Päi­vän ta­va­no­mais­ten pu­hee­nai­hei­den – ko­ro­nan ja tal­ven tu­le­mi­sen si­jaan – on nous­sut esiin ener­gi­an hin­ta ja riit­tä­vyys. Uh­ka­na on esi­tet­ty säh­kön toi­mi­tus­ten kes­key­tyk­set ja alu­ei­den ja­ka­mi­nen sen kan­nal­ta eri­ar­voi­siin ase­miin. Suu­rim­pa­na vai­kut­ta­ja­na sii­hen on esi­tet­ty Uk­rai­nas­sa käy­tä­vää so­taa ja sen seu­rauk­se­na Ve­nä­jän kau­pan ta­lous­pa­kot­tei­den vai­ku­tuk­sia.

Kuin­ka isoa osaa yh­tä­lös­sä esit­tää ihan oman­kin ko­ti­maam­me toi­min­ta vih­re­än siir­ty­män mah­dot­to­mil­la ai­ka­tau­luil­la? Toi­mi­vat tuo­tan­not lo­pe­te­taan en­nen kuin on saa­tu kor­vaa­vaa ra­ken­net­tua ti­lal­le. Li­säk­si ti­lan­tee­seen vai­kut­taa ko­ti­mai­sen ener­gi­an tuo­tan­non no­peu­tet­tu ala­sa­jo, jota on nyt sit­ten yri­tet­ty saa­da uu­des­taan toi­min­taan. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä Suo­mea yri­te­tään ajaa tar­koi­tuk­sel­la la­maan ja sitä kaut­ta yri­tys­toi­min­nan vai­keut­ta­mi­seen. Tu­lok­se­na tu­lee ole­maan yri­tys­ten toi­min­nan lo­pet­ta­mi­sia kan­nat­ta­mat­to­mi­na ja kon­kurs­se­ja.

Vii­me vuo­si­na on kamp­pail­tu am­mat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man riit­tä­vyy­den kans­sa useil­la toi­mi­a­lu­eil­la. Täl­lä me­nol­la olem­me pian sii­nä ti­lan­tees­sa, et­tä jou­dum­me lo­maut­ta­maan suu­rel­la vai­val­la rek­ry­toi­dut työn­te­ki­jäm­me. Ei­kö nyt oli­si teh­tä­vä sel­lai­sia pää­tök­siä – niin val­ti­o­val­lan kuin alu­eel­lis­ten päät­tä­jien toi­mes­ta – joil­la voi­tai­siin tu­kea ja saa­da uu­sia in­ves­toin­te­ja liik­keel­le?

Kor­ko­ta­son ja ylei­sen kus­tan­nus­ta­son ko­ho­a­mi­nen on tä­män het­ken suu­rim­pia in­ves­toin­te­ja es­tä­viä te­ki­jöi­tä. Alu­eel­li­se­na iso­na vai­kut­ta­ja­na on han­kin­to­jen kes­kit­tä­mi­nen isom­mil­le toi­mi­joil­le, kun han­kin­to­jen re­fe­rens­sit kas­va­te­taan suh­teet­to­man isoik­si. Se kar­sii pai­kal­li­set yri­tyk­set tar­jous­kil­pai­luis­ta. Re­surs­sit ja suun­nit­te­lu­tun­nit yk­sin­ker­tai­ses­ti ei­vät rii­tä tar­jous­pyyn­töi­hin vas­taa­mi­seen, vaik­ka mah­dol­li­seen to­teu­tuk­seen riit­täi­si hy­vin­kin.

Asia on tul­lut esil­le eri­tyi­ses­ti Po­ris­sa. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on yh­des­sä pai­kal­lis­ten ra­ken­nus- ja LVIS-yri­tys­ten kans­sa jät­tä­nyt ai­hee­seen kan­na­no­ton. Toi­vot­ta­vas­ti pai­kal­li­set päät­tä­jät huo­mi­oi­vat asi­an tu­le­vien han­kin­to­jen suun­nit­te­lus­sa. Kyse on alu­eel­li­sen elin­voi­man ja ta­lou­den ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­väs­tä asi­as­ta. Sa­ta­kun­nas­sa on sii­hen liit­ty­en laa­dit­tu pai­kal­li­syh­dis­tys­ten ja kau­pun­kien/kun­tien kans­sa yh­des­sä elin­voi­ma­lu­pauk­sia. Toi­von mu­kaan ne saa­vat ai­kaan yh­tei­set ta­voit­teet ja avoi­men vuo­ro­pu­he­lun. Sitä kaut­ta voi­daan saa­da yh­tei­sö- sekä an­si­o­ve­ron mää­rä kas­vuun alu­eel­li­ses­ti. Li­säk­si se vai­kut­taa työl­li­syy­den pa­ra­ne­mi­seen ja aut­taa var­mis­ta­maan alu­ei­den elin­voi­mai­suu­den ke­hit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set. Ta­voit­tee­na on­kin, et­tä Sa­ta­kun­ta on Suo­men pa­ras yrit­tä­jyys­maa­kun­ta. Teh­dään hy­viä pää­tök­siä ja va­lo­sam­pi tu­le­vai­suus yh­des­sä!

Ari Kor­ho­nen

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät