On taas se ai­ka vuo­des­ta, jol­loin mo­nis­sa paik­ka­kun­nis­sa hi­o­taan tu­le­van ta­pah­tu­ma­ke­sän vii­mei­siä vai­hei­ta. Tu­le­vas­ta ta­pah­tu­ma­ke­säs­tä on Sa­ta­kun­nas­sa odo­tet­ta­vis­sa jäl­leen erit­täin vil­kas eri­lai­si­ne ke­sä­ta­pah­tu­mi­neen ja fes­ta­rei­neen. Upei­ta suo­ma­lai­sia täh­ti­ar­tis­te­ja ja esiin­ty­jiä on jo kiin­ni­tet­ty ja ol­laan val­mii­ta sat­saa­maan eu­ro­ja ta­pah­tu­mien on­nis­tu­mi­sek­si. Tal­koo­po­ru­koi­ta vie­lä hou­ku­tel­laan mu­kaan apu­kä­sik­si, et­tä kaik­ki lain vaa­ti­mat kou­ke­rot var­mas­ti täyt­ty­vät muun mu­as­sa vaa­dit­ta­vien ta­pah­tu­mien hen­ki­lös­tö­re­surs­sien myö­tä.

Ha­lu­an­kin jäl­leen muis­tut­taa myös kun­tia ole­maan he­reil­lä – eli mah­dol­lis­ta­maan ja te­ke­mään hy­vää yh­teis­työ­tä mo­nien ta­pah­tu­mia tuot­ta­vien ta­ho­jen, yri­tys­ten, or­ga­ni­saa­ti­oi­den ja esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien ak­tii­vis­ten pai­kal­li­syh­dis­tys­ten kans­sa. Ta­pah­tu­mat luo­vat elin­voi­maa ja työ­paik­ko­ja ja tuo­vat eu­ro­ja maa­kun­taam­me. Kun­tien kan­nat­taa sat­sa­ta ta­pah­tu­ma­yh­teis­työ­hön sekä kiin­nit­tää en­ti­ses­tään huo­mi­o­ta sii­hen, ovat­ko kun­nan inf­ra ja ”nur­kat” siis­tis­sä kun­nos­sa. Toi­mii­ko esi­mer­kik­si kun­nan jä­te­huol­to ta­pah­tu­mien ai­ka­na riit­tä­väs­ti ja ovat­ko opas­teet ajan ta­sal­la vai jopa niin van­ho­ja ja huo­nos­sa kun­nos­sa, et­tei nii­tä näe edes lu­kea? On­ko mie­tit­ty ajois­sa, mi­ten teh­dään kun­nan ylei­sil­me ”hou­kut­te­le­vak­si” ja mi­ten toi­vo­te­taan ke­sän ta­pah­tu­ma­vie­raat ter­ve­tul­leik­si Sa­ta­kun­taan?

Ta­pah­tu­mil­la on laa­jo­ja myön­tei­siä ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia myös mui­hin toi­mi­a­loi­hin, ku­ten esi­mer­kik­si ra­vin­to­la-, ma­joi­tus-, mat­kai­lu- ja kau­pan toi­mi­a­loi­hin. Ta­pah­tu­ma­kä­vi­jät os­ta­vat ta­pah­tu­ma­li­pun li­säk­si ai­na ruo­kaa ja juo­maa, va­raa­vat tar­vit­ta­es­sa ma­joi­tuk­sen, poik­ke­a­vat kau­pas­sa ha­ke­mas­sa vaik­ka­pa mat­ka­e­väi­tä ja os­ta­vat tu­li­ai­sia sekä käy­vät sa­mal­la tank­kaa­mas­sa au­ton­sa. Sa­ta­kun­nas­sa ta­pah­tu­ma-ala työl­lis­ti vuon­na 2019 alal­la toi­mi­via yri­tyk­siä noin 100. Näi­den yh­teen­las­ket­tu lii­ke­vaih­to oli 64 mil­joo­naa eu­roa luo­den 580 va­ki­tuis­ta työ­paik­kaa. Pu­hu­taan­kin siis erit­täin mer­kit­tä­väs­tä elin­voi­maa luo­vas­ta toi­mi­a­las­ta. Pi­de­tään yh­des­sä Sa­ta­kun­ta elin­voi­mai­se­na ja vi­re­ä­nä ta­pah­tu­ma­maa­kun­ta­na. Käy­dään kaik­ki en­si ke­sä­nä mah­dol­li­sim­man pal­jon oman maa­kun­nan upeis­sa eri ta­pah­tu­mis­sa ja muis­te­taan käyt­tää eu­ro­ja niin ta­pah­tu­mis­sa kuin pai­kal­li­sis­sa yri­tyk­sis­sä­kin.

Nina Huh­ta­mä­ki

Ta­pah­tu­ma­koor­di­naat­to­ri, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät