käyn­nis­tää tämä haas­ta­va vuo­si 2023 si­ten, et­tä elin­voi­ma kään­tyi­si­kin kas­vuun en­nus­te­tun taan­tu­man si­jas­ta. Edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät ko­vaa vauh­tia, ja mei­dän pi­täi­si saa­da sel­lai­sia päät­tä­jiä, jot­ka edis­tä­vät elin­voi­man kas­vua vai­ke­as­sa­kin ja epä­var­mas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa.

Mu­kaan tar­vi­taan yrit­tä­jä­eh­dok­kai­ta tai yli­pää­tän­sä sel­lai­sia eh­dok­kai­ta, jot­ka ym­mär­tä­vät yrit­tä­jyy­den mer­ki­tyk­sen elin­voi­man kas­vuun ja yl­lä­pi­toon.

Haas­teet tu­le­vil­la kan­sa­ne­dus­ta­jil­la ovat ko­vat ja ri­maa on nos­tet­ta­va joka sek­to­ril­la ny­ky­ti­lan­tee­seen.

Ku­lut­ta­ja­hin­nat nou­se­vat nyt niin ko­vaa, et­tä saa­vat kan­sa­lai­set her­mos­tu­maan ei vain Suo­mes­sa vaan koko Eu­roo­pas­sa. Ku­lut­ta­jien us­ko Suo­men ta­lou­teen oli syys-mar­ras­kuus­sa koko mit­taus­his­to­ri­an poh­ja­lu­ke­mis­sa. Us­ko tu­le­vaan vai­kut­taa ku­lut­ta­jien ja yrit­tä­jien pää­tök­siin iso­jen han­kin­to­jen te­ke­mi­ses­sä ja ar­jen sääs­tö­jen ha­ke­mi­ses­sa. Ener­gi­an hin­ta, ma­te­ri­aa­lien kal­lis­tu­mi­nen ja kor­ko­jen nou­su vai­kut­ta­vat ulos­myyn­ti­hin­to­jen kas­vuun ja sitä kaut­ta taan­tu­maan.

Tu­le­vien päät­tä­jien pi­täi­si löy­tää vas­tauk­set, mi­ten luo­daan yri­tyk­sil­le sel­lai­set alus­tat, jois­ta oli­si mah­dol­li­suus käyn­nis­tää kas­vua ja in­ves­toin­te­ja. Mi­ten luo­daan työ­mark­ki­noil­le ter­ve ta­sa­pai­no, jos­sa oli­si riit­tä­väs­ti osaa­vaa työ­voi­maa? Mi­ten var­mis­te­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la hyvä hoi­to ja kui­ten­kin pi­de­tään kus­tan­nuk­set ku­ris­sa? Mi­ten to­teu­te­taan vas­tuul­lis­ta il­mas­to- ja ener­gi­a­po­li­tiik­kaa si­ten, et­tä ener­gi­an hin­ta on koh­tuul­li­nen niin yri­tyk­sil­le kuin ku­lut­ta­jil­le­kin? Mon­ta ajan­koh­tais­ta ky­sy­mys­tä, joi­hin pi­täi­si löy­tää vas­tauk­sia.

Yri­tyk­sis­sä näi­tä asi­oi­ta poh­di­taan päi­vit­täin ja eri vaih­to­eh­to­ja ha­e­taan, sil­lä jat­ku­va ke­hit­ty­mi­nen on yri­tys­toi­min­nan eli­neh­to. Reh­ti kil­pai­lu pi­tää yrit­tä­jät ja yri­tyk­set jat­ku­vas­sa liik­kees­sä. On koko ajan py­rit­tä­vä löy­tä­mään kei­no­ja, joil­la toi­mia pa­rem­min, no­pe­am­min tai vaik­ka­pa älyk­käim­min. Nämä ovat toi­min­to­ja, jos­sa yrit­tä­jät nos­ta­vat oman toi­min­tan­sa ri­maa. Pi­täi­si­kö mei­dän kaik­kien nos­taa ri­maa odo­tus­tem­me ja ve­ro­ra­ho­jen käy­tön suh­teen?

Mark­ku Ki­vi­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät