Nina Tör­nudd / STT

Poh­jois­mai­sen pank­ki­jät­ti Nor­de­an lii­ke­voit­to ja kor­ko­ka­te kas­voi­vat vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na kol­man­nek­sel­la. Lii­ke­voit­toon tuli 34 pro­sen­tin kas­vu liki 1,5 mil­jar­diin eu­roon, vaik­ka Ruot­sin ja Nor­jan kruu­nut heik­ke­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti.

Tuo­tot kas­voi­vat liki vii­den­nek­sen kor­ko­kat­teen nou­sun an­si­os­ta. Kor­ko­ka­te kas­voi 35 pro­sent­tia ja yl­si lä­hes 1,8 mil­jar­diin eu­roon.

Ta­lou­den hi­das­tu­mi­nen nä­kyi palk­ki­o­tuo­tois­sa, jot­ka vä­he­ni­vät kah­dek­san pro­sent­tia pää­o­ma­mark­ki­noi­den vai­sun ak­ti­vi­tee­tin ja sääs­tä­mi­sen su­pis­tu­mi­sen vuok­si.

Asun­to­luo­tois­sa kas­vu hi­das­tui kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa, mut­ta luot­to­jen vo­lyy­mi ei sil­ti las­ke­nut. Yri­tys­ten luo­tois­sa näh­tiin vii­den pro­sen­tin kas­vu.

Nor­de­an mu­kaan luot­to­sal­kun laa­tu py­syi vah­va­na ja net­to­mää­räi­siä luot­to­tap­pi­oi­ta ker­tyi 19 mil­joo­nan eu­ron edes­tä. Nor­dea pi­tää nä­ky­män­sä en­nal­laan ja odot­taa oman pää­o­man tuo­ton py­sy­vän yli 13 pro­sen­tis­sa tänä vuon­na.

Kon­ser­ni­joh­ta­ja Frank Vang-Jen­sen kiit­te­li vank­kaa tu­los­ta mut­ta to­te­si, et­tä kiih­ty­nyt inf­laa­tio vai­kut­taa pan­kin asi­ak­kai­siin, yh­teis­kun­taan ja pank­kiin it­seen­sä kas­vat­ta­en lii­ke­toi­min­taan koh­dis­tu­via ku­lu­pai­nei­ta. Nor­dea on kui­ten­kin pys­ty­nyt kas­vat­ta­maan tuot­to­jaan ku­lu­ja no­pe­am­min.

Nor­de­an asi­ak­kaat ovat Vang-Jen­se­nin mu­kaan ylei­ses­ti ot­ta­en ta­lou­del­li­ses­ti hy­väs­sä kun­nos­sa.

– Mak­ro­ta­lou­del­li­nen epä­var­muus on kui­ten­kin edel­leen suur­ta, ja odo­tam­me olo­suh­tei­den py­sy­vän haas­teel­li­si­na myös tu­le­vi­na nel­jän­nek­si­nä, kun kas­vu ja ku­lu­tus hi­das­tu­vat, ra­hoi­tu­so­lo­suh­teet ki­ris­ty­vät, inf­laa­tio jat­kuu no­pe­a­na ja ko­rot säi­ly­vät kor­ke­al­la ta­sol­la, hän sa­noi tie­dot­tees­sa.