Ans­si Ru­la­mo / STT

Met­säyh­tiö Met­sä Grou­pin ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­tu­los kas­voi loka-jou­lu­kuus­sa 311 mil­joo­naan eu­roon edel­lis­vuo­den 220 mil­joo­nas­ta. Lii­ke­vaih­to kas­voi yli 11 pro­sent­tia 1,741 mil­jar­diin eu­roon.

Pää­joh­ta­ja Ilk­ka Hä­mä­lä ku­vai­li tie­dot­tees­sa vuot­ta 2022 erit­täin vah­vak­si. Tuot­tei­den ky­syn­tä oli vah­vaa kai­kil­la lii­ke­toi­min­ta-alu­eil­la.

Hä­mä­län mu­kaan met­sä­te­ol­li­suu­den hyvä suh­dan­ne loi edel­ly­tyk­sen vah­val­le puun ky­syn­näl­le kai­kis­sa puu­ta­va­ra­la­jeis­sa.

– Vuon­na 2021 al­ka­nut poik­keuk­sel­li­nen sa­ha­ta­va­ra­suh­dan­ne jat­kui vuo­den 2022 lop­pu­puo­lel­le saak­ka, jol­loin ky­syn­tä al­koi laan­tua ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den ak­ti­vi­tee­tin vä­hen­ty­es­sä, Hä­mä­lä sa­noi.

Met­sä Grou­pin lii­ke­toi­min­ta-alu­eis­ta puu, sel­lu ja kar­ton­ki te­ki­vät en­nä­tys­tu­lok­set. Peh­mo­pa­pe­reis­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tö sen si­jaan oli haas­ta­vam­pi kor­kei­den kus­tan­nus­ten ja raa­ka-ai­nei­den saa­ta­vuus­vai­keuk­sien vuok­si.

– Lii­ke­toi­min­ta-alu­een kan­nat­ta­vuus oli tap­pi­ol­li­nen kol­me en­sim­mäis­tä vuo­si­nel­jän­nes­tä, mut­ta tuo­te­ra­ken­teen muu­tok­sen ja tuo­te­hin­to­jen nou­sun avul­la kan­nat­ta­vuus pa­ra­ni sel­ke­äs­ti voi­tol­li­sek­si nel­jän­nel­lä nel­jän­nek­sel­lä.

Sel­lu­mark­ki­na säi­lyi Hä­mä­län mu­kaan vah­va­na läpi vuo­den.

– Hin­ta­ta­so kai­kil­la mark­ki­na-alu­eil­la oli kor­ke­al­la dol­la­reis­sa, ja edul­li­sen kurs­si­ta­son val­li­tes­sa eu­roik­si muun­net­tu­na sel­lun hin­nat oli­vat en­nä­tys­ta­sol­la.

Myös koko vuo­den ta­sol­la lii­ke­tu­los ja lii­ke­vaih­to kas­voi­vat tun­tu­vas­ti. Ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­tu­los kas­voi lä­hes 40 pro­sent­tia 1,276 mil­jar­diin eu­roon, ja lii­ke­vaih­to pai­sui 16 pro­sent­tia 6,98 mil­jar­diin eu­roon.

Met­sä Grou­pil­le ai­heut­ti haas­tei­ta Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta, jon­ka vai­ku­tus nä­kyi puun­han­kin­nas­sa koko Itä­me­ren alu­eel­la. Ve­nä­läi­sen koi­vu­tu­kin tuon­nin lop­pu­mi­nen esi­mer­kik­si joh­ti tuo­tan­non ra­joi­tuk­siin va­ne­ri­te­ol­li­suu­des­sa, ja ti­lal­le täy­tyi ke­hit­tää uu­sia ha­vu­puu­poh­jai­sia tuot­tei­ta. Met­sä Group myös lo­pet­ti Ve­nä­jäl­lä si­jan­nei­den saha- ja puu­han­kin­ta­yh­ti­öi­den­sä toi­min­nan.

Met­sä Group ar­vi­oi ver­tai­lu­kel­poi­sen lii­ke­tu­lok­sen­sa heik­ke­ne­vän tam­mi-maa­lis­kuus­sa lop­pu­vuo­den 2022 ta­sos­ta. Ta­lou­den taan­tu­ma ja ra­ken­ta­mi­sen ak­ti­vi­tee­tin hil­jen­ty­mi­nen nä­ky­vät puu­vii­lu­tuot­tei­den hei­ken­ty­nee­nä ky­syn­tä­nä. Myös kar­ton­ki­myyn­nin lä­hi­a­jan ke­hi­tys­suun­ta näyt­tää hei­kol­ta.

Hä­mä­lä to­te­aa, et­tä yh­ti­ön lä­hi­vuo­sien haas­te on löy­tää ta­sa­pai­no met­siin koh­dis­tu­vien eri­lais­ten odo­tus­ten kes­ken. Met­sät ovat yh­ti­ön uu­siu­tu­vien raa­ka-ai­nei­den läh­de, mut­ta toi­saal­ta myös tär­keä ele­ment­ti il­mas­ton­muu­tok­sen ja luon­to­ka­don tor­jun­nas­sa. Hän sa­noo, et­tä pi­dem­män ai­ka­vä­lin puun­han­kin­nan edel­ly­tyk­siin luo epä­var­muut­ta esi­mer­kik­si EU:n en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tus.