Tui­ja Saa­ri­nen

Suo­men Yrit­tä­jät mit­taa jäl­leen kun­tien on­nis­tu­mis­ta yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­ses­sä. Jär­jes­tö kar­toit­taa yrit­tä­jien mie­li­pi­tei­tä ko­ti­kun­tan­sa yrit­tä­jä­myön­tei­syy­des­tä sekä kun­nan on­nis­tu­mi­sis­ta ja ke­hit­tä­mis­tar­peis­ta. Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lyyn voi käy­dä vas­taa­mas­sa 1.4. as­ti. Ky­se­ly to­teu­te­taan kah­den vuo­den vä­lein.

Vii­me ky­se­lys­sä eli vuon­na 2022 Sa­ta­kun­ta kun­nos­tau­tui vas­tau­sak­tii­vi­suu­des­sa. Tuol­loin vas­tauk­sia saa­tiin lä­hes tu­han­nel­ta yri­tyk­sel­tä, mikä oli eni­ten maa­kun­ta­ta­sol­la.

– Mitä use­am­pi vas­taa ky­se­lyyn, sitä luo­tet­ta­vam­paa da­taa saa­daan. Kun­ta­ba­ro­met­ri näyt­tää, mis­sä men­nään, ja on­ko ta­pah­tu­nut muu­tos­ta pa­rem­paan vai huo­nom­paan. Se on meil­le tär­keä työ­ka­lu, to­te­aa Rau­man kau­pun­ki­ke­hi­tys­joh­ta­ja Satu Saa­ri­nen.

Ba­ro­met­rin tu­lok­set käy­dään huo­lel­la läpi kau­pun­gin eri ins­tans­seis­sa, ja esi­mer­kik­si vii­me syk­sy­nä val­mis­tu­nut elin­voi­ma­oh­jel­ma poh­jaa osit­tain asi­oi­hin, joi­ta kun­ta­ba­ro­met­ri on nos­ta­nut esiin.

– Vii­me ba­ro­met­rin tu­los­ten poh­jal­ta olem­me pyr­ki­neet muun mu­as­sa ke­hit­tä­mään edel­leen asi­oin­nin su­ju­vuut­ta ja vies­tin­tää. Su­ju­vuus eri­to­ten lupa- ja kaa­voi­tusp­ro­ses­seis­sa on yrit­tä­jil­le tär­ke­ää, to­te­aa Rau­man kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la.

– Yrit­tä­jän ko­ke­muk­sen pi­tää ol­la, et­tä olem­me ha­ke­mas­sa rat­kai­su­ja hei­dän kans­saan.

Rauman kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen ja kaupunginjohtaja Esko Poikela kannustavat yrittäjiä vastaamaan Yrittäjien kuntabarometri -kyselyyn. Tulokset käydään huolella läpi kaupungin eri instansseissa.

Rauman kaupunkikehitysjohtaja Satu Saarinen ja kaupunginjohtaja Esko Poikela kannustavat yrittäjiä vastaamaan Yrittäjien kuntabarometri -kyselyyn. Tulokset käydään huolella läpi kaupungin eri instansseissa.

Lie­to on omas­sa ko­ko­luo­kas­saan ol­lut Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­rin kes­to­me­nes­ty­jä mo­nen vuo­den ajan. Poi­ke­la on ol­lut mu­ka­na luot­saa­mas­sa tätä Suo­men yrit­tä­jä­myön­tei­sin­tä kun­taa kun­nan­joh­ta­jan roo­lis­sa vuo­si­na 2014-2021. Hän kiel­täy­tyy kui­ten­kin ot­ta­mas­ta kun­ni­aa me­nes­tyk­ses­tä.

– En näe rat­kai­se­va­na kun­nan­joh­ta­jan roo­lia. Näis­sä asi­ois­sa yrit­tä­jä­myön­tei­sen kult­tuu­rin ra­ken­tu­mi­nen on vuo­sien pro­jek­ti. Lie­to­lai­set pu­hu­vat po­si­tii­vi­ses­ti omas­ta kun­nas­taan ja po­si­tii­vi­suus luo po­si­tii­vi­suut­ta. Tie­tys­ti myös hyvä me­nes­tys täl­lai­sis­sa kar­toi­tuk­sis­sa tuot­taa po­si­tii­vi­suu­den kier­ret­tä. Veik­kaan, et­tä Lie­to tu­lee me­nes­ty­mään tä­nä­kin vuon­na.

Voi­si­ko sama ta­pah­tua Rau­mal­la?

– Rau­ma ei yh­tään kal­pe­ne Lie­dol­le. Täy­tyy to­sin muis­taa, et­tä Rau­ma on tup­las­ti suu­rem­pi ja elin­kei­no­ra­ken­teem­me on huo­mat­ta­vas­ti mo­ni­puo­li­sem­pi. Nä­ki­sin kui­ten­kin, et­tä sa­maa ke­hi­tys­tä on ta­pah­tu­mas­sa Rau­mal­la.

Poi­ke­la nos­taa yh­dek­si haas­teek­si vies­tin­nän on­nis­tu­mi­sen.

– Vies­tin­tä on tänä päi­vä­nä haas­ta­vaa, vaik­ka ka­na­via on pal­jon käy­tet­tä­vis­sä. Par­hai­ten vies­ti me­nee mie­les­tä­ni pe­ril­le is­tu­mal­la alas ja pu­hu­mal­la kas­vok­kain. Sil­loin väl­ty­tään pa­rem­min myös vää­ri­nym­mär­ryk­sil­tä ja mah­dol­lis­ten hu­hu­jen liik­keel­le läh­döl­tä.

Yk­si esi­merk­ki alas is­tu­mi­ses­ta ovat sään­nöl­li­ses­ti jär­jes­tet­tä­vät yrit­tä­jien aa­mu­kah­vit. Kau­pun­gil­la on myös edus­ta­jan­sa Rau­man Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen ko­kouk­sis­sa. Poi­ke­la on li­säk­si Rau­man kaup­pa­ka­ma­rin hal­li­tuk­ses­sa ja Saa­ri­nen kuu­luu kaup­pa­ka­ma­rin kaup­pa- ja pal­ve­lu­a­lo­jen va­li­o­kun­taan.

Poi­ke­la ja Saa­ri­nen ko­ke­vat, et­tä yh­tey­den­pi­to yrit­tä­jien pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen kans­sa on mut­ka­ton­ta.

– On help­po tart­tua pu­he­li­meen ja soit­taa asi­as­sa kuin asi­as­sa. Fii­lis on kä­sit­tääk­se­ni mo­lem­min­puo­li­nen. On myös kä­te­vää, kun tie­tää, ke­neen mis­sä­kin asi­as­sa ot­taa yh­teyt­tä, to­te­aa Saa­ri­nen.

– Ja mitä pa­rem­min tun­nem­me toi­sem­me, sen hel­pom­pi on vä­lit­tää ja ot­taa vas­taan myös se kriit­ti­nen vies­ti, li­sää Poi­ke­la.

Rau­mal­la on kau­pun­kist­ra­te­gi­an mu­kai­ses­ti toi­mit­tu in­no­va­tii­vi­ses­ti myös yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­sen sa­ral­la. Sii­tä hy­viä esi­merk­ke­jä ovat muun mu­as­sa Bu­si­ness Rau­ma -mal­li, In­ter­na­ti­o­nal Hou­se Rau­ma -pal­ve­lu sekä Pit­si­kau­pun­gin jou­lu -ko­ko­nai­suus.

– Olem­me teh­neet asi­oi­ta vä­hän eri ta­val­la kuin isom­mis­sa kau­pun­geis­sa, mei­dän ta­val­lam­me, to­te­aa Saa­ri­nen.

Jo mai­ni­tus­sa Rau­man kau­pun­gin elin­voi­ma­oh­jel­mas­sa nou­see yh­te­nä osa-alu­ee­na esiin kan­sain­vä­li­syys.

– Rau­ma­han on Sa­ta­kun­nan kan­sain­vä­li­sin kau­pun­ki eli vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na meil­lä on eni­ten ul­ko­mai­sia asuk­kai­ta. Meil­lä on esi­mer­kik­si pal­jon kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta. He ovat pää­o­maa, joka ha­lut­tai­siin jät­tää kau­pun­kiin. In­ter­na­ti­o­nal Hou­se Rau­ma tar­jo­aa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien rek­ry­toin­tiin liit­ty­en sekä yri­tyk­sil­le et­tä kv-osaa­jil­le, to­te­aa Saa­ri­nen.

Poi­ke­la ha­lu­aa nos­taa esiin myös luot­ta­mus­hen­ki­löt.

– Tääl­lä ym­mär­re­tään sekä suur­te­ol­li­suu­den et­tä pk-yri­tys­ten ja pie­ny­ri­tys­ten tar­pei­ta.