Ari An­te­roi­nen

Rau­ma­lai­nen Pyö­rä-Nur­mi Oy viet­ti vii­me vuon­na 70-vuo­tis­juh­laa. Yri­tys­tä luot­saa kol­man­nes­sa pol­ves­sa Jus­si Nur­mi apu­naan An­na Leh­to­nen ja Eli­na Kos­ki.

– Pyö­rä­kor­jaa­mos­ta on läh­det­ty liik­keel­le tai oi­ke­as­taan au­to­tal­lis­ta ja ja­ko­a­vai­mes­ta, aloit­taa Nur­mi.

– Isoi­sä Heik­ki Nur­mi hom­man aloit­ti. Sii­tä on toi­min­ta pik­ku­hil­jaa pai­su­nut pyö­rä- ja mo­po­kor­jaa­mos­ta ja va­ra­o­sa­myyn­tiin ja sit­ten ur­hei­lu­vä­li­ne­kaup­paan, Nur­mi lu­et­te­lee.

Jus­sin isä Ii­ro Nur­mi oli liik­keen pää mo­nia vuo­sia. Joko on seu­raa­vaa su­ku­pol­vea kou­lit­tu yrit­tä­jä­po­lul­le?

– Toi­vot­ta­vas­ti he kä­vi­si­vät kou­lu­ja ja kek­si­si­vät muu­ta, Jus­si Nur­mi hy­mäh­tää.

– Ei pa­ko­te­ta ei­kä tyr­ky­te­tä.

Maa­il­ma on Nur­min mu­kaan sel­lai­ses­sa myl­ler­ryk­ses­sä, et­tä ei voi edes en­nus­taa, mitä on vuo­den pääs­tä.

Pyö­rä-Nur­mi si­jait­see Van­han Rau­man por­teil­la kaup­pa­kes­kus Pot­ku­ris­sa. Iso lii­ke­ti­la on ky­sei­ses­sä kiin­teis­tös­sä jo toi­nen. Ko­vin kau­ak­si ei ol­la yri­tyk­sen al­ku­a­jois­ta siir­ryt­ty, sil­lä vie­rei­ses­sä Van­has­sa Rau­mas­sa lii­ke on si­jain­nut kol­mes­sa eri osoit­tees­sa, Iso­raas­tu­van­ka­dul­la, Ku­nin­kaan­ka­dul­la ja Kaup­pa­ka­dul­la.

– 300 met­rin sä­teel­lä täs­sä ol­laan toi­mit­tu, Nur­mi ja Leh­to­nen nau­rah­ta­vat.

Mo­po­ja ei enää vuo­siin ole Nur­mil­la ol­lut, mut­ta Nur­min mu­kaan ta­val­laan on pa­lat­tu en­ti­seen säh­kö­pyö­rien tul­tua myyn­tiin.

– Toki ny­ky­ään puo­let lii­ke­ti­las­ta on ur­hei­lu­jal­ki­nei­ta ja -vaat­tei­ta, jat­kaa Nur­mi.

Pyörä-Nurmin kolmikko Elina Koski (vas.), Jussi Nurmi ja Anna Lehtonen kertovat, että sähköpyöriä menee yritysten työsuhde-etuina kaupaksi jo yhtä paljon, kuin kassan kautta myydään. Kuva: Ari Anteroinen

Pyörä-Nurmin kolmikko Elina Koski (vas.), Jussi Nurmi ja Anna Lehtonen kertovat, että sähköpyöriä menee yritysten työsuhde-etuina kaupaksi jo yhtä paljon, kuin kassan kautta myydään. Kuva: Ari Anteroinen

Vii­si­tois­ta hen­ki­löä työl­lis­tä­vän liik­keen nimi on kui­ten­kin edel­leen Pyö­rä-Nur­mi. On­ko kos­kaan poh­dit­tu ni­men muut­ta­mis­ta?

– Mon­ta­kin ker­taa, mut­ta luon­to ei an­na pe­rik­si. Sen ver­ran on kun­ni­oi­tus­ta his­to­ri­aa koh­taan. Kyl­lä­hän nimi an­taa vä­hän vää­rää tie­toa esi­mer­kik­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le. He ovat sil­mät pyö­rei­nä, kun ha­vait­se­vat, mitä kaik­kea tääl­lä on.

Mikä ur­hei­lu­vä­li­ne­kau­pas­sa on 70 vuo­des­sa eni­ten muut­tu­nut?

– Asi­ak­kaat kai­paa­vat isoa va­li­koi­maa. ”Pik­ku­ki­os­kil­la” ei pär­jää. Jos ha­lu­aa ki­vi­jal­ka­lii­kee­nä pär­jä­tä, pi­tää ol­la jo vä­hän kuin ta­va­ra­ta­lo, Nur­mi vas­taa.

– Kaik­kiin ur­hei­lu­la­jei­hin tu­lee koko ajan li­sää vaa­ti­muk­sia. Esi­mer­kik­si jää­kie­kos­sa 20 vuot­ta sit­ten oli puu­mai­lat ja jon­kin­lai­set va­rus­teet. Ny­ky­ään kat­so­taan luis­ti­mien te­rien pro­fii­le­ja ja nii­tä te­roi­te­taan eri ta­voin. Ky­pä­riä on kym­me­niä eri­lai­sia ja pää voi­daan skan­na­ta en­sin ja sit­ten va­li­ta so­pi­vin ky­pä­rä, Nur­mi ker­too esi­merk­ke­jä.

Myös jal­ko­ja skan­na­taan, jon­ka pe­rus­teel­la voi­daan ti­la­ta so­pi­vim­mat luis­ti­met. Kai­ken­lais­ta spe­si­aa­lia ja da­ta­poh­jais­ta toi­min­taa on tul­lut mu­kaan.

– Säh­kö­pyö­ris­tä ote­taan da­taa ja teh­dään päi­vi­tyk­siä ja niin edel­leen. Ma­ra­too­na­reil­la on vie­lä lenk­ka­rit, joi­hin ei ole piu­ho­ja kyt­ket­ty, nau­rah­taa Nur­mi.

Pyö­rä-Nur­mi on py­sy­nyt it­se­näi­se­nä liik­kee­nä, to­sin pien­tä ja ei niin hy­vää ko­ke­mus­ta on tovi ket­ju­yh­teis­työs­tä.

– Sil­loin­kin olim­me it­se­näi­siä, mut­ta teim­me yh­teis­työ­tä Spor­tia-ket­jun kans­sa. Oli yh­tei­siä han­kin­to­ja ja yh­teis­mark­ki­noin­tia. Mut­ta ei sii­tä tul­lut oi­kein mi­tään ja se kylt­ti re­vit­tiin ai­ka äk­kiä pois, Nur­mi ker­too.

It­se­näi­syys on Nur­mil­le vah­vuus.

– Ket­ju­liik­kee­nä em­me täs­sä kau­aa ol­tai­si. Jos mak­sai­sim­me ket­ju­mak­su­ja, se nä­kyi­si hin­nois­sa ja ku­luis­sa. Ei sel­lai­seen ole va­raa, täs­men­tää Nur­mi.

– Saam­me tosi pal­jon asi­ak­kai­ta sik­si, kun em­me ole ket­jus­sa, sil­lä va­li­koi­ma on eri­lai­nen ja laa­jem­pi. Mo­net ihas­te­le­vat ja asi­ak­kai­ta saa­puu ym­pä­ri maa­kun­taa. Mo­net tu­ris­tit­kin poik­ke­a­vat tääl­lä joka kesä, li­sää Leh­to­nen.

Rau­ma­lais­ten li­säk­si Nur­mi saa pal­jon asi­ak­kai­ta Po­ris­ta päin, ku­ten myös Lai­ti­lan ja Uu­den­kau­pun­gin suun­nal­ta.

– Myös Eu­ras­ta tul­laan, li­sää Leh­to­nen.

– Hiih­to­har­ras­ta­jia tu­lee Tu­rus­ta­kin päin. Siel­lä ei ole kun­non lii­ket­tä hiih­to­vä­el­le, tie­tää Nur­mi.

Ku­ri­o­si­teet­ti­na Nur­mi mai­nit­see, et­tä on­pa sitä myy­ty jää­kiek­ko­va­rus­tei­ta Du­bai­hin saak­ka HC Emi­ra­tes -jouk­ku­eel­le.

Min­kä­lai­nen on kil­pai­lu­ti­lan­ne?

– Rau­mal­la on vä­hän vas­taa­van­lais­ta tar­jon­taa, mut­ta kil­pai­lua kuu­luu­kin ol­la. Il­man kil­pai­lua ei ole skarp­paa­mis­ta. Mut­ta pa­him­mat kil­pai­li­jat ovat verk­ko­kau­pat. Ja sit­ten on näi­tä pie­niä hin­ta­rais­kauk­sia te­ke­viä au­to­tal­li­fir­mo­ja. Täs­sä sit­ten tais­tel­laan, Nur­mi to­te­aa.

Mil­lä miet­tein kat­sel­laan tu­le­vai­suu­teen?

– Tu­le­vai­suut­ta on ihan tur­ha en­nus­taa, kun on nämä säh­kö­pörs­sit, pö­pöt ja so­dat. Men­nään nyt vaik­ka viik­ko ker­ral­laan. Tur­ha teh­dä mi­tään viis­vuo­tis­suun­ni­tel­mia, Nur­mi nau­laa.

– To­del­la pal­jon vai­kut­taa se, min­kä­lai­sia ke­le­jä on. Lu­me­ton tal­vi tai sa­tei­nen kesä, niin kaup­pa ei käy, huo­maut­taa Leh­to­nen.