Rau­man Yrit­tä­jät pal­kit­si­vat an­si­oi­tu­nei­ta yri­tyk­siä ja yrit­tä­jiä Syys­juh­las­saan lau­an­tai­na.

Vuo­den rau­ma­lai­sen yri­tyk­sen tit­te­li myön­net­tiin tänä vuon­na Muot­ti­tuo­te Group Oy:lle. Yri­tyk­sen ta­ka­na on Nur­men per­he, yri­tyk­sen pe­rus­ta­ja Jou­ko Nur­mi ja hä­nen poi­kan­sa Juk­ka Nur­mi. Yri­tys on saa­vut­ta­nut huip­pu­luo­kan mai­neen ruis­ku­va­lu­muot­tien ja muo­vi­tuot­tei­den alal­la. Yri­tyk­sen suu­rim­pia ja pit­kä­ai­kai­sim­pia asi­ak­kai­ta ovat tun­ne­tut suo­ma­lai­set suu­ry­ri­tyk­set ku­ten Oras, Fis­kars ja Ra­pa­la. Yri­tys on eri­kois­tu­nut val­mis­ta­maan muot­te­ja mo­niin eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin. Muot­te­ja ja muo­vi­o­sia val­mis­te­taan ny­ky­ään sekä Rau­mal­la et­tä Jo­en­suun teh­taal­la, jota joh­taa yri­tyk­sen ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Van­ni­nen.

Rau­man Vuo­den yk­si­ny­rit­tä­jäk­si va­lit­tiin Mixa Oy:n Mik­ko Ki­vi­har­ju. Hä­nen eri­tyi­so­saa­mi­seen­sa kuu­lu­vat mo­ni­puo­li­set valo- ja ta­pah­tu­ma­tek­nii­kan to­teu­tuk­set ja ta­pah­tu­ma­tuo­tan­non kon­sul­toin­ti yli 15 vuo­den ajal­ta. Vank­ka ko­ke­mus alal­ta mah­dol­lis­taa sen, et­tä hän pys­tyy to­teut­ta­maan jopa kaik­kein vil­leim­mät ide­at asi­ak­kail­leen.

Vuo­den nuo­re­na yrit­tä­jä­nä 2023 pal­kit­tiin Tom­mi Ota­mo, jon­ka yri­tys Il­ma-Ota­mo Oy suo­rit­taa am­mat­ti­tai­toi­ses­ti kaik­ki il­mas­toin­ti­a­lan työt, niin uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa kuin sa­nee­raus­koh­teis­sa­kin, ai­na pien­ta­lois­ta vaa­ti­viin te­ol­li­suus­koh­tei­siin as­ti.