Tui­ja Saa­ri­nen

Kun Nina Vähä-Kre­ku­lan ja Mar­ko Kruu­na­rin kat­seet en­si ker­ran koh­ta­si­vat kau­vat­sa­lai­sen ra­vin­to­la Ma­ja­va­kei­taan hu­vi­ma­jas­sa, ei kum­pi­kaan osan­nut odot­taa, et­tä muu­ta­ma vuo­si myö­hem­min pari pyö­rit­tai­si sa­mas­sa pai­kas­sa omaa yri­tys­tä. Alun pe­rin aja­tus läh­ti huu­mo­ri­mie­lel­lä hei­te­tys­tä kom­men­tis­ta.

– Ma­ja­va­kei­taan omis­ta­ja Jaa­na Ro­senq­vist ker­toi suun­nit­te­le­van­sa Nor­jaan läh­töä, ja Mar­ko to­te­si sii­hen, et­tä me tu­lem­me sit­ten Ni­nan kans­sa ta­lon­mie­hik­si. Kun Jaa­nan suun­ni­tel­ma to­teu­tui, hän soit­ti ja ky­syi, et­tä mi­tes sen asi­an kans­sa nyt on.

Pari teki Ro­senq­vis­tin kans­sa vuo­den vuok­ra­so­pi­muk­sen ja hyp­pä­si heti kät­te­lys­sä niin sa­no­tus­ti sy­vään pää­hän. Ko­ke­mä­en Kau­vat­sal­la si­jait­se­van Kur­jenk­ruu­nun ava­jai­sia vie­tet­tiin vii­me isän­päi­vä­nä.

– Päi­vän ai­ka­na kävi var­maan sata ih­mis­tä syö­mäs­sä. Ti­laus­ra­vin­to­lam­me si­jait­see van­has­sa na­ve­tas­sa, jos­sa ei ole keit­ti­ö­tä ei­kä ve­si­pis­tet­tä, ja sin­ne pi­tää kan­taa kaik­ki as­ti­ois­ta läh­tien. As­kel­mit­ta­ri­ni näyt­ti 37 000 as­kel­ta il­lal­la, nau­rah­taa Mar­ko.

Ra­vin­to­la­taus­taa ei kum­mal­la­kaan ole. Mar­ko työs­ken­te­lee joh­to­teh­tä­vis­sä il­man­vaih­to­a­lal­la ja Nina puo­les­taan yk­si­tyi­sy­rit­tä­jä­nä van­hus­ten­hoi­dos­sa. Li­säk­si hän on hie­ro­ja.

Kur­jenk­ruu­nun nimi viit­taa ym­pä­ril­lä ole­vil­la pel­loil­la syk­syi­sin vii­väh­tä­viin kur­ki­par­viin ja Mar­kon su­ku­ni­meen.

Idea Kurjenkruunun logosta ja sen ensimmäinen vedos olivat Ninan käsialaa.

Idea Kurjenkruunun logosta ja sen ensimmäinen vedos olivat Ninan käsialaa.

Ki­vi­na­vet­taa met­rin pak­sui­si­ne sei­ni­neen ei tal­ven pak­ka­sil­la ole mie­le­käs­tä läm­mit­tää, jo­ten toi­min­ta on jou­lun jäl­keen kes­kit­ty­nyt kah­vi­la-piz­ze­ri­aan, joka on ol­lut au­ki per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin.

– Ih­mi­set ovat yl­lät­tä­vän hy­vin löy­tä­neet mei­dät. Asi­ak­kai­ta on tul­lut muun mu­as­sa Po­ris­ta, Huit­ti­sis­ta, Ko­ke­mä­el­tä ja Sas­ta­ma­las­ta. Ja tun­tuu mu­ka­val­ta, et­tä kau­vat­sa­lai­set ovat sel­väs­ti ha­lun­neet tu­kea uut­ta yrit­tä­jää, esi­mer­kik­si yh­dis­tyk­set ovat käy­neet meil­lä. Mei­dät on otet­tu to­del­la hy­vin vas­taan.

Ke­vääl­tä ja ke­säl­tä Nina ja Mar­ko odot­ta­vat pal­jon. Huh­ti­kuus­sa yri­tyk­seen saa­daan työ­har­joit­te­li­ja ja ti­laus­ra­vin­to­laa ale­taan taas läm­mi­tel­lä. Tar­koi­tus on tar­jo­ta ar­ki­päi­vi­sin lou­nas­ta. Kah­vi­la-piz­ze­ria le­vit­täy­tyy laa­jem­mal­le te­ras­sin an­si­os­ta. Ih­mi­set myös liik­ku­vat enem­män.

– Li­säk­si Kau­vat­san Sääks­jär­vi tuo joka kesä tän­ne 600–700 mök­ki­läis­tä.

Pa­ril­la on pal­jon ide­oi­ta: suun­nit­teil­la on tai­de­näyt­te­lyi­tä, ru­noil­taa, ka­ra­o­kea, stand-upia… Tiis­tai­sin pai­kal­la voi­si ol­la ame­ri­ka­nau­to­jen ja moot­to­ri­pyö­rien ko­koon­tu­mi­nen. Isän­näl­lä it­sel­lään on Thun­der­bird vuo­si­mal­lia 1973.

Nina ja Mar­ko ovat saa­neet uu­den yri­tyk­sen al­kuun tu­kea Uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­nas­ta.

– Eten­kin Ko­ke­mä­en kun­ta­yh­teys­hen­ki­lö Tero Pa­to­ran­ta on aut­ta­nut erit­täin pal­jon. Il­man En­te­riä ja Priz­z­tec­hiä em­me oli­si täs­sä, tai oli­sim­me täs­sä vai­keim­man kaut­ta. Ja täl­lai­nen pal­ve­lu on vie­lä­pä mak­su­ton­ta!, kiit­te­lee Nina.

Ke­sän ko­ho­koh­ta tu­le­vat ole­maan pa­rin häät 20. hei­nä­kuu­ta. Ne pi­de­tään luon­nol­li­ses­ti Kur­jenk­ruu­nun ti­laus­ra­vin­to­las­sa, jon­ne mah­tuu noin 80 vie­ras­ta. Sil­loin keit­tiö- ja tar­joi­lu­hom­mat de­le­goi­daan muil­le. Hää­ka­kun Nina te­kee kui­ten­kin it­se.

– Olen ai­na aja­tel­lut, et­tä ha­lu­an it­se teh­dä oman hää­kak­ku­ni. Ruo­ka­lis­tal­la on var­maan ai­na­kin sa­vu­ka­laa ja ros­vo­pais­tia, sii­tä pi­tää huo­len mei­dän pari tut­ta­vaam­me. Eh­tool­la tar­jo­taan mak­ka­raa ja let­tu­ja.

Kun kur­jet taas syk­syl­lä ko­koon­tu­vat ym­pä­röi­vil­le pel­loil­le, on Kur­jenk­ruu­nus­sa pää­tös­ten ai­ka.

– Meil­lä on so­pi­mus lo­ka­kuun lop­puun. Sii­hen men­nes­sä olem­me jo näh­neet, mi­ten tämä on läh­te­nyt su­ju­maan. Joka ta­pauk­ses­sa olem­me voi­neet to­teut­taa yh­den haa­veem­me. Tär­ke­ää meil­le on myös se, et­tä voim­me omal­ta osal­tam­me pi­tää Kau­vat­saa vi­re­ä­nä paik­ka­na, to­te­a­vat Nina ja Mar­ko.

Kur­jenk­ruu­nu löy­tyy osoit­tees­ta Yt­ti­län­tie 5, Kau­vat­sa. Li­sä­tie­toa löy­tyy Fa­ce­boo­kis­ta.