Mar­kus Pe­rä­lä on toi­mi­nut Ko­ke­mä­el­lä si­jait­se­van ja lä­hin­nä Ala-Sa­ta­kun­nan alu­eel­la toi­mi­van Tur­va­pal­ve­lu 100:n yrit­tä­jä­nä mar­ras­kuus­ta 2019, jol­loin hän ot­ti fir­man hal­tuun lii­ke­toi­min­ta­kau­pan kaut­ta.

Tur­va-alal­la hän on toi­mi­nut jo pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. En­si kos­ke­tus var­ti­on­ti­a­laan ta­pah­tui Par­ka­nos­sa, mis­tä mies on ko­toi­sin.

– Olin siel­lä yrit­tä­jä­ve­toi­ses­sa var­ti­oin­ti­liik­kees­sä töis­sä. Siel­tä saak­ka on se yrit­tä­jyys­ki­pi­nä ky­te­nyt, Pe­rä­lä ker­too.

Par­ka­non ai­ka­na mies pyr­ki ja pää­si po­lii­si­kou­luun.

– Mut­ta sii­hen maa­il­man ai­kaan mei­dän kurs­sil­ta ei kai ku­kaan saa­nut töi­tä, vaan val­mis­tuim­me työt­tö­mik­si. En sii­nä kau­aa jah­kail­lut, vaan me­nin Ol­ki­luo­toon var­ti­on­ti­liik­keen lei­piin vuo­ro­e­si­mie­hek­si. Sen myö­tä tu­lin Sa­ta­kun­taan. Olen asu­nut Eu­ras­sa kym­me­ni­sen vuot­ta.

Ol­ki­luo­dos­sa meni rei­lut kuu­si vuot­ta, kun yrit­tä­jyys al­koi kiin­nos­taa.

– Mi­nul­la on ol­lut tur­val­li­suu­sa­lal­la toi­mi­ni­mi kym­me­nen vuot­ta. Olim­me myös ex-vai­mon kans­sa K-kaup­pi­ai­na Huit­ti­sis­sa ja Kiu­kai­sis­sa, kun­nen myin osuu­te­ni pois ja os­tin tä­män Tur­va­pal­ve­lu 100:n, Pe­rä­lä sa­noo.

Hän jat­kaa, et­tä yrit­tä­jyys on vas­tan­nut ai­ka lail­la odo­tuk­sia, ei­kä isom­pia yl­lä­tyk­siä ole tul­lut.

Pe­rä­lä on myös Kiu­kais­ten Yrit­tä­jien tuo­re pu­heen­joh­ta­ja.

Yrittäjä Markus Perälä toteaa, että Turvapalvelu 100:n liikevaihdosta on erilaisten turvalaitteiden myynti ja asennus ottamassa yhä suurempaa siivua, joskin perinteinen vartionti on edelleen yhtiön päätoimiala.

Yrittäjä Markus Perälä toteaa, että Turvapalvelu 100:n liikevaihdosta on erilaisten turvalaitteiden myynti ja asennus ottamassa yhä suurempaa siivua, joskin perinteinen vartionti on edelleen yhtiön päätoimiala.

Ari Anteroinen

Tur­va­pal­ve­lu 100 työl­lis­tää pa­ri­sen­kym­men­tä hen­keä. Val­ta­o­sa on var­ti­joi­ta. Li­säk­si löy­tyy yk­si pää­toi­mi­nen tur­va­lai­te­a­sen­ta­ja.

– Saim­me Bu­si­ness Fin­lan­din ke­hit­tä­mis­han­ke­tu­kea. Sen myö­tä asen­nus­puol­ta saa­tiin ke­hi­tet­tyä eteen­päin, Pe­rä­lä mai­nit­see.

Var­ti­on­ti on edel­leen yri­tyk­sen pää­toi­mi­a­la. Sii­hen kuu­lu­vat hä­ly­ty­sa­jo­val­von­ta ja -val­mius, pii­ri­var­ti­on­ti, myy­mä­lä­var­ti­oin­ti sekä pai­kal­lis­var­ti­on­ti.

