Maa­rit Kaut­to

Jou­ni Rot­kus on pik­ku­po­jas­ta saak­ka ras­san­nut mo­po­ja ja au­to­ja, jo­ten am­ma­tin­va­lin­ta au­to­jen ja ko­nei­den kor­jaa­ja­na tun­tui it­ses­tään sel­väl­tä. Rot­kuk­sen tai­val it­se­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä al­koi mel­ko pian ar­mei­jan jäl­keen.

– Ar­mei­jas­ta pääs­ty­ä­ni työs­ken­te­lin kak­si vuot­ta Huol­to­kor­jaa­mo Kos­ken­vaa­ra & Nuo­ra­lan pal­ve­luk­ses­sa. Sit­ten läh­din te­ke­mään töi­tä omis­sa ni­mis­sä­ni ja pe­rus­tin toi­mi­ni­mi Ko­ne­huol­to Jou­ni Rot­kuk­sen. Mi­nul­la oli huol­to­au­to, jol­la kier­te­lin asi­ak­kai­den luo­na kor­jaa­mas­sa ja huol­ta­mas­sa au­to­ja ja ko­nei­ta.

– Ras­kas­ko­ne­huol­to Rant­ti­än Kone Oy pe­rus­tet­tiin 1.5.1987. Aluk­si mu­ka­na oli eu­ra­jo­ke­lai­nen ka­ve­ri­ni, jol­la oli Söör­mar­kus­sa Ran­ta­tien Au­to­pur­kaa­mo. Eu­ra­jo­ke­lai­sen suus­sa Ran­ta­tie muut­tui Rant­ti­äk­si ja sii­tä tuli yri­tyk­sel­lem­me mai­nio ja eri­koi­nen nimi, Jou­ni Rot­kus hy­myi­lee.

Rant­ti­än Kone toi­mi aluk­si vuok­ral­la ko­ne­hal­lis­sa Noor­mar­kun­tien var­rel­la, van­han Uni­o­nin ta­ka­na. Vuon­na 1989 val­mis­tui uu­si ja oma hal­li Söör­mar­kun­tien var­rel­le. Vuon­na 2000 ra­ken­net­tiin hal­lin en­sim­mäi­nen laa­jen­nu­so­sa ja vuon­na val­mis­tui 2016 vie­lä vii­mei­sin laa­jen­nus.

– Olen ko­toi­sin Söör­mar­kus­ta, it­se asi­as­sa tuos­ta 400 met­rin pääs­tä. Tun­tui luon­te­val­ta hank­kia maa­ta ja ra­ken­taa hal­lit ko­ti­kon­nuil­le, Jou­ni Rot­kus miet­tii.

Rant­ti­än Kone huol­taa ja kor­jaa kuor­ma-au­to­ja, maan­siir­to­ko­nei­ta, pe­rä­vau­nu­ja ja kap­pa­le­ta­va­ra­nos­tu­rei­ta. Pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat myös kuor­ma-au­to­jen, pe­rä­vau­nu­jen ja nos­tu­rien kat­sas­tuk­set.

– Me myös rää­tä­löim­me kuor­ma-au­ton, pe­rä­vau­nun tai nos­tu­rin juu­ri asi­ak­kaan tar­pei­siin so­pi­vak­si.

– Asen­ta­jia meil­lä on töis­sä täl­lä het­kel­lä 12 ja li­säk­si osa-ai­kai­ses­ti kak­si alan toi­sen as­teen opis­ke­li­jaa. Kont­to­ris­sa työs­ken­te­lee kak­si hen­ki­löä, Jou­ni Rot­kus ker­too.

Jou­nin poi­ka Joni Rot­kus as­te­lee isän­sä ja­lan­jäl­jis­sä ja on työs­ken­nel­lyt yri­tyk­ses­sä vuo­des­ta 2005 läh­tien.

– Pik­ku­po­jas­ta saak­ka olen isän mu­ka­na näis­sä hal­leis­sa pyö­ri­nyt. Pie­nel­le po­jan­nas­ka­lil­le kor­jaa­mo oli oi­kea unel­ma­paik­ka, jos­ta löy­tyi ai­na te­ke­mis­tä ja iloa mitä eri­koi­sem­mis­ta asi­ois­ta. Kai tä­hän ko­nei­den kor­jaa­mi­seen on jo­kin si­säi­nen kut­su­mus, ku­ten isäl­lä­kin. Heti pe­rus­kou­lun jäl­keen tu­lin yri­tyk­seen va­ki­tui­ses­ti töi­hin ja olen ope­tel­lut kai­ken käy­tän­nön työ­tä te­ke­mäl­lä, Joni jut­te­lee.

