Vii­me vuo­det ovat ol­leet haas­ta­via mo­nis­sa yri­tyk­sis­sä, or­ga­ni­saa­ti­ois­sa ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la – myös vies­tin­näl­li­ses­ti. On pi­tä­nyt miet­tiä, mis­tä kai­vaa esiin po­si­tii­vi­sia uu­ti­sia, kun maa­il­mal­ta kan­tau­tuu tau­te­ja, so­taa, ta­lou­den taan­tu­maa ja yleis­tä pa­hoin­voin­tia. On jou­dut­tu myös miet­ti­mään, voi­daan­ko nyt ker­toa täs­tä tai tuos­ta po­si­tii­vi­ses­ta uu­ti­ses­ta, kun ti­lan­teet yh­teis­kun­nas­sa tai jopa omal­la toi­mi­a­lu­eel­la ovat ol­leet mitä ovat.

Ai­na on si­jaa ja ti­laa hy­vil­le uu­ti­sil­le, ja niis­tä ni­me­no­maan pi­tää ker­toa. Po­si­tii­vi­sel­la vies­tin­näl­lä ei kui­ten­kaan tar­koi­te­ta pel­käs­tään nii­den hy­vien asi­oi­den ker­to­mis­ta. Po­si­tii­vi­nen vies­tin­tä on myös te­ko­ja vai­kei­den­kin ai­ko­jen kes­kel­lä. Se ei tar­koi­ta maa­il­man maa­laa­mis­ta hat­ta­rak­si tai ikä­vien asi­oi­den vä­hek­sy­mis­tä pääl­le lii­ma­tuil­la kiil­to­ku­vil­la. Po­si­tii­vi­nen vies­tin­tä kan­nat­te­lee myös haas­tei­den ja krii­sien koh­da­tes­sa – se on te­ko­ja, avoi­muut­ta ja re­hel­li­syyt­tä.

Po­si­tii­vi­nen vies­tin­täil­ma­pii­ri kum­pu­aa yri­tyk­sen tai or­ga­ni­saa­ti­on si­säl­tä. Sil­le luo­daan poh­jaa koko or­ga­ni­saa­ti­on yh­tei­sil­lä ja sel­keil­lä stra­te­gi­sil­la ta­voit­teil­la, hy­väl­lä ja kan­nus­ta­val­la joh­ta­mis­työl­lä sekä roh­keu­del­la on­nis­tua ja epä­on­nis­tua. Or­ga­ni­saa­ti­on si­säi­nen kes­kus­te­lu­yh­teys hei­jas­tuu kaik­keen vies­tin­tään ja on­kin sik­si mie­les­tä­ni vies­tin­tä­pa­la­pe­lin kaik­kein tär­kein pa­la­nen. Jos siis tun­tuu sil­tä, et­tä ul­koi­nen vies­tin­tän­ne ta­kel­te­lee, kään­tä­kää kat­seet si­sään päin ja läh­te­kää vah­voin as­ke­lin pa­ran­ta­maan si­säis­tä vies­tin­tään­ne.

Yri­tyk­sen tai or­ga­ni­saa­ti­on po­si­tii­vi­nen si­säi­nen vies­tin­tä ja kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri luo­vat ym­pä­ris­töä, jos­sa ku­kois­ta­vat luo­vuus ja in­nos­tus – ja ne to­del­la­kin tart­tu­vat, myös ulos­päin. Po­si­tii­vi­suus ei ole pelk­kää iloa ja va­loa, vaan myös val­mis­tau­tu­mis­ta ja va­rau­tu­mis­ta tiuk­koi­hin ti­lan­tei­siin. Näis­sä ti­lan­teis­sa myön­tei­syy­del­lä voi­daan tar­koit­taa esi­mer­kik­si haas­tei­den jul­ki­tuo­mis­ta rat­kai­sut ja tu­le­vai­suu­teen kat­so­mi­nen edel­lä tai kan­nus­ta­vaa roo­lia muil­le: me sel­vi­äm­me täs­tä yh­des­sä – em­me vie­lä tie­dä mi­ten, mut­ta sel­vi­äm­me kyl­lä.

