Mar­kus Puo­la­ka­na­ho / STT

Hal­li­tus esit­tää osa­ke­sääs­tö­ti­lin tal­le­tus­ra­jan enim­mäis­mää­rän ko­rot­ta­mis­ta 50 000 eu­ros­ta 100 000 eu­roon. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön aset­ta­man hank­keen ta­voit­tee­na on muut­taa täl­tä osin vuon­na 2019 osa­ke­sääs­tö­ti­leis­tä sää­det­tyä la­kia ja to­teut­taa hal­li­tu­soh­jel­maan kir­jat­tu ta­voi­te.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön lain­sää­dän­tö­neu­vos Pau­la Kirp­pu ker­too STT:lle, et­tä la­ki­muu­tok­sel­la ha­lu­taan edis­tää pien­si­joit­ta­jien osa­ke­si­joit­ta­mis­ta ja vau­ras­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä li­sä­tä kan­sa­lais­ten ta­lou­so­saa­mis­ta.

– Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on ha­lut­tu edis­tää si­joi­tu­sak­tii­vi­suut­ta ja myön­teis­tä muu­tos­ta omis­ta­mi­sen kult­tuu­riin, hän sa­noo.

Esi­tys on kii­reel­li­ses­ti val­mis­tel­ta­va­na, ja hal­li­tuk­sen esi­tys­luon­nos on Kir­pun mu­kaan tar­koi­tus saa­da lau­sun­to­kier­rok­sel­le tä­nään maa­nan­tai­na. Esi­tys­luon­nok­ses­ta sel­vi­ä­vät myös la­ki­muu­tok­sen vai­ku­tu­sar­vi­ot.

Ar­vi­ot vai­ku­tuk­ses­ta val­ti­on ve­ro­ker­ty­mään ovat jo nyt tie­dos­sa. Tal­le­tus­ka­ton nos­to 100 000 eu­roon tu­lee ar­vi­on mu­kaan vä­hen­tä­mään ve­ro­tu­lo­ja noin 20 mil­joo­naa eu­roa vuo­den 2027 ta­sos­sa. Tämä joh­tuu sii­tä, et­tä osa­ke­sääs­tö­ti­lin avul­la osak­kei­ta voi myy­dä tai os­taa mak­sa­mat­ta ve­ro­ja. Myös­kään osin­ko­ja ja kor­ko­tu­lo­ja ei ve­ro­te­ta. Ti­lin tuot­toa ve­ro­te­taan vas­ta sil­loin, kun siel­tä nos­te­taan ra­haa.

Suo­men osa­ke­sääs­tä­jät -yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Kar­ri Sal­men mie­les­tä tal­le­tus­ra­jan nos­to on as­kel oi­ke­aan suun­taan.

– Hyvä puo­li on eh­dot­to­mas­ti se, et­tä kat­toa nos­te­taan ja täl­lä ta­val­la kan­nus­te­taan suo­ma­lai­sia sääs­tä­mään ja si­joit­ta­maan, hän ker­too STT:lle.

Yh­dis­tyk­ses­sä ol­laan kui­ten­kin sitä miel­tä, et­tä tal­le­tus­kat­to oli­si pi­tä­nyt pois­taa ko­ko­naan.

– Sata ton­nia on ai­ka mo­nel­le koh­tuu­ta­val­li­sel­le­kin, vä­hän iäk­kääm­mäl­le si­joit­ta­jal­le ja sääs­tä­jäl­le sel­lai­nen sum­ma, et­tä sitä va­ral­li­suut­ta on ker­ty­nyt jo enem­män, Sal­mi sa­noo.

Ti­las­tot ei­vät vai­ku­ta tu­ke­van täy­sin Sal­men väi­tet­tä. Vain noin nel­jäl­le pro­sen­til­le osa­ke­sääs­tö­ti­leis­tä oli tal­le­tet­tu vuo­den 2022 lo­pus­sa 50 000 eu­roa, joka on ny­kyi­nen ylä­ra­ja.