– Joni on käy­nyt Rant­ti­än Ko­neen kor­ke­a­kou­lun, Jou­ni heit­tää nau­ra­en.

Ras­kas­ko­nei­den kor­jaus on suh­dan­ne­herk­kä ala. Te­ol­li­suus ja ra­ken­nu­sa­la sa­ne­le­vat pit­käl­ti ta­va­roi­den kul­je­tus­mää­riä ja sa­mal­la sitä, kuin­ka pal­jon ja mil­lais­ta ras­kas­ta ka­lus­toa kor­ja­taan, huol­le­taan ja rää­tä­löi­dään.

– Eri­tyi­ses­ti ra­ken­nus­te­ol­li­suu­den lama ku­rit­taa tä­tä­kin alaa täl­lä het­kel­lä. Alal­la on myös pal­jon kil­pai­lua, pie­niä au­to- ja ko­ne­kor­jaa­moi­ta on lä­hi­a­lu­eil­la­kin usei­ta, Jou­ni to­te­aa.

Isän ja po­jan mu­kaan Rant­ti­än Ko­neen vah­vuu­te­na on pit­kä ko­ke­mus.

– Olem­me kul­ke­neet rin­ta rin­nan ka­lus­ton ke­hi­tyk­sen kans­sa. Ras­kas ka­lus­to on säh­köis­ty­nyt hui­maa vauh­tia ja eu­ro­luo­ki­tus­ten an­si­os­ta au­tot ovat pal­jon puh­taam­pia kuin en­nen. Kun re­kan käyn­nis­ti 40 vuot­ta sit­ten, sil­miä kir­ve­li. Enää sel­lais­ta ei ta­pah­du.

– Ja kun asi­a­kas­suh­de on syn­ty­nyt esi­mer­kik­si au­to­kau­pan myö­tä, niin asi­a­kas käy sään­nöl­li­ses­ti huol­lois­sa ai­na pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta saak­ka.

Joni pai­not­taa myös sitä, et­tä Rant­ti­än Kone on var­sin oma­va­rai­nen ka­lus­ton ra­ken­ta­mi­seen vaa­dit­ta­vien osien suh­teen.

– Meil­lä on hy­vät yh­teis­työ­kump­pa­nit ja pääl­le­ra­ken­tei­den merk­ki­huol­lot useil­le mer­keil­le. Me myös it­se myym­me sekä uu­te­na et­tä käy­tet­tyi­nä sa­mo­ja ko­nei­ta, joi­ta huol­lam­me.

Jou­nin mu­kaan tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät ovat haas­teel­li­set, mut­ta vuo­si 2024 on kui­ten­kin al­ka­nut yri­tyk­sen kan­nal­ta hy­vin.

– Töi­tä on riit­tä­nyt, ei­kä nä­kö­pii­ris­sä ole esi­mer­kik­si lo­mau­tus­tar­pei­ta. To­sin alal­la men­nään ly­hyis­sä syk­leis­sä, sil­lä ko­nei­den huol­to- ja kor­jaus­tar­pei­ta on vai­kea en­na­koi­da. Sit­ten kun jo­kin ha­jo­aa, se pi­tää saa­da kor­jaa­mol­le heti.

– Haas­tei­ta tuo myös kus­tan­nus­ten kas­vu, jo­hon vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti säh­kön hin­nan nou­su. Ku­lut ovat kas­va­neet en­ti­seen ver­rat­tu­na usei­ta tu­han­sia eu­ro­ja vuo­des­sa. Meil­lä on maa­läm­pö, joka ku­lut­taa pal­jon säh­köä, mut­ta meil­lä on myös au­rin­ko­pa­nee­lei­ta, jois­ta to­sin ei ole pal­jon­kaan apua tal­vel­la.

Vaik­ka haas­tei­ta riit­tää, Rant­ti­än Ko­nees­sa us­ko­taan tu­le­vai­suu­teen. Jou­nin mu­kaan jo aloi­tet­tua su­ku­pol­ven­vaih­dos­ta jat­ke­taan koh­ti sitä, et­tä nyt työn­joh­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Joni as­tuu isän­sä suu­riin saap­pai­siin toi­mi­tus­joh­ta­jak­si.

– Ai­ka­naan voin jät­tää fir­man luot­ta­vai­se­na osaa­viin kä­siin, Jou­ni sum­maa.