Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Po­rin seu­dun vii­me­ai­kai­sis­sa ra­ken­nus­koh­tei­den kil­pai­lu­tuk­sis­sa on urak­ka­muo­dok­si va­li­koi­tu­nut KVR-urak­ka, ja yh­des­sä ta­pauk­ses­sa jopa eri­koi­sem­pi yh­teis­toi­min­nal­li­nen KVR-urak­ka. Ko­ko­nais­vas­tuu­ra­ken­ta­mi­nen eli KVR-urak­ka tar­koit­taa sitä, et­tä ura­koit­si­ja huo­leh­tii koko ra­ken­nus­hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta mu­kaan lu­et­tu­na ko­ko­nais­koor­di­noin­ti ja suun­nit­te­lu. Täl­löin ra­ken­nut­ta­ja on so­pi­mus­suh­tees­sa vain ura­koit­si­jaan, ja ura­koit­si­jan alai­si­na toi­mi­vat suun­nit­te­li­jat ja aliu­ra­koit­si­jat.

– Ky­sei­nen han­kin­ta­mal­li ai­heut­taa sen, et­tä esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nan alu­eel­la toi­mi­vat pai­kal­li­set LVIS-yri­tyk­set ei­vät tee tar­jouk­sia suo­raan pai­kal­li­sen elin­voi­man mah­dol­lis­ta­mi­ses­ta vas­tuus­sa ole­val­le ta­hol­le eli Po­rin kau­pun­gil­le, vaan ovat täy­sin KVR-ura­kan to­teu­tuk­seen pys­ty­vän ra­ken­nu­sy­ri­tyk­sen ar­moil­la, ker­too Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mark­ku Ki­vi­nen.

Hä­nen mu­kaan­sa Po­rin kau­pun­gin tek­ni­sen toi­mi­a­lan ra­ken­nus­koh­tei­den to­teu­tus­ten kil­pai­lu­tus­mal­lit ai­heut­ta­vat huol­ta pai­kal­li­sis­sa ra­ken­nu­sa­lan ja tek­ni­sen alan (LVIS) yri­tyk­sis­sä.

– Osa ra­ken­nus- ja LVIS-jä­se­ny­rit­tä­jis­täm­me on ot­ta­nut asi­an tii­moil­ta yh­teyt­tä jär­jes­tööm­me. Yh­tei­ses­sä kan­na­no­tos­sa hei­dän kans­saan Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät eh­dot­ti, et­tä Po­rin kau­pun­ki jär­jes­täi­si pai­kal­li­sil­le ra­ken­nus- ja LVIS-alan pk-yrit­tä­jil­le ti­lai­suu­den, jos­sa asi­aa käy­täi­siin avoi­mes­ti läpi.

Kos­ka KVR-mal­lin muo­toi­set to­teu­tuk­set si­säl­tä­vät ura­koit­si­jan toi­mes­ta ko­ko­naan ura­kan koor­di­noin­nin ja suun­nit­te­lun, vaa­ti­vat ne jo tar­jous­pyyn­töön vas­taa­mis­vai­hees­sa erit­täin pal­jon re­surs­se­ja ja suun­nit­te­lu­tun­te­ja.

– Näi­tä re­surs­se­ja on ym­mär­ret­tä­väs­ti enem­män si­joi­tet­ta­vis­sa val­ta­kun­nal­li­sil­la ra­ken­nus­lii­ke­toi­mi­joil­la kuin sel­ke­äm­piin tar­jous­mal­lei­hin tot­tu­neil­la pai­kal­li­sil­la toi­mi­joil­la.

Mo­ni­vai­hei­sen ja -muo­toi­sen urak­ka­mal­lin kaut­ta alu­eel­li­set ra­ken­nu­su­ra­kat oh­jau­tu­vat to­den­nä­köi­sim­min suun­nit­te­lu­re­surs­seil­taan yli­voi­mai­sim­mil­le val­ta­kun­nal­li­sil­le toi­mi­joil­le.

– Se tar­koit­taa pai­kal­li­sen ali­han­kin­ta­ver­kos­ton suh­teen sitä, et­tä ky­sei­set val­ta­kun­nal­li­set toi­mi­jat käyt­tä­vät to­teu­tuk­sis­saan vain myös omien ali­han­kin­ta­ver­kos­to­jen­sa toi­mi­joi­ta ajat­te­le­mat­ta mi­ten­kään sen vai­ku­tuk­sia to­teu­tus­koh­teen pai­kal­li­seen elin­voi­maan. Ura­kan ja ra­ken­nus­koh­teen ti­laa­jal­la – eli kun­ta­lais­ten ve­ro­eu­ro­jen käyt­tä­jäl­lä – pi­tää kui­ten­kin ai­na näis­sä to­teu­tus­ta­pauk­sis­sa ol­la vas­tuu teh­dä sel­keä yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti ja sel­vit­tää alu­eel­li­sen in­ves­toin­tie­u­ron vai­ku­tuk­set pai­kal­li­sen pää­u­ra­koit­si­jan ja pai­kal­li­sen ali­han­kin­ta­ver­kos­ton to­teu­tuk­sen kaut­ta, sa­noo Ki­vi­nen.

Kan­na­no­ton ta­ka­na ole­vat ko­ros­ta­vat, et­tä pai­kal­li­sia toi­mi­joi­ta pa­rem­min hyö­dyn­tä­mäl­lä saa­daan sel­kei­tä mer­kit­tä­viä etu­ja ver­rat­tu­na val­ta­kun­nal­li­sen toi­mi­jan to­teut­ta­maan mal­liin.

– Val­ta­kun­nal­li­sen toi­mi­jan to­teu­tuk­sis­sa pai­kal­lis­ten yri­tys­ten lii­ke­vaih­to pie­ne­nee, mikä vai­kut­taa suo­raan kun­nan yh­tei­sö­ve­ron mää­rään. Pai­kal­lis­ten yri­tys­ten to­teu­tuk­sen kaut­ta myös pai­kal­li­nen työl­li­syys pa­ra­nee ja vai­kut­taa suo­raan alu­eel­li­sen an­si­o­ve­ro­tu­lon mää­rään kun­nal­le. Li­säk­si pai­kal­li­sen työl­lis­tä­mi­sen kaut­ta työt­tö­män työn­ha­ki­jan kus­tan­nuk­set ovat pois kun­nan työl­lis­tä­mis­me­nois­ta.

Alu­eel­li­sen toi­mi­a­lan yri­tys­ver­kos­ton elin­voi­mai­suu­den kaut­ta on suo­ra ker­ran­nais­vai­ku­tus usei­siin pai­kal­li­sy­ri­tys­ten kans­sa yh­teis­työs­sä ole­viin pal­ve­lu- ja tuo­te­toi­mit­ta­jiin ja sitä kaut­ta koko alu­een elin­voi­mai­suu­den var­mis­ta­mi­sel­le.

– Pai­kal­li­sen toi­min­nan huo­mi­oi­mi­sek­si ja pai­kal­li­sen yri­tys­toi­min­nan jat­ku­vuu­den var­mis­ta­mi­sek­si on­kin erit­täin tär­ke­ää, et­tä Po­rin kau­pun­ki suun­nit­te­lee tu­le­vat to­teu­tus­mal­lit si­ten, et­tä kes­kus­te­lua käy­dään ak­tii­vi­ses­ti pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa urak­ka­mal­lis­ta. Suun­nit­te­lus­sa on otet­ta­va huo­mi­oon pai­kal­li­sen toi­mi­tus­ver­kos­ton mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua tu­le­vien to­teu­tus­ten tar­jo­a­mi­seen mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti.

Ky­seis­tä kes­kus­te­lua toi­vo­taan käy­tä­vän avoi­mes­ti ja koko ajan miet­tien pää­tös­ten vai­ku­tuk­sia pai­kal­li­sen elin­voi­man kan­nal­ta.

– Sa­ne­lu­po­li­tiik­kaan pe­rus­tu­vas­ta vuo­ro­pu­he­lus­ta ei ole mil­le­kään osa­puo­lel­le hyö­tyä, täh­den­tää Ki­vi­nen.

Porin teknisen toimialan päättäjiin kuuluvat Markku Koppelomäki ja Mikael Ropo vastaanottivat Mika Rajamäen, Rami Viitasaaren ja Markku Kivisen sekä ison jäsenjoukon yhteisen kannanoton.

Porin teknisen toimialan päättäjiin kuuluvat Markku Koppelomäki ja Mikael Ropo vastaanottivat Mika Rajamäen, Rami Viitasaaren ja Markku Kivisen sekä ison jäsenjoukon yhteisen kannanoton.

Alan toi­mi­jat ah­taal­la

Kan­na­no­ton jät­ti­vät Po­rin Kau­pun­gin­ta­lon val­tuus­to­sa­lis­sa 7. jou­lu­kuu­ta Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ry ja Po­rin Yrit­tä­jät ry sekä iso jouk­ko alan pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä. Mu­ka­na oli­vat myös mer­kit­tä­vät po­ri­lai­set ra­ken­nus­liik­keet MVR-Yh­ty­mä Oy ja As­to­ra-Ra­ken­nus Oy.

Kan­na­not­toa oli­vat vas­taa­not­ta­mas­sa tek­ni­sen alan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Mark­ku Kop­pe­lo­mä­ki, tek­ni­sen lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mi­ka­el Ropo ja ti­la­yk­si­kön pääl­lik­kö Mik­ko Vii­ta­la.

MVR:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Rami Vii­ta­saa­ren mu­kaan KVR-mal­lis­sa ta­lo­tek­niik­ka­y­ri­tyk­sil­lä ei ole mi­tään mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua kil­pai­lu­tuk­seen.

– Vaa­di­tun si­säl­töi­sen tar­jouk­sen te­ke­mi­nen on hy­vin kal­lis­ta. Mah­dol­lis­ten ai­neis­to­vaa­ti­mus­ten pi­täi­si ol­la ke­vy­em­mät, jot­ta kyn­nys tar­jo­ta oli­si ma­ta­lam­pi. Yri­tys- ja hen­ki­lös­tö­re­fe­rens­se­jä ei pk-sek­to­ril­la vält­tä­mät­tä ole, kos­ka Sa­ta­kun­nan alu­eel­la, jos­sa pai­kal­li­set pk-yri­tyk­set pää­o­sin toi­mi­vat, eri urak­ka­mal­lit ei­vät ole ol­leet käy­tös­sä jul­ki­sel­la puo­lel­la. Val­ta­kun­nal­li­sil­la yh­ti­öil­lä on - täl­löin kil­pai­lu­tus ei ole ta­sa­puo­lis­ta.

Vii­ta­saa­ren mu­kaan pis­tey­tys on ai­na ar­vi­oin­tia, joka ei pe­rus­tu fak­toi­hin.

– Ne ovat yk­si­löi­den mie­li­pi­tei­tä ja nii­tä ei ko­e­ta rei­luk­si me­net­te­lyk­si. Sik­si nii­tä hy­vin usein rii­tau­te­taan tai pyy­de­tään oi­kai­su­pyyn­tö­jä. KVR-koh­teet me­ne­vät usein isoil­le val­ta­kun­nal­li­sil­le tai mo­ni­kan­sal­li­sil­le yh­ti­öil­le. Var­mas­ti kaik­ki ym­mär­tä­vät, et­tä hei­dän hin­tan­sa on mo­nes­ta­kin syys­tä pal­jon kor­ke­am­pi. Hin­taa nos­ta­vat muun mu­as­sa isom­mat ka­te­ta­voit­teet, isom­mat or­ga­ni­saa­ti­o­ku­lut, tar­jouk­sen ra­ken­ta­mi­nen, isom­pi ris­kip­ro­sent­ti jne.

Vii­ta­saa­ri ko­ros­taa pai­kal­li­sen yrit­tä­jyy­den suur­ta mer­ki­tys­tä.

– Kun yri­tyk­set kas­va­vat ja palk­kaa­vat li­sää hen­ki­lö­kun­taa, niin ve­ro­tu­lot kas­va­vat. Syn­tyy uu­sia yri­tyk­siä ja työ­paik­ko­ja. Yri­tyk­set us­kal­ta­vat in­ves­toi­da ja laa­jen­tua.

Vii­ta­saa­ren mu­kaan opis­ke­li­joil­le syn­tyy har­joit­te­lu- ja työ­paik­ko­ja.

– Kou­lut säi­ly­vät ja kou­lu­tus­tar­jon­ta li­sään­tyy. Opis­ke­li­jat jää­vät paik­ka­kun­nal­le. Syn­tyy yri­tyk­siä, asun­to­ja, työ­paik­ko­ja, uu­sia ih­mi­siä, ke­hi­tys­tä, pal­ve­lui­ta jne. Nämä asi­at vain ruok­ki­vat li­sää ja kier­re on lo­put­to­man po­si­tii­vi­nen ja syn­tyy kas­vu­kes­kus, joka elää elin­voi­mas­ta. Ei tämä siis niin vai­ke­a­ta ole, ko­ros­taa Vii­ta­saa­ri ja muis­tut­taa, et­tä suun­ta voi toki ol­la päin­vas­tai­nen­kin.

– Sik­si mah­dol­li­suus ja edel­ly­tyk­set saa­da työ­tä on ol­ta­va myös jat­kos­sa. Jos pai­kal­li­set pk-yri­tyk­set ei­vät pys­ty osal­lis­tu­maan kil­pai­lu­tuk­siin, ei­vät­kä saa töi­tä, työt me­ne­vät val­ta­kun­nal­li­sil­le ja kan­sal­li­sil­le yh­ti­öil­le. Seu­rauk­se­na on, et­tä yri­tyk­set lo­maut­ta­vat, ne pie­ne­ne­vät, ke­hi­tys ty­reh­tyy ja lo­pul­ta jon­kun ajan ku­lut­tua toi­min­ta lop­puu hy­vin hel­pos­ti kan­nat­ta­mat­to­ma­na. Näin syn­tyy työt­tö­myyt­tä, ve­ro­tu­lo­jen pie­ne­mis­tä, vä­es­tö­ka­toa ja mo­nen­lais­ta taan­tu­maa.

Vii­ta­saa­ri huo­maut­taa, et­tä Sa­ta­kun­nan mark­ki­na-alue on pie­ni ja jo­kai­nen työ on tär­keä pk-yri­tyk­sil­le.

– Tun­nis­te­taan pai­kal­li­set toi­mi­jat, ym­mär­re­tään mi­ten he ja nii­den or­ga­ni­saa­ti­ot toi­mi­vat. Toi­mi­taan hei­tä var­ten ei­kä toi­sin­päin. Teh­dään asi­a­kir­jois­ta sel­vät ja jä­te­tään kaik­ki tar­peet­to­mat asi­at pois.

Vii­ta­saa­ren toi­ve on, et­tä pai­kal­li­sil­le yri­tyk­sil­le an­net­tai­siin mah­dol­li­suus rei­luun kil­pai­lu­tuk­seen ja teh­täi­siin koh­teis­ta hei­tä kiin­nos­ta­via.

– Pai­kal­li­set yri­tyk­set ja nii­den työn­te­ki­jät ovat ja py­sy­vät tääl­lä. He käyt­tä­vät pal­ve­lui­ta ja pyö­rit­tä­vät yh­teis­kun­taa. Val­ta­kun­nal­li­sil­la yri­tyk­sil­lä on laa­ja aliu­ra­koit­si­ja­ver­kos­ton­sa, ja reis­su­mie­het tu­le­vat eh­kä vain käy­mään tääl­lä yh­den pro­jek­tin ver­ran. Pai­kal­li­set yri­tyk­set siis an­ta­vat tur­vaa kun­nil­le ja kau­pun­geil­le ja nii­den ih­mi­sil­le. Hei­tä on koh­del­ta­va sil­lä ar­vok­kuu­del­la.

As­to­ra-Ra­ken­nus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Mika Ra­ja­mä­en mu­kaan tu­le­vai­suus tu­lee ole­maan haas­teel­li­nen pai­kal­li­sil­le ra­ken­nu­sa­lal­la toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le ja niis­sä työs­ken­te­le­vil­le am­mat­ti­lai­sil­le, el­lei jul­ki­sel­la puo­lel­la tul­la ra­ken­ta­maan ja vie­mään uu­sia hank­kei­ta roh­ke­as­ti eteen­päin.