Ai­em­min myös ko­koo­muk­sen ta­voi­te oli pois­taa tal­le­tus­ten ylä­ra­ja osa­ke­sääs­tö­ti­lis­tä ko­ko­naan. Tal­le­tus­ka­ton pois­tol­le ei kui­ten­kaan ar­vi­oi­tu ole­van tar­vet­ta, sil­lä vii­me vuo­den lo­pus­sa osa­ke­sääs­tö­ti­leil­le tal­le­tet­tu kes­ki­mää­räi­nen ra­ha­mää­rä oli 6 800 eu­roa.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön tou­ko­kui­ses­sa ar­vi­os­sa to­det­tiin, et­tä tal­le­tus­ka­ton pois­ta­mi­ses­ta ai­heu­tui­si kym­men­ker­tai­set, noin 200 mil­joo­nan eu­ron me­ne­tyk­set ve­ro­tu­lois­sa vuo­den 2027 ta­sos­sa.

Osa­ke­sääs­tö­ti­liä on kri­ti­soi­tu sii­tä, et­tä se na­ker­taa val­ti­on ve­ro­poh­jaa ja siir­tää li­sää va­ro­ja jo val­miik­si va­rak­kaam­man kes­ki­luo­kan tas­kuun. La­kie­si­tyk­sen vai­ku­tu­sar­vi­ois­sa si­vu­taan ve­ro­e­tu­jen ja­kau­tu­mis­ta eri si­joit­ta­ja­ryh­mien kes­ken, mut­ta yleis­po­liit­tis­ta ar­vi­o­ta sii­nä ei lain­sää­dän­tö­neu­vos Kir­pun mu­kaan teh­dä.

– Ne ovat eh­kä sit­ten toi­saal­la teh­tä­vis­sä ole­via asi­oi­ta, hän sa­noo.

Ar­vi­ot mil­joo­nien eu­ro­jen ve­ro­tu­lo­jen me­net­tä­mi­ses­tä tal­le­tus­ra­jan nos­ton seu­rauk­se­na kuu­los­ta­vat Sal­men mu­kaan us­kot­ta­vil­ta. Hän kui­ten­kin väit­tää, et­tä ra­jan nos­tol­la luo­daan suo­ma­lai­sil­le va­ral­li­suut­ta ja ve­ro­tu­lo­ja saa­tai­siin kym­me­nien vuo­sien ku­lut­tua, kun osa­ke­sääs­tö­ti­leil­tä nos­te­taan ra­ho­ja pois.

– Väi­tän, et­tä pi­dem­mäl­lä täh­täi­mel­lä ve­ro­tu­lot kas­va­vat ny­kyi­ses­tä täl­lä mal­lil­la.

Sal­mi pi­tää kan­nat­ta­va­na myös Ruot­sin mal­lia, jos­sa osa­ke­sääs­tö­ti­leil­tä ke­rä­tään vuo­sit­tai­nen niin sa­not­tu pro­sen­tu­aa­li­nen vero osa­ke­sääs­tö­ti­lil­le si­joi­te­tus­ta sum­mas­ta. Myö­hem­min ra­ho­ja nos­tet­ta­es­sa ve­ro­ja ei enää tar­vit­se mak­saa.

– Se loi­si ta­sais­ta, en­nus­tet­ta­vaa kas­sa­vir­taa Suo­mel­le, Sal­mi sa­noo.

Kun ve­ro­ja mak­se­taan osa­ke­sääs­tö­ti­lin osal­ta vas­ta va­ro­ja nos­tet­ta­es­sa, Sal­men mu­kaan si­joit­ta­ja saa val­ti­ol­ta ikään kuin si­joi­tus­lai­naa eli mak­su­ai­kaa ve­roil­le.

Kor­koa ko­rol­le -il­miö kas­vat­taa si­joi­tuk­sis­ta saa­ta­via tuot­to­ja joka vuo­si enem­män ja enem­män, mis­tä juon­tuu osa­ke­sääs­tö­ti­lin hyö­dyl­li­syys ni­me­no­maan pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä. Kun ve­rot ei­vät syö kor­ko­tu­lo­ja ai­na vä­lil­lä pois, tili tuot­taa esi­mer­kik­si 30–40 vuo­den ai­ka­ja­nal­la mer­kit­tä­vää pää­o­maa, Sal­mi sa­noo.

Hy­vin pas­sii­vi­sel­le si­joit­ta­jal­le tili ei ole hä­nen mu­kaan­sa par­hain rat­kai­su. Jos ei käy sal­kun si­säl­lä ak­tii­vi­ses­ti kaup­paa, ve­rot­ta­jal­ta saa­dus­ta edus­ta ei ole apua, Sal­mi sa­noo.

Sal­men mu­kaan tal­le­tus­ra­jan nos­to voi ma­dal­taa ih­mis­ten kyn­nys­tä osa­ke­sääs­tö­ti­lin käyt­töön, jos si­joit­ta­jal­la on esi­mer­kik­si isom­pi si­joi­tus­salk­ku, jon­ka hän ha­lu­aa kes­kit­tää.

Ar­vo­pa­pe­ri­kes­kus Eu­roc­le­ar Fin­lan­din mu­kaan ak­tii­vi­sia osa­ke­sääs­tö­ti­le­jä oli 327 730 kap­pa­let­ta hei­nä­kuun 2023 lo­pus­sa.

– Ai­na­kin me Suo­men osa­ke­sääs­tä­jis­sä fii­lis­te­lem­me tä­män osal­ta niin, et­tä tämä on enem­män hen­ki­nen voit­to. Eli tie­däm­me, et­tä ny­kyi­nen hal­li­tus ym­mär­tää kan­san­ka­pi­ta­lis­min pääl­le.

Sal­men mu­kaan osa­ke­sääs­tö­ti­liä pi­täi­si ke­hit­tää tal­le­tus­ka­ton pois­ton li­säk­si esi­mer­kik­si li­sää­mäl­lä ti­liin han­kin­ta­me­no-olet­ta­man käyt­tö­mah­dol­li­suus. Esi­mer­kik­si ar­vo-osuus­ti­lil­lä voi­ton tai tap­pi­on mää­rää las­kies­saan voi osak­kei­den myyn­ti­hin­nas­ta vä­hen­tää han­kin­ta­me­no-olet­ta­man sen si­jaan, et­tä sii­tä vä­hen­täi­si esi­mer­kik­si osak­kei­den os­to­hin­nan ja voi­ton hank­ki­mis­ku­lut.

Osa­ke­sääs­tö­ti­leil­lä on voi­nut käy­dä Suo­mes­sa kaup­paa vuo­den 2020 alus­ta läh­tien. Toi­sin kuin ar­vo-osuus­ti­lien koh­dal­la, osa­ke­sääs­tö­ti­le­jä saa ol­la yh­del­lä hen­ki­löl­lä vain yk­si ker­ral­laan.

100 000 eu­ron raja kos­kee vain tal­le­tuk­sia, eli si­joi­tuk­sis­ta saa­ta­vat osin­got ja kor­ko­tu­lot voi­vat ylit­tää ra­jan.

Kes­ki­mää­rin va­ro­ja näil­lä ti­leil­lä on OP:lla noin 5 000 eu­roa ja Nor­de­al­la noin 8 400 eu­roa.

OP:n koh­dal­la va­jaal­la vii­del­lä pro­sen­til­la pan­kin osa­ke­sääs­tö­ti­li­a­si­ak­kais­ta si­joi­tus ylit­tää 40 000 eu­roa. Nor­de­as­sa al­le kym­me­nel­le pro­sen­til­le osa­ke­sääs­tö­ti­leis­tä on tal­le­tet­tu 40 000 eu­roa tai enem­män, ja noin kuu­del­le pro­sen­til­le ti­leis­tä on tal­len­net­tu täy­det 50 000 eu­roa.