– Li­säk­si teem­me jär­jes­tyk­sen­val­von­taa yri­ty­sa­si­ak­kai­den ti­lai­suuk­siin, mut­ta em­me ole mi­ten­kään kes­kit­ty­neet ra­vin­to­la­puo­leen.

On­ko Sa­ta­kun­nas­sa alal­la kil­pai­lua?

– Se vä­hän vaih­te­lee. Ko­din tur­va­pal­ve­luis­sa on yli­kan­sal­li­sia toi­mi­joi­ta. Mut­ta var­ti­oin­ti­a­la on taas hy­vin ver­kos­toi­tu­nut. Me­kin teem­me yli vii­del­le muul­le var­ti­oin­ti­liik­keel­le töi­tä hä­ly­tys­val­miu­den puit­teis­sa. Eli koh­de on jon­kun muun, mut­ta me hoi­dam­me hä­ly­tys­käyn­nit. Vas­taa­vas­ti meil­lä on asi­ak­kuuk­sia kau­ka­na omal­ta toi­mi­a­lu­eel­ta, jo­ten os­tam­me pal­ve­lu­ja muil­ta var­ti­oin­ti­liik­keil­tä sin­ne, avaa Pe­rä­lä.

Tur­val­li­suu­sa­la on nyt ol­lut val­ta­kun­nan ot­si­kois­sa. Mi­ten olet seu­ran­nut ta­pah­tu­mia tääl­tä kä­sin?

– Me­dia ja ih­mi­set ovat tul­leet enem­män tie­toi­sik­si kai­kis­ta oi­keuk­sis­ta, kuka saa teh­dä mi­tä­kin. Se­hän on hyvä asia. Nämä oi­keu­det­han ovat ai­na kyl­lä löy­ty­neet lais­ta.

– Esiin tul­leet ta­pauk­set si­nän­sä, jois­sa on ol­lut epä­a­si­al­li­suuk­sia, ovat sel­lai­sia, joi­ta ei voi mi­ten­kään hy­väk­syä. Tut­kin­nat ovat kes­ken, jo­ten ot­tai­sin eh­kä kan­taa tar­kem­min sen jäl­keen, kun asi­at on sel­vi­tet­ty ja oi­keus on ne kä­si­tel­lyt. En toki mis­sään olo­suh­teis­sa hy­väk­sy tuol­lais­ta käy­tös­tä.

Me­di­as­sa on kes­kus­tel­tu myös sii­tä, tar­kis­te­taan­ko tur­va-alal­le ha­keu­tu­vien taus­to­ja mi­ten­kään.

– Se on tar­kas­ti mää­ri­tel­ty, mitä var­ti­jan kou­lu­tuk­seen kuu­luu. Kun kou­lu­tuk­sen on hy­väk­syt­tä­väs­ti suo­rit­ta­nut, sen jäl­keen hen­ki­lö voi po­lii­sil­ta anoa var­ti­ja- tai jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kort­tia. Po­lii­si käyt­tää omia re­kis­te­rei­tään taus­to­jen sel­vit­tä­mi­seen. Lop­pu­tu­le­ma on se, et­tä joko kort­ti myön­ne­tään tai ei. Po­lii­si te­kee sen pää­tök­sen ja luo­tan sii­hen, Pe­rä­lä vas­taa.

On­ko alal­la imua?

– Vii­me vuo­den alus­sa töi­tä oli enem­män kuin te­ki­jöi­tä. Elin­kus­tan­nus­ten nous­tes­sa ti­lan­ne kään­tyi. Tuli usei­ta ky­se­lyi­tä, oli­si­ko jo­tain työ­tä tar­jol­la. Ha­lut­tiin esi­mer­kik­si li­sä­tie­nes­te­jä. Tämä muu­tos oli hyvä asia. Täl­lä het­kel­lä ovat työt ja te­ki­jät ba­lans­sis­sa.

Ari An­te­roi­nen

Net­ti­ot­sik­ko:

Mar­kus Pe­rä­lä on mie­lis­sään var­ti­oin­ti­liik­kei­den yh­teis­työs­tä ja ver­kos­toi­tu­mi­ses­ta. Sen si­jaa ot­si­kois­sa ol­leet alan yli­lyön­nit j