Toi­mit­ta­ja pää­see jos­kus jän­nit­tä­viin ti­lan­tei­siin. Ku­ten nyt, kun tou­ko­kui­se­na aa­mu­na saa­vun Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Hur­ri­lan toi­mis­tol­le haas­tat­te­le­maan yrit­tä­jä­jär­jes­tön tu­le­vaa toi­mi­tus­joh­ta­jaa. Mie­les­sä pyö­rii ky­sy­myk­siä – kuka hän mah­taa ol­la, on­ko mies vai nai­nen, seu­tu­kun­nas­sa tut­tu vai ai­van uu­si kas­vo...

Iloi­ses­ti hy­myil­len hän as­tuu esiin ja näyt­tää heti tu­tul­ta. Pai­kan­nan kas­vot Nak­ki­laan.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien tu­le­va toi­mi­tus­joh­ta­ja on Nak­ki­lan ny­kyi­nen kun­nan­joh­ta­ja Nina-Mari Tur­pe­la. Hän on jo ai­em­min sa­ma­na aa­mu­na tul­lut Hur­ri­lan toi­mis­toon jut­te­le­maan tu­le­vas­ta työs­tään. Vaik­ka kak­sik­ko vas­ta vi­rit­te­lee tu­le­via ku­vi­oi­ta, tun­tuu heil­lä ole­van jo yh­teis­tä nä­ke­mys­tä. Ote­taan esi­mer­kik­si yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti.

– Se oli­si juu­ri nyt eri­tyi­sen tär­ke­ää, kun esi­mer­kik­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la mie­ti­tään pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä. Myös kun­nis­sa pi­tää yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia teh­dä ja sii­nä mei­dän jär­jes­töm­me roo­li on tär­keä, et­tä pys­ty­tään vai­kut­ta­maan näi­hin ta­hoi­hin, Hur­ri­la sa­noo.

– Nak­ki­las­sa olen ko­ros­ta­nut sitä, et­tä yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti teh­täi­siin ai­na ja si­ten, et­tä sii­tä tu­li­si py­sy­vä ajat­te­lu­ta­pa, ei vain kaa­va­mai­ses­ti täy­tet­ty lo­ma­ke, Tur­pe­la sa­noo.

– Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la pä­tee sama asia. Pi­täi­si ol­la päät­tä­mäs­sä hen­ki­löi­tä, joil­la on tämä ajat­te­lu­ta­pa, et­tä yri­tyk­set voi­vat tuot­taa pal­ve­lui­ta laa­duk­kaas­ti ja koh­tuu­hin­tai­ses­ti, hän jat­kaa.

Tur­pe­la tun­tee asi­an, sil­lä hän työs­ken­te­li ai­em­min Var­si­nais-Suo­mes­sa sote- ja maa­kun­tau­u­dis­tuk­ses­sa hal­lin­to­joh­ta­ja­na. Kou­lu­tuk­sel­taan hän on ju­ris­ti, jol­la on myös va­ra­tuo­ma­rin ar­vo­ni­mi.

"Satakunnassa yrittäjyys on tosi vahvaa", sanoo Nina-Mari Turpela.

"Satakunnassa yrittäjyys on tosi vahvaa", sanoo Nina-Mari Turpela.

Sanna Jääskeläinen

Nina-Mari Tur­pe­la on ko­toi­sin Po­ris­ta. Juu­ri mah­dol­li­suus pa­luu­muut­toon ko­ti­seu­dul­le oli yk­si syis­tä, joi­den ta­kia hän haki ne­li­sen vuot­ta sit­ten Nak­ki­lan joh­toon.

– Olen työs­ken­nel­lyt ai­em­min asi­an­tun­ti­ja- ja joh­to­teh­tä­vis­sä niin lii­ke­toi­min­nas­sa kuin jul­ki­sel­la sek­to­ril­la­kin. Jut­te­lin ai­na, et­tä oli­si mah­dol­lis­ta pa­la­ta Sa­ta­kun­taan, jos löy­tyy so­pi­va työ­paik­ka.

Nak­ki­lan kun­nan­joh­ta­ja­na hän on näh­nyt, mi­ten tär­ke­ää kun­nan elin­voi­man kan­nal­ta on yh­teis­työ oman kun­nan yrit­tä­jien kans­sa.