Po­si­tii­vi­nen vies­tin­tä on tär­ke­ää en­nen kaik­kea or­ga­ni­saa­ti­os­ta ulos, sik­si poh­jan on­kin ol­ta­va kun­nos­sa si­säi­ses­ti. Tämä li­sää val­miut­ta ai­toon ja avoi­meen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen niin asi­ak­kai­den, yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kuin mui­den­kin si­dos­ryh­mien kans­sa. Po­si­tii­vi­nen vuo­ro­vai­ku­tus luo vah­vem­paa ja sy­väl­li­sem­pää yh­teyt­tä eri koh­de­ryh­mien kans­sa, mikä joh­taa yleen­sä myös mer­ki­tyk­sel­li­syy­den löy­tä­mi­seen. Nämä kan­nus­ta­vat pit­kä­ai­kai­seen asi­a­ka­sus­kol­li­suu­teen sekä kaik­kia hyö­dyt­tä­vään yh­teis­työ­hön, mikä puo­les­taan vah­vis­taa yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa ja luo myös kas­vun mah­dol­li­suuk­sia.

Yrit­tä­jä­jär­jes­töm­me ar­voi­na ovat roh­keus, luo­tet­ta­vuus ja uu­dis­tu­mi­nen. Nämä kaik­ki ovat tär­kei­tä ja oh­jaa­via ar­vo­ja myös vies­tin­näs­sä. Ar­vot täy­den­tä­vät toi­si­aan, ei­vät­kä ne sul­je toi­si­aan pois. Usein roh­keus ruok­kii uu­dis­tu­mis­ta, toi­saal­ta jos­kus jou­du­taan uu­dis­tu­maan roh­ke­as­ti jon­kin ul­ko­puo­li­sen te­ki­jän toi­mes­ta. Kai­kis­sa ti­lan­teis­sa on kui­ten­kin tär­kein­tä toi­mia ja vies­tiä luo­tet­ta­vuus oh­jaa­va­na te­ki­jä­nä. Luo­tet­ta­vuus on­kin kai­ken toi­min­nan lä­pi­leik­kaa­va ar­vo, jon­ka tu­li­si löy­tyä jo­kai­sen yri­tyk­sen ja or­ga­ni­saa­ti­on ar­vois­ta. Toki voi­daan aja­tel­la, et­tä ei­kö luo­tet­ta­vuus ole jo läh­tö­koh­ta. Vies­tin­tä­la­sien läpi kat­so­en myös nii­tä vä­him­mäi­so­let­ta­muk­sia on tär­ke­ää sa­noit­taa, et­tä ne siir­ty­vät myös toi­min­nan sel­kä­ran­kaan. Kai­ken vies­tin­nän, myös po­si­tii­vi­sen, tu­lee ol­la luo­tet­ta­vaa.

Pa­la­tak­se­ni teks­tin al­kuun, po­si­tii­vi­nen vies­tin­tä ei ole vain hy­vien uu­tis­ten ker­to­mis­ta, mut­ta se on myös juu­ri sitä. Sa­ta­kun­ta­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä ta­pah­tuu jat­ku­vas­ti upei­ta asi­oi­ta, jois­ta soi­si suu­rem­man­kin ylei­sön kuu­le­van. Usein nuo uu­ti­set saat­ta­vat tun­tua yri­tyk­sen si­säl­lä ar­ki­päi­väi­sel­tä, mut­ta ul­ko­puo­li­sel­le ne ovat hy­vin­kin mie­len­kiin­toi­sia. ”Kel on­ni on, se on­nen kät­ke­köön” -sa­non­nan oli­si jo ai­ka jou­taa ro­mu­kop­paan, sil­lä näi­den vai­kei­den ai­ko­jen kes­kel­lä kaik­ki pie­net­kin va­lon­pil­kah­duk­set oli­si hyvä ri­po­tel­la kai­kel­le kan­sal­le. Po­si­tii­vi­set uu­ti­set ei­vät ole kos­kaan toi­sel­ta pois, vaan ne li­sää­vät yh­teis­tä hy­vää. Se oli­si kaik­kien hyvä muis­taa.

Toi­von ke­sään­ne kaik­kea mah­dol­lis­ta, eten­kin va­loa ja iki­muis­toi­sia ke­sä­het­kiä.

Noo­ra Aal­to­nen

Pää­toi­mit­ta­ja, vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät