R-ki­os­ki tie­dot­taa, et­tä ket­jun kuu­des sai­raa­la­ki­os­ki ava­taan huo­men­na Po­ris­sa vas­ta­val­mis­tu­nees­sa Sa­ta­sai­raa­lan S-osas­sa. R-kaup­pi­as Tee­mu Sil­ta­nen ker­too kah­vi­la­mai­sen ki­os­kin pal­ve­le­van sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan ja asi­ak­kai­den li­säk­si myös lä­hi­a­lu­een asuk­kai­ta.

R-ki­os­kil­la on hy­viä ko­ke­muk­sia sai­raa­la­ki­os­keis­ta, jois­sa on laa­jat kah­vi­la- ja lou­nas­pal­ve­lut.

– Sai­raa­la­ki­os­keis­ta on tul­lut kiin­teä osa pal­ve­lu­jam­me mui­den eri­kois­ki­os­kien, ku­ten mat­ka­kes­kus­ten ja len­to­a­se­mien ki­os­kien ta­paan. Kaik­ki sai­raa­lois­sa toi­mi­vat ki­os­kim­me ovat saa­neet asi­ak­kail­ta, hen­ki­lö­kun­nal­ta, po­ti­lail­ta sekä vie­rai­li­joil­ta erit­täin hy­vän vas­taa­no­ton. Otam­me huo­mi­oon suun­nit­te­lus­sa ja toi­min­nas­sam­me sai­raa­la­ym­pä­ris­tön eri­tyis­vaa­ti­muk­set sekä asi­a­kas­ryh­mien toi­veet ja jo saa­dut ko­ke­muk­set. Ha­lu­am­me tuo­da asi­ak­kail­le pi­ris­tys­tä ja hy­vää miel­tä eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä ja elä­män­ti­lan­teis­sa, R-ki­os­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tee­mu Ris­sa­nen sa­noo.

Po­rin Sa­ta­sai­raa­lan ki­os­ki jat­kaa R-ki­os­kin sai­raa­la­ki­os­kin toi­min­ta­mal­lia, jos­sa va­li­koi­ma pai­not­tuu ruo­ka­tar­jon­taan. Ki­os­kiin tu­lee sa­laat­ti­lin­jas­to ja lou­nas­keit­to­vaih­to­eh­to it­se­teh­ty­jen voi­lei­pien ja mui­den vä­li­pa­la­tuot­tei­den li­säk­si. Osa tuot­teis­ta teh­dään ki­os­kin pie­nes­sä keit­ti­ös­sä ja osa tu­lee pa­kat­tu­na. Ma­ke­at lei­von­nai­set, ku­ten pul­lat ja kor­va­puus­tit, pais­te­taan it­se.

– Tut­tu­jen R-tuot­tei­den li­säk­si rää­tä­löim­me koko ajan va­li­koi­maa asi­a­kas­kun­nan toi­vei­den mu­kaan. Mie­tim­me vie­lä esi­mer­kik­si sitä, otam­me­ko kuk­kia myyn­tiin, Sil­ta­nen ker­too.

Sil­ta­nen asuu Eu­ras­sa ja hä­nel­lä on Po­rin li­säk­si R-ki­os­kit Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä. Sai­raa­la­ki­os­ki ero­aa mo­nel­la­kin ta­val­la ta­val­li­ses­ta ki­os­kis­ta, kos­ka eri­kois­ki­os­kis­sa ei ole esi­mer­kik­si pe­le­jä ei­kä tu­pak­ka­tuot­tei­ta tai pa­ket­ti­pal­ve­lu­ja.

– Uu­si sai­raa­la­ra­ken­nus on hie­no ja mo­der­ni, mut­ta sa­mal­la ko­di­kas ja va­loi­sa. Ki­os­kim­me on avo­mal­li­nen ja kah­vi­la­mai­nen, meil­lä on vain kak­si sei­nää. Tän­ne on help­po löy­tää. Us­kon, et­tä meil­le tu­lee asi­ak­kai­ta myös lä­hi­a­lu­eel­ta. Odo­tuk­sem­me ovat kor­ke­al­la. Tämä on hyvä kaup­pa­paik­ka, Sil­ta­nen ker­too.

Niin Eu­ras­sa, Sä­ky­läs­sä kuin nyt Po­ris­sa­kin on ki­os­keis­sa esi­hen­ki­lö ve­tä­mäs­sä toi­min­taa. Sa­ta­sai­raa­lan ki­os­kin vas­taa­va­na aloit­taa Sil­ta­sen puo­li­so Piia Sil­ta­nen. Li­säk­si ki­os­kis­sa on vii­si työn­te­ki­jää. Ki­os­ki on avoin­na ar­ki­sin aa­mu­kuu­des­ta il­ta­yh­dek­sään ja vii­kon­lop­pui­sin yh­dek­säs­tä il­ta­kah­dek­saan.

Tee­mu Sil­ta­nen on pit­kän­lin­jan är­rä­läi­nen. Hän on aloit­ta­nut kaup­pi­aa­na vuon­na 2014, mut­ta on myy­nyt en­sim­mäis­tä ker­taa ki­os­kis­sa jo pik­ku­poi­ka­na, kun ei ihan vie­lä edes ylet­tä­nyt tis­kil­le. Po­rin Sa­ta­sai­raa­lan ki­os­ki on 40. R-ki­os­ki, jos­sa hän on ol­lut töis­sä. Sil­ta­nen työs­ken­te­lee jat­kos­sa­kin vuo­ro­tel­len kai­kis­sa kol­mes­sa R-ki­os­kis­saan.

Läh­de: R-ki­os­kin vies­tin­tä