STT

OP-ryh­män lii­ke­voit­to ko­ho­si tam­mi-maa­lis­kuus­sa 480 mil­joo­naan eu­roon, kun se vuot­ta ai­em­min oli 174 mil­joo­naa eu­roa. Kor­ko­ka­te kas­voi 84 pro­sent­tia vuo­den ta­kai­ses­ta, pank­ki­ryh­mä ker­too osa­vuo­si­kat­sauk­ses­sa.

Tu­los­pa­ran­nuk­ses­ta vas­ta­si­vat eten­kin OP:n vä­hit­täis­pank­ki ja yri­tys­pank­ki. Vä­hit­täis­pan­kin tu­los ko­he­ni yli 200 mil­joo­nal­la eu­rol­la vuo­den ta­kai­ses­ta ja oli 256 mil­joo­naa eu­roa.

Pää­joh­ta­ja Timo Ri­ta­kal­li­on mu­kaan hen­ki­lö- ja yri­ty­sa­si­ak­kai­den lai­nan­hoi­to­ky­ky säi­lyi edel­leen hy­vä­nä toi­min­ta­ym­pä­ris­tön epä­var­muu­des­ta ja kor­ko­jen nou­sus­ta huo­li­mat­ta.