Vä­es­tö vä­he­nee täl­lä het­kel­lä Sa­ta­kun­nas­sa enem­män kuin mis­sään muus­sa maa­kun­nas­sa Suo­mes­sa. Näin luki vap­pu­aa­ton Sa­ta­kun­nan Kan­sas­sa. Kai­ken kaik­ki­aan vä­ki­mää­rä vä­he­ni kol­men kuu­kau­den ai­ka­na 342 asuk­kaal­la. Vä­es­tön vä­he­ne­mi­nen on saa­ta­va lop­pu­maan tai Sa­ta­kun­ta näi­vet­tyy ja osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuus heik­ke­nee en­ti­ses­tään. Sa­moin käy, kun uu­sien yri­tys­ten ja maa­kun­taan muut­ta­vien yri­tys­ten mää­rä kään­tyy myös voi­mak­kaas­ti las­kuun.

Mitä sit­ten pi­täi­si teh­dä? Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on yh­teis­työs­sä pai­kal­li­syh­dis­tyk­sien ja kun­tien päät­tä­jien kans­sa edis­tä­neet kun­tien yrit­tä­jä­ak­tii­vi­suut­ta jär­jes­tä­mäl­lä Sa­ta­kun­nan yrit­tä­jä­ak­tii­vi­sin kun­ta -kil­pai­lun jo vuo­des­ta 2011 al­ka­en.

Kil­pai­lun ta­voit­tee­na on ol­lut pa­ran­taa yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä jo­kai­ses­sa Sa­ta­kun­nan kun­nas­sa ja tätä kaut­ta saa­da kun­tiin myös uu­sia yri­tyk­siä maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta. Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -ar­vi­oin­ti on enem­män kun­nan ja pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen it­se­ar­vi­oin­ti kun­nan yrit­tä­jä­ak­tii­vi­suu­des­ta. Var­si­nai­nen asi­a­ka­sar­vi­oin­ti teh­dään kah­den vuo­den vä­lein ja tä­män val­ta­kun­nal­li­sen ky­se­lyn nimi on Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ri. Kun­ta­ba­ro­met­ris­sa yrit­tä­jät ar­vi­oi­vat oman kun­tan­sa yrit­tä­jäys­tä­väl­li­syyt­tä ar­vi­oi­den kun­nan on­nis­tu­mis­ta mm. han­kin­ta-, lupa- ja kaa­va-asi­ois­sa, yri­tys­pal­ve­lui­den laa­juut­ta ja toi­mi­vuut­ta, sekä kun­nan päät­tä­jien suh­tau­tu­mis­ta yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­seen.

Maa­kun­nan tu­los syn­tyy kun­tien yh­tei­ses­tä kes­ki­ar­vos­ta. Näis­sä Kun­ta­ba­ro­met­rien tu­lok­sis­sa Sa­ta­kun­ta on ol­lut vii­meis­ten kol­men mit­tauk­sen ajan kak­si ker­taa val­ta­kun­nal­li­ses­ti kak­ko­se­na ja vii­me vuon­na 2022 Sa­ta­kun­ta oli nel­jän­te­nä. Nel­jän maa­kun­nan kär­ki oli tosi ta­sai­nen.

Näil­lä mit­ta­reil­la ja tu­lok­sil­la olem­me ni­mit­tä­neet Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jyys­maa­kun­nak­si, kos­ka kun­tiem­me taso on nous­sut mer­kit­tä­väs­ti vii­me vuo­sien ai­ka­na. Li­säk­si kun­tien halu pal­vel­la yri­tyk­siä on pa­ran­tu­nut.

Vii­me syk­syn Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -se­mi­naa­ris­sa teim­me yh­des­sä kun­ta­päät­tä­jien ja pai­kal­li­syh­dis­tys­tem­me luot­ta­mus­joh­don kans­sa pää­tök­sen, et­tä mei­dän on aloi­tet­ta­va mark­ki­noi­maan Sa­ta­kun­taa Yrit­tä­jyys­maa­kun­tab­rän­dil­lä ja sitä kaut­ta on hou­ku­tel­ta­va Sa­ta­kun­taan uu­sia yri­tyk­siä ja li­sää uu­sia asuk­kai­ta.

Val­ta­kun­nal­li­set Yrit­tä­jä­päi­vät pi­de­tään tänä vuon­na lo­ka­kuus­sa Po­ris­sa, ja mikä on­kaan pa­rem­pi paik­ka aloit­taa yrit­tä­jyys­maa­kun­nan mark­ki­noin­ti lä­hes 1 100 yrit­tä­jäl­le, jot­ka tu­le­vat Sa­ta­kun­taan ym­pä­ri val­ta­kun­taa. Neu­vot­te­lem­me täl­lä het­kel­lä kun­tien päät­tä­jien ja pai­kal­li­syh­dis­tys­ten pu­heen­joh­ta­jien kans­sa kun­tien tu­los­ta esit­te­le­mään omaa pal­ve­lu­tuo­tan­to­aan ja lii­ke­paik­ka­mah­dol­li­suuk­si­aan. Mu­kaan ote­taan ai­na­kin kym­me­nen Sa­ta­kun­nan kun­taa sekä jo­kai­sen kun­nan kans­sa tar­jo­taan kah­del­le pk-yri­tyk­sel­le myös mah­dol­li­suut­ta tul­la esit­te­le­mään omaa tuo­te- ja pal­ve­lu­tar­jon­taan­sa. Eli ta­voit­tee­na on teh­dä val­ta­kun­nal­li­sil­le yrit­tä­jä­päi­vil­le Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta pie­nois­koos­sa ja aloit­taa yrit­tä­jyys­maa­kun­nan mark­ki­noin­ti näyt­tä­väs­ti omas­sa maa­kun­nas­sa.

Ta­voi­te on myös jat­kaa yrit­tä­jyys­maa­kun­nan esil­le­tu­loa yrit­tä­jä­päi­vien jäl­keen. Yh­des­sä kun­tien ja Sa­ta­kun­ta­lii­ton kans­sa tu­lem­me te­ke­mään val­ta­kun­nal­lis­ta mark­ki­noin­tia vuo­den 2024 ai­ka­na.

Nyt on ai­ka teh­dä jo­tain konk­reet­tis­ta, jot­ta maa­kun­tam­me pää­see uu­teen kas­vuun. Sa­mal­la pi­tää aloit­taa siir­ty­mi­nen ”mol­lis­ta duu­riin”, niin kuin on slo­ga­nim­me val­ta­kun­nal­li­sil­la yrit­tä­jä­päi­vil­lä. Näh­dään yrit­tä­jä­päi­vil­lä!

”Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta­kar­hu”

Mark­ku Ki­vi­nen

toi­mi­tus­joh­ta­ja

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät