Ari An­te­roi­nen

Po­ris­sa jär­jes­te­tään 15.2. Bu­si­ness Fes­ti­val Ener­sen­se Aree­nal­la. Bu­si­ness Fes­ti­va­lin isäk­si tun­nus­tau­tu­va Mar­kus Kos­ki­nen ker­too, mis­tä on kyse.

– Ky­sees­sä ei ole mi­kään pe­rin­tei­nen se­mi­naa­ri, vaan aja­tus läh­ti sii­tä, et­tä teh­dään bu­si­ness fes­ti­vaa­li, mis­sä on eri­lai­sia tee­mo­ja, ku­ten joh­ta­juus, myyn­ti, mark­ki­noin­ti ja eri tai­dot. Siel­lä voi seu­ra­ta nii­tä esiin­ty­jiä, mitä it­seä kiin­nos­taa, Kos­ki­nen avaa.

– Tai sit­ten voi kes­kit­tyä viih­de­puo­leen tai jää­dä ver­kos­toi­tu­maan tut­tu­jen ja tun­te­mat­to­mien kans­sa. Oh­jel­maa on tar­jol­la laa­jas­ti non-stop­pi­na koko päi­vän ajan.

Bu­si­ness Fes­ti­val so­pii eri­tyi­ses­ti yrit­tä­jil­le ja yrit­tä­jyyt­tä har­kit­se­vil­le.

– Ai­kai­sem­mis­sa ta­pah­tu­mis­sa on pai­kal­la ol­lut myös tii­me­jä. Täl­lai­nen ren­nom­pi ta­pah­tu­ma on po­ten­ti­aa­li­nen koh­de läh­teä fir­man omal­la po­ru­kal­la tai vaik­ka kut­sua asi­ak­kai­ta pai­kal­le, Kos­ki­nen jat­kaa.

– Se on oi­va paik­ka myös eri päät­tä­jien ta­paa­mi­sil­le. Tii­min­ve­tä­jiä, esi­hen­ki­löi­tä, toi­mi­tus­joh­ta­jia ja mui­ta. Joh­ta­juus­tee­ma hou­kut­te­lee hei­tä­kin.

Ta­pah­tu­man suo­la­na Kos­ki­nen pi­tää sitä, et­tä pai­kal­le voi tul­la oma­na it­se­nään.

– Ei tar­vit­se miet­tiä pu­ku­koo­dia ja muu­ta. Laa­ja oh­jel­ma hou­kut­te­lee laa­jaa ylei­söä.

Business Festival tarjoaa rennon ympäristön verkostoitua ja kuulla mielenkiintoisia puhujia. Kuvassa sukelluskouluttaja Katri Johansson kertoo operaatioiden johtajuusopeista Helsingin tapahtumassa. Kuva: Business Forum

Business Festival tarjoaa rennon ympäristön verkostoitua ja kuulla mielenkiintoisia puhujia. Kuvassa sukelluskouluttaja Katri Johansson kertoo operaatioiden johtajuusopeista Helsingin tapahtumassa. Kuva: Business Forum

En­sim­mäi­nen Bu­si­ness Fes­ti­val jär­jes­tet­tiin vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa Tam­pe­reel­la.

– Elo­kuus­sa oli Hel­sin­gis­sä ke­säi­sem­pi ta­pah­tu­ma ja sit­ten ol­tiin Tu­run Lo­go­mos­sa lo­ka­kuus­sa. En­nen Po­ria on ta­pah­tu­ma vie­lä Sei­nä­jo­el­la, Kos­ki­nen ker­too.

Po­rin kau­pun­ki on ol­lut koko kier­tu­een ajan mu­ka­na ker­to­mas­sa esi­mer­kik­si Po­ri­suh­de­neu­vo­ja-kam­pan­jas­ta.

– Po­rin kau­pun­ki on ol­lut alus­ta läh­tien tosi ak­tii­vi­nen. Nyt täs­sä ta­val­laan ym­py­rä sul­keu­tuu. Po­rin Äs­sät on myös tii­viis­ti mu­ka­na. He­kin ha­lu­a­vat tar­jo­ta Äs­sät-yh­tei­söl­le mah­dol­li­suu­den tul­la ke­hit­tä­mään it­se­ään tai yri­tys­tään. Ta­lou­del­li­sis­ta har­ti­ois­ta pu­hut­ta­es­sa pi­tää to­de­ta, et­tä teem­me tätä yh­des­sä pai­kal­lis­ten kans­sa. Se on ol­lut joka paik­ka­kun­nal­la tosi tär­keä asia, kiit­te­lee Kos­ki­nen.

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät on Po­rin ta­pah­tu­man yh­teis­työ­kump­pa­ni.

Mi­ten Bu­si­ness Fes­ti­va­lin pu­hu­jat on va­li­koi­tu?

– Mo­nis­sa se­mi­naa­reis­sa men­nään kär­ki edel­lä ja niis­sä on tun­net­tu­ja pu­hu­jia. On­han meil­lä­kin esi­mer­kik­si siel­lä Po­ris­sa Soin­tu Borg. Mut­ta mo­net pu­hu­jis­ta ovat sel­lai­sia, joi­ta ei ole vie­lä to­tut­tu nä­ke­mään. Ha­lu­am­me tuo­da uu­sia kas­vo­ja esil­le ja­ka­maan omaa am­mat­ti­tai­to­aan ja tie­toa, Kos­ki­nen mai­nit­see.

Fes­ti­va­lin bud­jet­tia ei Kos­ki­nen ei läh­de avaa­maan.

– Mut­ta kyl­lä tämä use­am­man kymp­pi­ton­nin jut­tu on. Läh­tö­koh­ta on, et­tä ku­lut saa­daan peit­toon. Täs­sä ol­laan py­rit­ty saa­maan tun­net­tuut­ta. Kään­ne­tään tämä pik­ku­hil­jaa tuot­ta­vak­si lii­ke­toi­min­nak­si.

Kos­ki­nen ko­ros­taa, et­tä Bu­si­ness Fes­ti­val on ni­me­no­maa li­ve­ta­pah­tu­ma.

– Pu­heen­vuo­ro­ja ei strii­ma­ta, ei­kä teh­dä mi­tään verk­ko­lä­he­tyk­siä. Ha­lu­am­me li­sä­tä ih­mis­ten vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja an­taa pai­kan koh­taa­mi­sil­le ja ver­kois­toi­tu­mi­sil­le.

Kuvassa kerrotaan Porin kaupungin Porisuhdeneuvojakampanjan videosarjan tuottamisesta ja tuloksista. Vasemmalla Porin Kaupungin markkinointiasiantuntija Marika Virtanen ja oikealla Jenni Parviainen, asiakkuuspäällikkö Koju:lta. Helsingin tapahtumasta.

Kuvassa kerrotaan Porin kaupungin Porisuhdeneuvojakampanjan videosarjan tuottamisesta ja tuloksista. Vasemmalla Porin Kaupungin markkinointiasiantuntija Marika Virtanen ja oikealla Jenni Parviainen, asiakkuuspäällikkö Koju:lta. Helsingin tapahtumasta.

Yk­si Bu­si­ness Fes­ti­va­lin pu­hu­jis­ta on mo­der­nin myyn­nin val­men­ta­ja Oo­na Kank­ku­nen.

– Pu­hun mo­der­nin maa­il­man lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä. Myyn­ti pi­täi­si tänä päi­vä­nä ol­la mo­ni­ka­na­vais­ta ja ta­pah­tua myös so­mes­sa, Kank­ku­nen aloit­taa.

– So­ci­al sel­ling ei ole mi­tään ir­ral­lis­ta, vaan mo­der­nia myyn­tiä, jon­ka al­le tu­lee eri toi­min­ta­mal­le­ja, jois­ta so­si­aa­li­nen myyn­ti yh­te­nä, Kank­ku­nen tar­ken­taa.

– Aja­tus­joh­ta­juus, mis­tä myös pu­hun, lin­kit­tyy sii­hen van­kas­ti, kos­ka se on sel­lais­ta nä­ke­myk­sil­lis­tä vies­tin­tää ja omal­la toi­mi­a­lal­laan suun­nan näyt­tä­mis­tä sekä erot­tu­mis­ta. So­si­aa­li­nen myyn­ti ja aja­tus­joh­ta­juus kul­ke­vat usein käsi kä­des­sä.

Kank­ku­sen mu­kaan aja­tus­joh­ta­juus on tie­tyn­lai­nen auk­to­ri­teet­ti ja an­sait­tu sta­tus.

– Joko yk­si­lö tai yri­tys on on­nis­tu­nut an­sait­se­maan oman toi­mi­a­lan tai ai­he­pii­rin aja­tus­joh­ta­juut­ta, eli top of mind -pai­kan oman ylei­sön mie­les­sä, Kank­ku­nen täs­men­tää.

– Sta­tus lin­kit­tyy asi­an­tun­ti­juu­teen ja nä­ke­myk­sel­li­syy­teen. Teh­dään jo­tain ai­dos­ti ja roh­ke­as­ti eri ta­val­la.

Kank­ku­sen mu­kaan kuka ta­han­sa ei voi aja­tus­joh­ta­jan sta­tus­ta saa­vut­taa.

– Se vaa­tii edel­lä­kä­vi­jyyt­tä, vi­si­o­nää­ri­syyt­tä ja var­sin­kin roh­keut­ta vies­tiä ai­dos­ti omis­ta nä­ke­myk­sis­tään ja mie­li­pi­teis­tään. Pi­tää ol­la us­kal­lus­ta lait­taa per­soo­na pe­liin. Kyse on erot­tu­mi­ses­ta.

Jut­tuun kor­jat­tu 11.1. klo 8.41 Oo­na Kank­ku­sen nimi oi­kein sekä kä­sit­teet so­ci­al sel­ling ja top of mind oi­kein­kir­joi­tet­tu­na.