Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Kaup­pi­aak­si on va­lit­tu Eve­lii­na Pe­rä­lä, joka toi­mii täl­lä het­kel­lä kol­men K-mar­ke­tin kaup­pi­aa­na Eu­ras­sa ja Huit­ti­sis­sa.

– Olen ää­rim­mäi­sen in­nos­tu­nut, Eve­lii­na Pe­rä­lä huik­kaa ja muis­tut­taa, et­tä enää kah­den kau­pan.

Hän luo­pui yh­des­tä vii­me vii­kol­la.

Pa­ras­ta hä­nen mie­les­tään on se, et­tä pää­see ta­val­laan tyh­jäs­tä ra­ken­ta­maan tren­di­käs­tä uu­den ajan ruo­ka­kaup­paa.

Pe­rä­lä aloit­ti kaup­pi­aan uran seit­se­män vuot­ta sit­ten. Sitä en­nen Eve­lii­na toi­mi var­ti­ja­na. Työ oli vuo­ro­työ­tä ja kun oli jo lap­sia siu­naan­tu­nut, hän ryh­tyi ak­tii­vi­ses­ti ha­ke­maan enem­män päi­vä­sai­kaan teh­tä­vää työ­tä.

– Näin il­moi­tuk­sen, et­tä Siva-kau­pat et­si­vät kaup­pi­ai­ta. Ajat­te­lin, et­tä mikä et­tei. Olin­han jos­kus haa­veil­lut ky­lä­kaup­pi­aak­si ryh­ty­mis­tä.

Yl­lä­tys oli kui­ten­kin iso, kun hä­nel­le vas­tat­tiin, et­tei­vät he ha­e­kaan kaup­pi­as­ta.

– No, jon­kin ajan ku­lut­tua mi­nuun otet­tiin yh­teyt­tä ja ky­syt­tiin, et­tä kiin­nos­taa­ko vie­lä. Ja kiin­nos­ti­han se.

Sii­tä al­koi mer­ko­no­mi Eve­lii­nan kaup­pi­a­su­ra, joka tu­lee jat­ku­maan lop­pu­vuon­na Rau­mal­la.

Myös mies Sami Leh­to tu­lee kaup­paan töi­hin. Eu­ras­sa hä­nen tun­ne­taan myös Eu­ran Pal­lon kol­mo­sen jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja­na.

Pa­ris­kun­ta pi­tää asun­ton­sa Eu­ras­sa. Se hel­pot­taa Pa­sin val­men­ta­mis­ta ja ala­kou­lui­käis­ten las­ten jal­ka­pal­lo­har­ras­tus­ta.

– Meil­lä koko per­he pe­laa. Minä vain ko­ti­nur­mel­la las­ten kans­sa, kos­ka pol­vet ovat sii­nä kun­nos­sa, et­tei­vät ne kes­tä va­ka­vam­paa ur­hei­lua.

Jos ha­lu­aa jo­tain uut­ta, on myös luo­vut­ta­va van­has­ta. Näin on myös Eve­lii­na Pe­rä­län koh­dal­la.

– Vä­hän tu­lee hai­kea fii­lis ny­kyis­ten kaup­po­jen asi­ak­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan ta­kia.

Hei­tä hän ei uu­des­sa työs­sä tule juu­ri nä­ke­mään. Toki Eve­lii­na muis­tut­taa, et­tä kyl­lä asi­ak­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta voi­vat toki tul­la moik­kaa­maan.

Eve­lii­na Pe­rä­län tee­sit me­nes­ty­vän kau­pan yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä ovat sel­ke­ät:

– Il­ma­pii­ri pi­tää luo­da sel­lai­sek­si, et­tä asi­ak­kaat­kin sen ais­ti­vat. Asi­a­kas­pal­ve­lu tu­lee kaik­ki­aan ole­maan tär­ke­äs­sä roo­lis­sa uu­des­sa kau­pas­sam­me. Hen­ki­lö­kun­ta on asi­ak­kai­ta var­ten, hän pai­not­taa.

Eve­lii­na sa­noo, et­tä hä­nel­lä on ol­lut on­ni saa­da it­se­ään pä­te­väm­piä työn­te­ki­jöi­tä. It­sen­sä hän luo­kit­te­lee koh­ta­lai­sek­si mo­nes­sa asi­as­sa, mut­ta ei hy­väk­si.

Uut­ta Sin­ko­ka­dun mar­ke­tis­sa ovat myös so­si­aa­li­sen me­di­an ti­lit, jot­ka au­kais­taan ke­vään ku­lu­es­sa. Ide­a­na on, et­tä tu­le­vat asi­ak­kaat ja muut kiin­nos­tu­neet pää­se­vät seu­raa­maan uu­den kau­pan val­mis­tu­mi­sen eri vai­hei­ta.

Eve­lii­na sa­noo jo odot­ta­van­sa malt­ta­mat­to­ma­na, et­tä kuu­lee asi­ak­kai­den toi­vei­ta. Hä­net tun­ne­taan sekä her­sy­väs­tä nau­rus­ta et­tä ko­vas­ta pu­he­ää­nes­tä.

– No, ai­na­kin sel­lais­ta pa­lau­tet­ta olen saa­nut mei­dän kau­pois­sa, hän to­te­aa ja luon­neh­tii omaa ään­tään per­soo­nal­li­sek­si.

Uu­si su­per­mar­ket rek­ry­toi tois­ta­kym­men­tä kau­pan osaa­jaa. Par­haat mah­dol­li­suu­det työ­pai­kan saa­mi­sen ovat niil­lä, joil­la on jo han­kit­tu­na ko­ke­mus­ta päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa työs­ken­te­lys­tä.

– Pi­tää an­taa vas­tuu­ta ja luot­taa työn­te­ki­jöi­hin. It­se ei pidä hää­rä­tä joka pai­kas­sa, Eve­lii­na sa­noo ja muis­tut­taa, et­tä yrit­tä­jän pi­tää ol­la myös ter­veel­lä ta­val­la it­se­käs.

– It­se py­rin sii­hen, et­tä rau­hoi­tan vii­kon­lo­put per­heel­le ja työs­tä pa­lau­tu­mi­sel­le. Se on yrit­tä­jän jak­sa­mi­sel­le eli­neh­to. Ei ole ke­nen­kään etu polt­taa it­sen­sä lop­puun en­nen ai­ko­jaan, Eve­lii­na Pe­rä­lä pai­not­taa.