Län­si-Suo­men Osuu­pan­kil­le vii­me vuo­si oli kak­si­ja­koi­nen. Toi­saal­ta kor­ko­jen nou­su pa­ran­si pan­kin kor­ko­ka­tet­ta ja nos­ti lii­ke­tu­los­ta ja toi­saal­ta ta­lou­del­li­nen toi­me­li­ai­suus ja ra­hoi­tuk­sen ky­syn­tä las­ki­vat.

Ra­hoi­tus ja asun­to­kaup­pa pi­ris­tyi­vät vuo­den lop­pua koh­ti

– Kor­ko­jen voi­ma­kas nou­su ja ta­lou­den taan­tu­ma not­kah­dut­ti­vat asun­to­kau­pan ja -lai­na­ky­syn­nän. Mar­ras-jou­lu­kuus­sa en­si­a­sun­non os­ta­jan va­rain­siir­to­ve­ron muu­to­suu­ti­set pi­ris­ti­vät asun­to­kaup­paa, mut­ta asun­to­luot­to­jen kan­ta su­pis­tui vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na, ker­too OP Län­si-Suo­men toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Kiu­ru.

Pk-yri­tys­ten in­ves­toin­nit oli­vat ma­ta­lal­la ta­sol­la koko vuo­den. Uu­sia yri­tys­luot­to­ja nos­tet­tiin vuo­den ai­ka­na 175 mil­joo­naa eu­roa. Yri­tys­luot­to­jen kan­ta las­ki 3,2 pro­sent­tia. Yri­tys­ten ti­lan­teet vaih­te­li­vat pal­jon toi­mi­a­las­ta riip­pu­en, esi­mer­kik­si ra­ken­nus­te­ol­li­suu­des­sa toi­mi­vat yri­tyk­set oli­vat on­gel­mis­sa. Toi­min­ta­ym­pä­ris­tön haas­teis­ta ja ko­hon­neis­ta ra­hoi­tus­kus­tan­nuk­sis­ta sekä mui­den kus­tan­nus­ten nou­sus­ta huo­li­mat­ta asi­ak­kai­den luo­ton­hoi­to­ky­ky säi­lyi kui­ten­kin koh­tuul­li­sen hy­vä­nä.

– OP Län­si-Suo­men asi­ak­kaat te­ki­vät net­to­na yli 100 mil­joo­naa eu­roa li­sä­si­joi­tuk­sia vii­me vuon­na. Näis­tä suu­rin osa ka­na­voi­tui eri­lai­siin kor­ko­si­joi­tuk­siin. Osa­ke­mark­ki­noil­la ti­lan­ne oli kak­si­ja­koi­nen, kun maa­il­man osa­ke­mark­ki­na oli ko­vas­sa ve­dos­sa eri­tyi­ses­ti yh­dys­val­ta­lais­ten osak­kei­den ve­tä­mä­nä, mut­ta Suo­men osa­ke­mark­ki­na tuot­ti huo­nom­min, ker­too Kiu­ru.

Vas­tuul­li­suus nä­kyy laa­jas­ti pan­kin toi­min­nas­sa. Pank­ki työl­lis­tää pai­kal­li­ses­ti ja on toi­mi­a­lu­eel­la suu­ri ve­ron­mak­sa­ja.

– Vii­me vuon­na tuim­me las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa 140 000 eu­rol­la ja lah­joi­tim­me Lou­nais-Suo­men Mar­toil­le 10 000 eu­roa se­ni­o­rei­den ta­lous- ja di­gi­val­men­nuk­siin. Ke­sä­duu­ni OP:n piik­kiin-kam­pan­ja, jos­sa yh­dis­tys työl­lis­tää pan­kin tu­el­la 15–17-vuo­ti­aan nuo­ren kah­dek­si vii­kok­si ke­sä­töi­hin, oli jäl­leen pal­jon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta tuot­ta­nut vas­tuul­li­suus­te­ko, Kiu­ru ker­too.

OP Län­si-Suo­mi on vah­vas­ti mu­ka­na Yri­tys­ky­lä Sa­ta­kun­nan toi­min­nas­sa, jos­sa kaik­kien toi­mi­a­lu­een kun­tien 6.- ja 9. -luok­ka­lai­set saa­vat pe­reh­dy­tys­tä työ­e­lä­mä-, ta­lous- ja yrit­tä­jyys­tai­toi­hin.

– Kyse on myös ar­jes­tam­me. Meil­le on tär­ke­ää asi­ak­kai­dem­me ta­lou­so­saa­mi­nen. Jär­jes­täm­me op­pi­lai­tos­tun­te­ja, di­gi­o­pas­tuk­sia ja opas­tam­me asi­ak­kai­tam­me tie­tys­ti asi­a­kas­ta­paa­mi­sis­sa, Kiu­ru jat­kaa.

Voi­ma­kas kor­ko­ta­son nou­su nos­ti pan­kin kor­ko­ka­tet­ta 90 %. Pit­käl­ti kor­ko­kat­teen an­si­os­ta pan­kin lii­ke­voi­tok­si muo­dos­tui 70,4 mil­joo­naa eu­roa.

– Tu­lem­me ole­maan tä­nä­kin vuon­na maa­kun­nan suu­rim­pien yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jien jou­kos­sa, kan­nam­me sii­nä­kin mie­les­sä vah­vaa yh­tei­söl­lis­tä vas­tuu­tam­me. Hyvä tu­los mah­dol­lis­ti myös sen, et­tä kas­va­tim­me vii­me vuon­na omis­ta­ja-asi­ak­kai­dem­me etu­ja sekä ko­ro­tet­tu­jen bo­nus­ten muo­dos­sa, et­tä lo­ka­kuus­ta al­ka­en to­teut­ta­mam­me päi­vit­täis­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­mak­su­jen pois­ton kaut­ta. Tänä vuon­na li­sä­e­dut hyö­dyt­tä­vät omis­ta­ja-asi­ak­kai­tam­me yli 5 mil­joo­nan eu­ron ver­ran, Kiu­ru poh­tii tyy­ty­väi­se­nä.

– Al­ka­nee­na vuon­na kor­ko­ta­son en­nus­te­taan las­ke­van ja sen myö­tä us­kom­me lop­pu­vuo­den ai­ka­na mm. asun­to­kau­pan ja ta­lou­den ylei­sen toi­me­li­ai­suu­den vir­kis­ty­vän. Ku­lut­ta­jien os­to­voi­mas­sa on näh­tä­vis­sä po­si­tii­vis­ta ke­hi­tys­tä ma­dal­tu­van inf­laa­ti­on ja palk­ka­tu­lo­jen kas­vun myö­tä. Pan­kin tu­los tu­lee säi­ly­mään hy­väl­lä ta­sol­la tä­nä­kin vuon­na, vaik­ka ale­ne­va kor­ko­ta­so tu­lee­kin kor­ko­ka­tet­ta en­nus­tei­den mu­kaan hei­ken­tä­mään, Kiu­ru lo­puk­si to­te­aa.