”Po­rin Ham­mas­pal­ve­lu os­ti Pa­lo­jo­en­kul­man ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lut ta­kai­sin Ter­veys­ta­lol­ta. Tä­män­kal­tai­sia yri­tys­kaup­po­ja, jos­sa iso pörs­siyh­tiö myy toi­min­nan pai­kal­li­sel­le toi­mi­jal­le, ei usein ta­pah­du.

Po­rin Ham­mas­pal­ve­lu Oy on uu­si yri­tys, mut­ta sen ham­mas­lää­kä­rit ja muu hen­ki­lö­kun­ta ovat tut­tu­ja. Olem­me toi­mi­neet Po­ris­sa jo vuo­si­kau­sien ajan.

Olem­me saa­neet pal­jon po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta sii­tä, et­tä olem­me taas pai­kal­li­nen yri­tys.

Al­ku­pe­räi­nen yri­tys, Po­rin Ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lu, pe­rus­tet­tiin 1972, ja pe­rus­ta­ji­na oli­vat Eri­ca Nie­mi­sen van­hem­mat. Yri­tys toi­mi eri pai­kois­sa, ja 1988 se siir­tyi Yr­jön­ka­dun ja It­se­näi­syy­den­ka­dun kul­maan.

Su­ku­pol­ven­vaih­dos teh­tiin 2004, jol­loin Eri­ca ja minä otim­me ve­to­vas­tuun. Vuon­na 2015 yri­tys myy­tiin Ter­veys­ta­lol­le, ja työs­ken­te­lim­me am­ma­tin­har­joit­ta­ji­na seit­se­män ja puo­li vuot­ta.

Nyt mei­tä on kuu­si omis­ta­jaa, kaik­ki osak­kaat työs­ken­te­le­vät meil­lä. Ham­mas­lää­kä­rei­tä on kah­dek­san, jois­ta kak­si on eri­kois­tu­vaa. Ham­mas­hoi­ta­jia on kuu­si, suu­hy­gie­nis­te­jä kol­me, ja asi­a­kas­pal­ve­lus­sa työs­ken­te­lee kak­si hen­ki­löä.

Meil­lä on pit­kä­ai­kai­sia työn­te­ki­jöi­tä, jopa yli 30 vuot­ta ta­los­sa ol­lei­ta. He ovat kul­ke­neet mu­ka­na mat­kas­sa kai­kis­sa muu­tok­sis­sa.

Meil­lä on myös pit­kä­ai­kai­sia asi­ak­kai­ta, mitä ar­vos­tam­me, ja pit­käs­tä hoi­to­suh­tees­ta on hyö­tyä myös heil­le.

Pa­nos­tam­me pai­kal­li­suu­teen myös niin, et­tä ha­em­me yh­teis­työ­kump­pa­nim­me­kin lä­hel­tä, ku­ten työ­ter­veys­huol­lon, sii­vous­fir­man, sii­vous- ja kont­to­ri­tar­vi­ke­toi­mit­ta­jan. Li­säk­si työl­lis­täm­me pai­kal­li­sia ham­mas­la­bo­ra­to­ri­oi­ta. Hoi­to­ti­lo­jen muu­tos­töi­tä ovat teh­neet pai­kal­li­set yri­tyk­set.

So­si­aa­li- ja ter­vey­suu­dis­tuk­sen vai­ku­tuk­sis­ta on vie­lä vai­kea sa­noa, mut­ta esi­mer­kik­si pal­ve­lu­se­te­lit ovat tätä päi­vää, ja käyt­töön on otet­tu eri­lai­sia uu­sia mak­su­ta­po­ja, ku­ten la­dat­ta­va E-pas­si. Se on työn­te­ki­jäl­le luon­toi­se­tu ja sii­tä on työ­nan­ta­jal­le ve­ro­tuk­sel­lis­ta etua. Yrit­tä­jien kans­sa voi­daan teh­dä ham­mas­hoi­to­so­pi­muk­sia. Hen­ki­lös­tön ham­mas­hoi­to on so­pi­muk­sen teh­neel­le yri­tyk­sel­le ve­ro­tuk­ses­sa vä­hen­net­tä­vä kulu ja työn­te­ki­jöil­le ve­ro­ton työ­suh­de-etu.

Sään­nöl­li­syys on ham­pai­den hoi­dos­sa tär­ke­ää, ja meil­lä on jo vuo­sia ol­lut käy­tös­sä kut­su­jär­jes­tel­mä.

Meil­lä on ove­ton vas­taa­not­to, mikä on kä­sit­tääk­se­ni har­vi­nais­ta alal­la. Se mah­dol­lis­taa su­ju­van yh­teis­työn työ­tii­min, eli ham­mas­lää­kä­rin, ham­mas­hoi­ta­jan ja suu­hy­gie­nis­tin kes­ken, mut­ta asi­ak­kail­la on sil­ti oma rau­han­sa. Meil­lä ja­e­taan teh­tä­vä­a­lu­ei­ta niin, et­tä ku­kin saa vas­tuu­ta enem­män kuin nor­maa­lis­ti avus­tus­teh­tä­vis­sä.

Kaik­ki al­kaa ajan­va­rauk­ses­ta, ja meil­lä pu­he­li­meen vas­taa ihan oi­kea ih­mi­nen pai­kan pääl­lä. Jän­nit­tä­mi­nen ham­mas­lää­kä­ris­sä mel­kein­pä kuu­luu asi­aan, mut­ta luot­ta­mus syn­tyy, kun ete­nem­me pik­ku hil­jaa. Tar­jo­am­me ih­mis­lä­heis­tä ja hel­lää hoi­toa.”

Teks­ti ja kuva: Heli Kok­ko