Sa­ta­kun­nas­sa, Po­rin Iso­mä­ki­A­ree­nal­la vie­te­tään val­ta­kun­nal­li­sia Yrit­tä­jä­päi­viä 6.–7. lo­ka­kuu­ta 2023. Edel­li­sen ker­ran Sa­ta­kun­nas­sa vie­tet­tiin Yrit­tä­jä­päi­viä vuon­na 2003, eli pari vuo­si­kym­men­tä on vie­räh­tä­nyt.

Mi­ten yrit­tä­jyys sit­ten on muut­tu­nut kah­den­kym­me­nen vuo­den ai­ka­na? Yk­si asia, mis­sä muu­tos on men­nyt huo­mat­ta­vas­ti po­si­tii­vi­sem­paan suun­taan, on yrit­tä­jyy­den ar­vos­tus. Ar­vos­tus on kas­va­nut yrit­tä­jien omas­sa kes­kuu­des­sa, mut­ta myös ylei­ses­ti koko vä­es­tön ta­sol­la. Li­säk­si nuo­ret ovat kiin­nos­tu­neet yrit­tä­jyy­des­tä sel­väs­ti ai­em­paa enem­män. Muu­tos nä­kyy myös eri vi­ran­hal­ti­joi­den tah­dos­sa pa­nos­taa kun­nan tai maa­kun­nan elin­voi­man ke­hit­tä­mi­sen. Yk­si kei­no ke­hit­tää elin­voi­maa on saa­da kun­taan li­sää yri­tyk­siä.

Vaik­ka Sa­ta­kun­taa voi­tai­siin pu­hu­tel­la eri ni­mil­lä, ku­ten te­ol­li­suus­maa­kun­ta, elin­tar­vi­ke­maa­kun­ta, ener­gi­a­maa­kun­ta tai mat­kai­lu­maa­kun­ta, niin Sa­ta­kun­ta on en­nen kaik­kea myös yrit­tä­jyys­maa­kun­ta. Tääl­lä on vah­va pk-yri­tys­ten kent­tä, joka ulot­tuu kai­kil­le toi­mi­a­loil­le, ku­ten te­ol­li­suu­den, ra­ken­ta­mi­sen, kau­pan, lii­ken­teen ja pal­ve­lui­den aloil­le. Yrit­tä­jyy­tem­me nä­kyy ja kuu­luu kai­kis­sa ko­ko­luo­kis­sa ai­na yk­si­ny­rit­tä­jäs­tä isoon pk-yri­tyk­seen.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät toi­mii yh­des­sä pai­kal­li­syh­dis­tys­ten­sä kans­sa ak­tii­vi­se­na vai­kut­ta­ja­na yrit­tä­jyy­den eteen kun­nal­li­ses­sa, maa­kun­nal­li­ses­sa sekä myös val­ta­kun­nal­li­ses­sa pää­tök­sen­te­os­sa. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien jär­jes­täy­ty­mi­sas­te yri­tyk­sien kes­kuu­des­sa on koko val­ta­kun­nan kor­kein. Nyt val­ta­kun­nal­li­sil­la Yrit­tä­jä­päi­vil­lä tuom­me esil­le sa­ta­kun­ta­lai­sen yrit­tä­jyys­maa­kun­nan, jos­sa ovat mu­ka­na kaik­ki Sa­ta­kun­nan kun­nat sekä suu­ri jouk­ko eri­ko­koi­sia pk-yri­tyk­siä. Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta-alue tuo yrit­tä­jä­vie­rail­le ym­pä­ri maa­ta esil­le, mik­si kan­nat­taa os­taa sa­ta­kun­ta­lai­sil­ta yri­tyk­sil­tä, tai mik­si yri­tyk­sien kan­nat­taa laa­jen­taa omaa toi­min­taan­sa Sa­ta­kun­taan.

Yrit­tä­jä­päi­vil­le osal­lis­tuu lä­hes 1 200 yrit­tä­jä­vie­ras­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nia. Tänä vuon­na vie­täm­me myös Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien 85-vuo­tis­juh­la­vuot­ta. Täs­tä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien elin­kaa­res­ta olen saa­nut ol­la mu­ka­na vai­kut­ta­mas­sa run­saat 16 vuot­ta. On ol­lut ai­nut­laa­tui­sen upe­aa ta­va­ta ja tu­tus­tua mo­niin eri alo­jen yrit­tä­jiin, kun­nal­li­siin, maa­kun­nal­li­siin sekä val­ta­kun­nan­ta­son päät­tä­jiin.

Ha­lu­an­kin kiit­tää kaik­kia yrit­tä­jiä ja kaik­kia toi­mi­joi­ta hy­väs­tä yh­teis­työs­tä. Työ­u­ra­ni päät­tyy upei­siin, omas­sa maa­kun­nas­sa vie­tet­tä­viin Yrit­tä­jä­päi­viin.

Mark­ku Ki­vi­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät