Ky­lä­tien var­rel­la Kar­vi­as­sa si­jait­see vaa­te­kaup­pa, jo­hon suun­taa asi­ak­kai­ta jopa pari sa­dan ki­lo­met­rin sä­teel­lä Kar­vi­as­ta.

– Pir­kan­maal­ta, Poh­jan­maal­ta ja Po­rin suun­nal­ta, sil­lä ei­hän 2 300 asuk­kaan pie­ni kylä elä­tä täl­lais­ta eri­kois­lii­ket­tä yk­si­nään. Asi­ak­kais­tam­me 90 pro­sent­tia tu­lee Kar­vi­an ul­ko­puo­lel­ta, to­te­aa yrit­tä­jä­nä vuon­na 2015 Pir­ni Muo­dis­sa aloit­ta­nut Jori Ni­vus ker­too.

– Kar­vi­an mo­ni­puo­li­sil­la ta­pah­tu­mil­la sekä lau­la­ja An­ne Mat­ti­lan tai­de­kah­vi­lal­la on suu­ri mer­ki­tys eri­kois­liik­keen pyö­rit­tä­mi­seen Kar­vi­as­sa. Kyl­lä­hän se sy­dän­tä läm­mit­tää, kun myy­mä­läs­sä saat­taa ol­la kol­me­kin bus­si­las­til­lis­ta asi­ak­kai­ta tut­ki­mas­sa va­li­koi­maa ke­säi­sin. Toi­vo­taan, et­tä en­si ke­sä­nä nä­em­me taas sa­man­lai­sia asi­a­kas­vir­to­ja, hän jat­kaa.

Jori jat­koi äi­tin­sä Pir­jo Ni­vuk­sen yri­tys­tä äi­din jää­tyä eläk­keel­le.

– Het­ken mie­tin asi­aa, mut­ta mi­nul­la oli kui­ten­kin vah­va aja­tus sii­tä, et­tä ha­lu­an täl­lai­sen pal­ve­lun jat­ku­van Kar­vi­as­sa, yri­tyk­ses­sä pää­a­si­as­sa taus­tal­la työs­ken­te­le­vä Jori Ni­vus to­te­aa.

Vii­me ke­sä­nä Pir­ni Muo­ti viet­ti 50-vuo­tis­juh­li­aan.

– Mo­ni­puo­li­nen va­li­koi­ma sekä juh­la- et­tä ar­ki­vaat­tei­ta niin mie­hil­le kuin nai­sil­le ja yk­si­löl­li­nen asi­a­kas­pal­ve­lu ovat nii­tä asi­oi­ta, joi­hin asi­ak­kaam­me ovat tot­tu­neet. Moni ison kau­pun­gin asu­kas käy­kin meil­lä juu­ri sen ta­kia, et­tä meil­lä jo­kais­ta pal­vel­laan yk­si­löl­li­ses­ti ja niin, et­tä hän löy­tää va­li­koi­mas­ta var­mas­ti it­sel­leen so­pi­van asun tar­pei­siin­sa. Var­sin­kin juh­la­pu­keu­tu­mi­ses­sa moni luot­taa mei­dän va­li­koi­maam­me. Ha­lu­am­me an­taa asi­ak­kaal­le on­nis­tu­neen os­to­ko­ke­muk­sen.

Jori Nivus jatkoi äitinsä Pirjo Nivuksen yritystä äidin jäätyä eläkkeelle. "Halusin tällaisen palvelun jatkuvan Karviassa", hän sanoo. Viime kesänä Pirni Muoti vietti 50-vuotisjuhliaan.

Jori Nivus jatkoi äitinsä Pirjo Nivuksen yritystä äidin jäätyä eläkkeelle. "Halusin tällaisen palvelun jatkuvan Karviassa", hän sanoo. Viime kesänä Pirni Muoti vietti 50-vuotisjuhliaan.

Annina Ruokoski

Haas­teel­lis­ten vuo­sien jäl­keen Jori Ni­vus nä­kee muo­ti­kau­pan jäl­leen suh­teel­li­sen va­loi­sa­na.

– Suu­rin haas­teem­me tai­taa ol­la se, et­tä toi­vot­ta­vas­ti ih­mi­set edel­leen liik­ku­vat ja läh­te­vät mat­kan­kin pääs­tä reis­suil­le ja myös meil­le. On­nek­si ko­ro­na­vuo­sien ai­ka­na myös alan tuk­ku­kaup­pa muut­tui niin, et­tä enää ei tar­vit­se teh­dä suu­ria en­nak­ko-os­to­ja puo­len vuo­den pää­hän seu­raa­vaan se­son­kiin, vaan ny­ky­ään alal­la on pal­jol­ti käy­tös­sä niin sa­no­tut heti-os­to­päi­vät, jol­loin tuk­ku­rit tar­jo­a­vat tuot­teet niin, et­tä voim­me ti­la­ta nii­tä vä­lit­tö­mäs­ti va­li­koi­miim­me. Se hel­pot­taa myös täy­den­nys­ten te­ke­mis­tä, jol­loin mei­dän ei tar­vit­se it­se pi­tää isoa va­ras­toa val­mii­na, Ni­vus ker­too.

Suu­rin se­son­ki­ai­ka Pir­nis­sä al­kaa tou­ko­kuul­la, jol­loin val­mis­tau­du­taan ke­vään ja ke­sän juh­liin.

– Asi­ak­kaat ovat tot­tu­neet sii­hen, et­tä va­li­koi­mam­me on laa­ja ja laa­du­kas. Se on yk­si mei­dän val­teis­tam­me.

Jori Ni­vus työs­ken­te­lee vaa­te­liik­kees­sä pää­a­si­as­sa toi­mis­ton puo­lel­la. Hä­nen avo­puo­li­son­sa Vee­ra Ha­ka­la on aloit­ta­nut myy­mä­läs­sä ja 45-vuo­ti­sen uran myy­mä­läs­sä teh­nyt Ma­ri­ta Kes­ki­ta­lo käy edel­leen eläk­keel­tä te­ke­mäs­sä päi­viä tar­vit­ta­es­sa.

Ni­vus on ol­lut ai­em­min Kar­vi­an Yrit­tä­jät ry:n pu­heen­joh­ta­ja ja nyt hän on va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Hän nä­kee, et­tä yrit­tä­jä­toi­min­ta on erit­täin toi­vot­tua.

– Hie­noa, kun teh­dään yh­teis­työ­tä ja ver­kos­toi­du­taan myös naa­pu­riyh­dis­tys­ten ja maa­kun­nan toi­mi­joi­den kans­sa. Kar­vi­as­sa on hyvä yrit­tää, sil­lä kun­ta tu­kee yrit­tä­jiä mo­nel­la ta­val­la ja on mo­nes­sa myös mu­ka­na, li­säk­si kun­nas­sam­me on erit­täin pal­jon eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. Kar­via on kuu­lui­sa omas­ta tyy­lis­tään teh­dä ja tal­koo­hen­gel­lä on täs­sä suu­ri mer­ki­tys. Moon Kar­vi­as­ta ja yl­piä sii­tä -lau­se on ai­dos­ti tot­ta. Kar­vi­as­sa on pal­jon yri­tyk­siä, ja tääl­tä saa lä­hes kai­ken tar­vit­se­man­sa, Ni­vus ke­huu.

Kar­vi­an Yrit­tä­jät ry täyt­tää tänä vuon­na 40 vuot­ta.

– Suun­ni­tel­mis­sa on eri­lai­sia ta­pah­tu­mia ja tem­pauk­sia, Ni­vus lu­paa.

An­ni­na Ruo­kos­ki