– Sa­ta­kun­nas­sa yrit­tä­jyys on tosi vah­vaa ja yrit­tä­jä­jär­jes­töis­sä on mu­ka­na hy­viä tyyp­pe­jä, jot­ka te­ke­vät asi­oi­ta ak­tii­vi­ses­ti ja sy­dä­mel­lä.

Nyt Nak­ki­la vaih­tuu yrit­tä­jä­jär­jes­tön joh­ta­mi­seen.

– Näin tä­män työ­paik­kail­moi­tuk­sen ja se si­säl­si mon­ta mie­len­kiin­tois­ta ele­ment­tiä. Mi­nus­ta tun­tui, et­tä tämä työ on ta­val­laan puut­tu­va pala työ­his­to­ri­as­sa­ni. Se tuo yh­teen ai­em­man ko­ke­muk­se­ni ja pää­sen te­ke­mään töi­tä ää­rim­mäi­sen tär­ke­än asi­an pa­ris­sa, hän sa­noo.

Tur­pe­la ker­too elä­neen­sä ai­em­min 20 vuo­den ajan yrit­tä­jä­per­heen ar­kea, jo­ten myös se puo­li on tut­tua. Nyt hän asuu Po­ris­sa juu­ri 18 vuot­ta täyt­tä­neen poi­kan­sa kans­sa.

– Poi­ka­ni ker­toi hil­jat­tain, et­tä hä­nes­tä tu­lee iso­na yrit­tä­jä, Tur­pe­la ker­too hy­myil­len.

"Yrittäjyysmaakunta on Satakunnan Yrittäjien tärkeä tavoite, jonka eteen työskennellään aktiivisesti", sanoo Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Hurrila.

"Yrittäjyysmaakunta on Satakunnan Yrittäjien tärkeä tavoite, jonka eteen työskennellään aktiivisesti", sanoo Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Hurrila.

Sanna Jääskeläinen

Yrit­tä­jä­jär­jes­tös­sä on yh­teis­työn voi­maa

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien tu­le­va toi­mi­tus­joh­ta­ja Nina-Mari Tur­pe­la nä­kee yrit­tä­jä­jär­jes­tön toi­min­nas­sa mon­ta tär­ke­ää puol­ta.

– Se tuo jä­se­nil­leen yh­teis­työn voi­maa ja aut­taa jo­ka­päi­väi­ses­sä työs­sä. Alu­eel­le toi­min­ta on tär­ke­ää, kos­ka us­kon, et­tä yrit­tä­jä tu­lee yrit­tä­jän luo. Eli maa­kun­nan kan­nal­ta on tär­ke­ää saa­da pää­tök­sen­te­koon ja asen­tei­siin vai­kut­ta­mal­la vah­vas­ti yrit­tä­jä­myön­tei­nen il­ma­pii­ri. Sen avul­la voim­me hou­ku­tel­la tän­ne uu­sia yri­tyk­siä.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Hur­ri­la on sa­moil­la lin­joil­la. Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta on Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien tär­keä ta­voi­te, jon­ka eteen työs­ken­nel­lään ak­tii­vi­ses­ti.

– Kah­den vuo­den vä­lein teh­tä­väs­sä Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lys­sä yri­tyk­set saa­vat ker­toa, mi­ten hei­dän kun­tan­sa tu­kee yrit­tä­jyyt­tä. Ta­voit­teem­me on ol­la Suo­men yk­kö­nen.

Vii­mei­sim­mäs­sä Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­ris­sä Sa­ta­kun­ta oli nel­jän­nel­lä si­jal­la. Hur­ri­la ker­too, et­tä pis­tey­tyk­set kui­ten­kin nou­si­vat kaut­ta lin­jan eli oi­ke­al­la po­lul­la ol­laan.

– Yk­kös­si­jan ta­voit­te­lu elää. Se oli­si meil­le tär­ke­ää, jot­ta voi­sim­me näyt­tää, et­tä Sa­ta­kun­taan kan­nat­taa tul­la yrit­tä­mään. Meil­lä on tääl­lä kaik­ki ele­men­tit ka­sas­sa ja syy­tä ol­la yl­peä it­ses­täm­me, Hur­ri­la sa­noo.

Tur­pe­la on huo­man­nut sa­man.

– Sa­ta­kun­ta­lai­nen ei oi­kein osaa it­se­ään ke­hua, mut­ta kyl­lä meil­lä on tääl­lä mo­net asi­at hy­vin ja niis­tä saa ker­toa muil­le­kin.

San­na Jääs­ke­läi­nen