Vas­ta jul­kais­tus­sa ke­vään Pk-yri­tys­ba­ro­met­ris­sa jat­ku­va epä­var­muus ja vai­kea maa­il­man­ti­lan­ne nä­ky­vät edel­leen yri­tys­ten suh­dan­ne­o­do­tuk­sis­sa. Suh­dan­ne­o­do­tuk­set ovat las­ke­neet vie­lä reip­paas­ti syk­syn ti­lan­tees­ta. Haas­ta­vat ajat vie­vät pk-yri­tyk­sil­tä tu­le­vai­suu­den us­koa, mikä nä­kyy in­ves­toin­tien vä­he­ne­mi­se­nä sekä os­to­voi­man heik­ke­ne­mi­se­nä. Ti­lan­ne yri­tyk­sis­sä on hei­ken­ty­nyt var­sin­kin kau­pan ja ra­ken­ta­mi­sen alal­la. Pal­ve­lu­sek­to­ri on vie­lä pär­jän­nyt koh­ta­lai­ses­ti, toki siel­lä­kin las­ku syk­sys­tä nä­kyy sel­väs­ti. Seu­tu­kun­nis­ta Rau­man seu­tu on Sa­ta­kun­nas­sa pär­jän­nyt par­hai­ten. Epä­var­muus ja pää­tök­sen­te­on yl­lä­tyk­sel­li­syys nä­ky­vät yri­tys­ten pää­tök­sen­te­os­sa ja vai­keut­ta­vat tu­le­vai­suu­den ar­vi­oin­tia.

Sa­ta­kun­nan suh­dan­ne­o­do­tuk­set oli­vat koko maan kes­ki­ar­voa al­hai­sem­mat sal­do­lu­vun ol­les­sa –26, syk­syl­lä lu­ke­ma oli vie­lä –9. Myös työl­li­syys­ti­lan­tees­sa ta­pah­tui hei­ken­nys­tä syk­syn ti­lan­tees­ta. Työl­lis­tä­mi­sen tar­ve on vä­hen­ty­nyt. Myös ke­vät­tal­ven palk­ka­neu­vot­te­lut ja nii­hin liit­ty­vät lak­koi­lut sekä palk­ko­jen ko­ro­tus ai­heut­ta­vat li­sä­kus­tan­nuk­sia yri­tyk­sil­le. Se syö en­ti­ses­tään jo kus­tan­nus­ten nou­sun ta­kia hei­ken­ty­nyt­tä kil­pai­lu­ky­kyä.

Kus­tan­nus­ten nou­sua on vauh­dit­ta­nut eri­tyi­ses­ti säh­kön kor­kea hin­ta, mikä on vai­kut­ta­nut lii­ke­toi­min­taan kiel­tei­ses­ti noin 40 pro­sen­til­la sa­ta­kun­ta­lais­vas­taa­jis­ta. Säh­kön hin­ta on myös hei­ken­tä­nyt kan­nat­ta­vuut­ta kol­mel­la yri­tyk­sel­lä nel­jäs­tä. Sa­ta­kun­nas­sa pk-yri­tyk­set ovat pa­nos­ta­neet säh­kön­sääs­tö­toi­men­pi­tei­siin ja vaik­ka ener­gi­an hin­ta­pii­kit ovat­kin jo hie­man rau­hoit­tu­neet, kus­tan­nus­ten nou­su jat­kuu edel­leen mui­den ku­lu­ryh­mien osal­ta.

In­ves­toin­tien vä­he­ne­mi­nen nä­kyy ylei­ses­ti, mut­ta uu­sien ener­gi­a­läh­tei­den käyt­töön pa­nos­te­taan sekä vä­hem­män säh­köä ku­lut­ta­viin lait­tei­siin tai va­lais­tuk­seen in­ves­toi­daan nyt ai­kai­sem­paa enem­män.

Ke­vään edus­kun­ta­vaa­lit lä­he­ne­vät ja yri­tyk­sien ti­lan­ne on en­tis­tä haas­ta­vam­pi. Yri­tyk­set jou­tu­vat jäl­leen nos­ta­maan ri­maa. On löy­det­tä­vä uu­sia ide­oi­ta, joil­la voi­daan pa­ran­taa kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta. On myös löy­det­tä­vä uu­sia tuo­tei­de­oi­ta sekä ke­hi­tet­tä­vä ny­kyi­siä tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, jot­ta kil­pai­lu­ky­ky säi­lyy.

Suun­ni­tel­mis­sa on myös huo­mi­oi­ta­va epä­var­muus ja yl­lä­tyk­sel­li­syys sekä se, mi­ten tur­va­ta toi­min­ta, kun ti­lan­teet muut­tu­vat no­pe­as­ti ja yl­lät­tä­väs­ti. Tätä sa­maa muu­tos­val­miut­ta ja ket­te­ryyt­tä toi­vom­me tu­le­vil­ta edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­ta sekä vaa­leis­sa va­lit­ta­vil­ta kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta. Nyt on­kin nos­tet­ta­va ri­maa myös val­ta­kun­nan pää­tök­sen­te­os­sa, jot­ta Suo­mi säi­lyy ja ke­hit­tyy hy­vin­voin­ti­val­ti­o­na.

Mark­ku Ki­vi­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät