Lii­sa Ku­ja­la / STT

OP-ryh­män eko­no­mis­tien ta­lou­sen­nus­teen mu­kaan Suo­men ta­lous on pai­nu­nut odo­te­tus­ti mal­til­li­seen taan­tu­maan.

En­nus­teen mu­kaan Suo­men brut­to­kan­san­tuo­te su­pis­tuu tänä vuon­na 0,3 pro­sent­tia. Brut­to­kan­san­tuot­teen ei odo­te­ta kas­va­van myös­kään en­si vuon­na, vaan kas­vun en­na­koi­daan py­sy­vän sil­loin 0,0 pro­sen­tis­sa.

Mo­lem­mat en­nus­teet ovat säi­ly­neet en­nal­laan elo­kuus­sa an­ne­tuis­ta en­nus­teis­ta.

– Suo­men ta­lous on kes­tä­nyt ko­ko­nai­suu­te­na ver­rat­tain hy­vin sii­hen koh­dis­tu­neet mo­net is­kut, ku­ten Ve­nä­jän kau­pan ro­mah­duk­sen, inf­laa­ti­on kiih­ty­mi­sen ja kor­ko­jen no­pe­an nou­sun. Taan­tu­ma on tois­tai­sek­si mal­til­li­nen, mut­ta toi­saal­ta kään­net­tä pa­rem­paan ei ole vie­lä nä­kö­pii­ris­sä, sa­noo OP-ryh­män pää­e­ko­no­mis­ti Rei­jo Heis­ka­nen tie­dot­tees­sa.

Eko­no­mis­tit ku­vai­le­vat, et­tä Suo­men ta­lous on hei­ken­ty­nyt ku­lu­va­na vuon­na laa­ja-alai­ses­ti.

Eten­kin vien­ti, in­ves­toin­nit ja yk­si­tyi­nen ku­lu­tus ovat su­pis­tu­neet. Eri­tyi­ses­ti ovat kär­si­neet ne alat, joi­hin kor­ko­jen nou­su on vai­kut­ta­nut eni­ten. Täl­lai­sia ovat asuin­ra­ken­ta­mi­nen ja asun­to­kaup­pa sekä suh­dan­ne­her­kim­mät vien­ti­toi­mi­a­lat. Yk­si­tyi­sen ky­syn­nän vä­he­ne­mis­tä on kui­ten­kin ta­sa­pai­not­ta­nut jul­ki­sen ku­lu­tuk­sen vah­va kas­vu.

En­nus­teen mu­kaan Suo­men vien­nin ar­vi­oi­daan vä­he­ne­vän myös en­si vuon­na. Myös­kään yk­si­tyi­sen ku­lu­tuk­sen ei en­na­koi­da kas­va­van, kos­ka heik­ke­ne­vä työ­mark­ki­na­ti­lan­ne li­sää sääs­tä­mis­tä ja kor­ko­jen nou­su vai­kut­taa vä­hi­tel­len koko voi­mal­laan. Myös­kään jul­ki­sen ku­lu­tuk­sen ei odo­te­ta enää kas­va­van en­si vuon­na.

– Työt­tö­myys on kään­ty­nyt nou­suun ku­lu­van vuo­den ai­ka­na. Avoi­mien työ­paik­ko­jen mää­rä on pa­lau­tu­nut ko­ro­na­pan­de­mi­aa edel­tä­väl­le ta­sol­le, ja lo­mau­tuk­set ovat kään­ty­neet nou­suun. Vuon­na 2024 työt­tö­myys nou­see yhä ja työl­li­syy­sas­te kään­tyy las­kuun, suh­dan­ne­kat­sauk­ses­sa ker­ro­taan.

Inf­laa­ti­on to­de­taan kui­ten­kin hi­das­tu­neen sel­väs­ti. Eko­no­mis­tit ar­vi­oi­vat, et­tä se pai­nuu lä­hi­vuo­si­na pa­rin pro­sen­tin tun­tu­maan.