Maa­rit Kaut­to

Ku­lu­van vuo­den lo­pul­la 60 vuot­ta täyt­tä­väs­sä Sa­tap­last Oy:ssä on ajan saa­tos­sa ko­et­tu suu­ri muo­don­muu­tos muo­vi­kas­seis­ta ny­ky­päi­vän mo­ni­puo­li­seen pak­kaus­muo­vi­tuot­tei­den val­mis­tuk­seen ja sa­mal­la lii­ke­toi­min­ta on kas­va­nut mo­nin­ker­tai­sek­si.

– Ta­val­laan muo­don­muu­tos on ol­lut val­ta­va, mut­ta edel­leen muo­via ja­los­te­taan ja kal­voa pu­hal­le­taan sa­mal­la ta­val­la, Sa­tap­last Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jar­mo As­pe­lin to­te­aa.

Sa­tap­last on alun­pe­rin Po­ris­sa vuon­na 1963 pe­rus­tet­tu per­hey­ri­tys. Toi­min­ta laa­je­ni kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja yri­tys muut­ti pa­rem­piin ti­loi­hin Ko­ke­mä­en Suok­kaal­le vuon­na 1972. Li­sää muu­tok­sia ko­et­tiin 1980-lu­vun lo­pul­la, kun Juha ja Lea Tii­to­la siir­tyi­vät yrit­tä­jik­si os­ta­en Sa­tap­las­tin sekä pa­pe­rin­ja­los­tu­sy­ri­tyk­sen Hä­meen­ky­rös­tä. En­nen yrit­tä­jyyt­tä Juha Tii­to­la oli teh­nyt pit­kän uran Amerp­las­til­la muo­vin­ja­los­tuk­sen pa­ris­sa.

Vuo­sien saa­tos­sa Sa­tap­las­tin toi­min­ta kas­voi käyt­tö­ta­va­ra­kau­pan kas­sien li­säk­si henk­se­li­kas­sien val­mis­ta­mi­seen. Täs­tä kui­ten­kin pää­tet­tiin luo­pua 2000-lu­vul­le saa­vut­ta­es­sa ja kes­ki­tyt­tiin ny­kyi­siin tuot­tei­siin, eli kal­voi­hin, eri­lai­siin pus­sei­hin, säk­kei­hin ja hup­pui­hin, sekä kää­re- ja pak­kaus­pa­pe­rei­hin. Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa myös yh­ti­ön omis­tus siir­tyi seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le, kun joh­toon as­tui­vat Tii­na ja Jar­mo As­pe­lin. Tänä päi­vä­nä per­hey­ri­tyk­ses­sä on omis­ta­ja­na ja työn­te­ki­jä­nä mu­ka­na myös Tii­nan ja Jar­mon poi­ka Kris­ter. Per­heen Lau­ra-tyt­tä­rel­lä on omis­tus­suh­de yri­tyk­seen, mut­ta var­si­nais­ta päi­vä­työ­tään hän te­kee kult­tuu­rin pa­ris­sa.

Vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na Sa­tap­las­tin kas­vu on ol­lut voi­ma­kas­ta uu­sien in­ves­toin­tien ja yri­ty­sos­to­jen myö­tä. Ty­tä­ryh­ti­öi­tä ovat Muo­vi­ja­los­te Oy Hol­lo­las­sa ja Jout­sen­pai­no Oy Lap­peen­ran­nas­sa. Li­säk­si As­pe­lin Grou­piin kuu­luu Hell-Pack Oy. Kaik­ki­aan As­pe­lin Group työl­lis­tää 80 hen­keä.

Tänä päi­vä­nå muo­vi he­rät­tää ym­pä­ris­tön­suo­je­lun nä­kö­kul­mas­ta tun­tei­ta, jo­ten ala ei Jar­mo As­pe­li­nin mu­kaan sii­nä va­los­sa ole eh­kä kaik­kein hel­poin. Sa­tap­last on kui­ten­kin ke­hi­tyk­ses­sä mu­ka­na ja yri­tys­tä vie­dään hank­keil­la ja in­ves­toin­neil­la koh­ti kier­rä­tys­tä ja kier­to­ta­lout­ta.

