STT

Pörs­si­säh­kön hin­ta ko­ho­aa tä­nään poik­keuk­sel­li­sen kor­ke­al­le. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö ker­too, et­tä säh­kön tun­ti­hin­nat ar­von­li­sä­ve­roi­neen ovat aa­mu­kuu­den ja il­ta­yh­dek­sän vä­lil­lä hal­vim­mil­laan­kin yli eu­ron ta­sol­la. Tun­ti­hin­ta nou­see yli kah­teen eu­roon ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta il­ta­päi­vä­kol­men ja il­ta­kah­dek­san vä­lil­lä.

Säh­kö­jär­jes­tel­mä toi­mii mi­nis­te­ri­ön mu­kaan nor­maa­lis­ti, mut­ta ku­lut­ta­jia ja yri­tyk­siä ke­ho­te­taan sääs­tä­mään säh­köä ja ajoit­ta­maan säh­kön käyt­töä kor­keim­pien hin­to­jen ul­ko­puo­lel­le. Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­ri­din ar­vi­on mu­kaan pit­kit­ty­nyt pak­kas­jak­so pi­tää säh­kön ku­lu­tuk­sen kor­ke­al­la lop­pu­vii­kon ajan.