– Niin Po­ris­sa kuin muu­al­la­kin Sa­ta­kun­nas­sa me tar­vit­sem­me roh­keut­ta ke­hit­tää ja uu­dis­taa ym­pä­ris­tö­äm­me – ei ai­no­as­taan työl­lis­ty­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta vaan myös Po­rin ja koko Sa­ta­kun­nan alu­een kil­pai­lu­ky­vyn ja ve­to­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si ja ta­kaa­mi­sek­si, sa­noo Ra­ja­mä­ki.

Haas­teel­li­nen ja epä­var­ma mark­ki­na­ti­lan­ne sekä tapa, jol­la mm. jul­ki­set ra­ken­nus­hank­keet täl­lä het­kel­lä kil­pai­lu­te­taan, aset­taa niin ra­ken­nu­su­ra­koit­si­jat kuin muut­kin alan toi­mi­jat ah­taal­le.

– Kil­pai­lu­tuk­ses­sa pi­täi­si ot­taa huo­mi­oon tar­jo­a­jien ris­ki­not­to­ky­ky. Tar­koi­tan sil­lä sitä, et­tei ura­koit­si­joi­den tu­li­si jou­tua in­ves­toi­maan koh­tuut­to­mas­ti urak­ka­las­ken­toi­hin, sil­lä kos­ka epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, ku­ten ener­gi­an, polt­to­ai­nei­den ja te­räk­sen hin­to­jen jyr­kät nou­sut ja las­kut, tuo­vat jo it­ses­sään pal­jon haas­tei­ta las­ken­ta- ja tar­jousp­ro­ses­sei­hin. Nämä ris­kit ve­rot­ta­vat myös ve­ron­mak­sa­jien kuk­ka­roa.

Ra­ja­mä­en mu­kaan urak­ka­muo­don muut­ta­mi­sel­la ja­e­tuk­si ura­kak­si pys­tyt­täi­siin eli­mi­noi­maan edel­lä mai­nit­tu­ja on­gel­mia.

– Tar­jous­pyyn­nön sel­keä si­säl­tö – hank­keen vaa­ti­mus­ta­so tie­ten­kin huo­mi­oi­den – vä­hen­tää niin ura­koit­si­joi­den kuin ra­ken­nut­ta­jien ris­ke­jä, luo luot­ta­mus­ta ja te­kee kil­pai­lu­tusp­ro­ses­sis­ta lä­pi­nä­ky­vää ja sel­ke­ää, mikä on kaik­kien etu. Toki tämä muu­tos vaa­tii jul­ki­sel­ta han­kin­ta­puo­lel­ta li­sää ai­kaa ja re­surs­se­ja, jot­ta hank­keen asi­a­kir­jois­ta saa­daan sel­kei­tä ja ta­sa­puo­li­sia. Vas­ti­nee­na täl­le saa­daan kui­ten­kin var­mas­ti vai­ku­tet­tua po­si­tii­vi­ses­ti ns. tur­hiin kus­tan­nus­nou­sui­hin nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa. Ja toki ura­koit­si­jan va­lin­tap­ro­ses­si­kin hel­pot­tuu ja sel­kiy­tyy.

Myös kus­tan­nu­sin­dek­sin tu­li­si vas­ta­ta ny­ky­het­ken ra­ju­ja hin­nan­nou­su­ja ja -las­ku­ja.

– Tä­män­het­ki­nen in­dek­si ei epä­va­kaa­ta ti­lan­net­ta pal­ve­le. Toi­voi­sin, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa ris­kie­not­to ja­kaan­tui­si ta­sai­sem­min ra­ken­nut­ta­jan ja ura­koit­si­joi­den vä­lil­lä, sil­lä kaik­kien pää­mää­rä on var­mas­ti sama: ra­ken­taa ja tur­va­ta Sa­ta­kun­nan alu­een elin­voi­mai­nen tu­le­vai­suus nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa, Ra­ja­mä­ki ki­teyt­tää.