– Pal­jon pu­hu­taan muo­vin kor­vaa­mi­ses­ta, mut­ta se ei ole ko­vin help­poa, ei­kä ai­na niin tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta­kaan. Tie­tyn­lai­sil­la muo­vi­tuot­teil­la on edel­leen sel­keä tar­ve elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­des­sa ja maa­ta­lous­tuo­tan­non pa­ris­sa.

– Kun muo­vi ha­lu­taan tänä päi­vä­nä kor­va­ta kui­dul­la, pi­tää miet­tiä, et­tä kuin­ka pal­jon met­sä­hak­kui­den mää­rää voi­daan vie­lä kas­vat­taa. Nämä ovat vai­kei­ta yh­tä­löi­tä, As­pe­lin poh­tii ja jat­kaa:

– Ko­ro­na-ai­ka­na muo­vin käyt­tö jopa li­sään­tyi, kos­ka tar­vit­tiin eri­lai­sia suo­jia ja hy­gie­ni­syyt­tä. Sil­loin ei ku­kaan ky­see­na­lais­ta­nut muo­vin tar­peel­li­suut­ta.

Sa­tap­las­tis­sa yk­si kes­kei­sim­mis­tä tu­le­vai­suu­den ta­voit­teis­ta on kier­rä­ty­sas­teen pa­ran­ta­mi­nen.

– Ko­ke­mä­el­le on vuon­na 2025 val­mis­tu­mas­sa muo­vin ke­mi­al­li­seen kier­rä­tyk­seen eri­kois­tu­nut lai­tos, jon­ka kans­sa Sa­tap­last­kin te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä. Olem­me myös mu­ka­na Films for fu­tu­re – Kal­vo­ja tu­le­vai­suu­teen -hank­kees­sa, jon­ka ta­voit­tee­na on ke­hit­tää sel­lu­poh­jai­sia, muo­via kor­vaa­via pak­kaus­tuot­tei­ta. Han­ke kes­tää vie­lä kak­si vuot­ta. Näh­tä­väk­si jää, löy­tyy­kö uu­den­lai­sia in­no­vaa­ti­oi­ta ja toi­mi­vat­ko ne.

Käy­tän­nös­sä yri­tyk­set elä­vät Suo­mes­sa jo nel­jät­tä krii­si­vuot­taan. Jar­mo As­pe­li­nin mu­kaan Sa­tap­las­tin etu­na on, et­tä suu­rin osa sen tuot­teis­ta me­nee elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­del­le.

– Oli­pa krii­si mil­lai­nen hy­vän­sä, ih­mis­ten on kui­ten­kin syö­tä­vä ja elin­tar­vik­keet on pa­kat­ta­va. Suu­rin haas­teem­me on ol­lut vuo­si 2021, jol­loin maa­il­mas­sa al­koi­vat ko­ro­nan jäl­kei­set mas­sii­vi­set el­vy­tys­toi­met ja raa­ka-ai­neis­ta oli pu­laa. Myös muo­vin hin­ta tup­laan­tui. Sa­man­kal­tai­nen ti­lan­ne ko­et­tiin vuon­na 2022 Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan vuok­si. Sota vai­kut­taa ma­te­ri­aa­lien saa­ta­vuu­teen ja toi­mi­tus­var­muu­teen, mut­ta täl­lä het­kel­lä ma­te­ri­aa­lien saa­ta­vuu­det ovat mel­ko hy­vät, Jar­mo As­pe­lin to­te­aa.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien vuo­den yrit­tä­jä­per­heek­si va­lin­ta tuli As­pe­li­neil­le yl­lä­tyk­se­nä.

– Ar­vos­tam­me tä­män ni­mi­tyk­sen kor­ke­al­le ja olem­me sii­tä iloi­sia ja yl­pei­tä. Olem­me ai­ka­lail­la kes­kit­ty­neet omaan te­ke­mi­seem­me, em­me­kä ole pi­tä­neet ään­tä it­ses­täm­me. Mu­ka­va huo­ma­ta, et­tä yri­tyk­sem­me on kui­ten­kin huo­mat­tu. Sa­ta­kun­nas­sa on pal­jon hie­no­ja yrit­tä­jä­per­hei­tä, jot­ka oli­si­vat myös tä­män ni­mi­tyk­sen ar­voi­sia, Jar­mo As­pe­lin hy­myi­lee.