Hy­vin­voi­vat ja vi­re­ät työn­te­ki­jät ovat yri­tyk­sen tär­kein voi­ma­va­ra. Hei­dän pa­nos­taan tar­vi­taan eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun yri­tys kas­vaa voi­mak­kaas­ti. Ul­vi­las­sa pää­ma­jaan­sa pi­tä­vä pai­no­ta­lo Plusp­rint elää hui­ke­aa kas­vun kaut­ta. Yri­tyk­ses­sä on tun­nis­tet­tu tar­ve pa­nos­taa hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­tiin ja sik­si yri­tyk­sen joh­to ha­lu­si hyö­dyn­tää mah­dol­li­suu­den läh­teä mu­kaan Eat@Work-hank­kee­seen. Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ope­roi­mas­sa hank­kees­sa ta­voit­tee­na on pa­ran­taa työn­te­ki­jöi­den vi­reyt­tä ja jak­sa­mis­ta ra­vit­se­mu­soh­jauk­sen avul­la.

– Hank­keen ak­tii­vi­sin ai­ka osui vii­me ke­vää­seen, joka oli meil­lä myös kaik­kein kii­rei­sin­tä ai­kaa. Hank­keen ajan­koh­das­sa oli sekä hy­vää et­tä huo­noa. Työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­ti ko­ros­tuu, kun jat­ku­va kii­re työs­sä li­sää stres­siä. Mut­ta it­se oli­sin toi­vo­nut enem­män ai­kaa pa­nos­taa hank­kees­sa opit­tui­hin asi­oi­hin, toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Kui­va­lai­nen ker­too.

Eu­roo­pan so­si­aa­li­ra­has­ton ra­hoit­ta­mas­sa Eat@Work-hank­kees­sa mu­ka­na ole­vat PK-yri­tyk­set saa­vat työn­te­ki­jöil­leen yk­si­löl­lis­tä oh­jaus­ta ja ra­vin­to­neu­von­taa. Plusp­rint läh­ti hank­kee­seen mu­kaan ke­vääl­lä ja lop­pu­kes­kus­te­lut työn­te­ki­jöi­den kans­sa käy­tiin elo­kuus­sa.

– Olen saa­nut työn­te­ki­jöil­tä vain po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta hank­kees­ta ja hank­keel­la on saa­tu ai­kaan hy­viä tu­lok­sia. Ruo­ka­päi­vä­kir­jan pi­tä­mi­nen oli hyvä työ­ka­lu, jon­ka avul­la huo­maa no­pe­as­ti sään­nöl­li­sen ruo­kai­lun mer­ki­tyk­sen. Olen it­se­kin huo­man­nut, et­tä sään­nöl­li­nen ate­ri­a­ryt­mi on tär­kein avain työs­sä jak­sa­mi­seen, Kui­va­lai­nen sa­noo.

Toi­nen tär­keä asia on aa­mi­ai­sen mer­ki­tys.

– Työn­te­ki­jät ovat sel­väs­ti tie­dos­ta­neet asi­an, sil­lä mo­nel­la on aa­mu­pa­la mu­ka­na. Ai­kai­sem­min aa­mu­tau­ol­la työn­te­ki­jät joi­vat vain kah­vin. Li­säk­si ai­na vä­lil­lä kei­täm­me tääl­lä työ­pai­kal­la yh­tei­sen aa­mu­puu­ron.

Eat@Work-hankkeen asiantuntijoina toimivat liikkeenjohdon konsultti Juha Harttunen, elintarviketieteiden tohtori Susanna Kunvik ja neurologian dosentti Juha Puustinen.

Eat@Work-hankkeen asiantuntijoina toimivat liikkeenjohdon konsultti Juha Harttunen, elintarviketieteiden tohtori Susanna Kunvik ja neurologian dosentti Juha Puustinen.

Mediaplane, Mika Haavisto

Tut­ki­mus­ten mu­kaan ai­vot tar­vit­se­vat ta­sais­ta ve­ren­so­ke­ria. Sään­nöl­li­nen ate­ri­a­ryt­mi ede­saut­taa myös mo­ni­puo­lis­ta ruo­ka­va­li­o­ta ja sitä, et­tä ker­ral­la ei tar­vit­se syö­dä lii­an suu­ria mää­riä. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa syö­mis­tä 3–4 tun­nin vä­lein niin, et­tä pää­a­te­ri­oi­ta aa­mi­ais­ta, lou­nas­ta ja päi­väl­lis­tä täy­den­ne­tään väli- ja il­ta­pa­loil­la.

Plusp­rin­tis­sä työn­te­ki­jöi­den sään­nöl­lis­tä ate­ri­a­ryt­miä alet­tiin tu­kea hank­ki­mal­la yri­tyk­seen vä­li­pa­la-au­to­maat­ti.

– Au­to­maa­tis­sa on pa­nos­tet­tu ter­veel­li­seen ruo­ka­va­li­oon. Siel­tä saa esi­mer­kik­si päh­ki­nöi­tä ja rah­kaa. Mut­ta kyl­lä siel­tä voi va­li­ta myös suk­laa­ta tai kark­kia, Jari Kui­va­lai­nen ker­too.

Tä­mä­kään ei ole pel­käs­tään paha asia, sil­lä tum­man suk­laan on to­det­tu edis­tä­vän ve­ri­suon­ten laa­jen­tu­mis­ta ja jous­ta­vuut­ta sekä li­sää­vän ve­ren­kier­toa ai­vois­sa.

Tut­ki­muk­sen mu­kaan tär­ke­ää on myös, mis­sä, mi­ten ja ke­nen kans­sa syö­dään. Ai­vot tar­vit­se­vat työ­päi­vän lo­maan tau­ko­ja ja muu­ta aja­tel­ta­vaa, jo­ten lou­naal­la on hyvä ol­la seu­raa ja sii­nä voi vaih­taa vaik­ka päi­vän kuu­lu­mi­set. Kui­va­lai­nen ker­too, et­tä val­ta­o­sa Plusp­rin­tin työn­te­ki­jöis­tä ot­taa eväät mu­kaan töi­hin ja syö lou­naan työ­pai­kal­la.

– Lä­his­töl­lä on myös lou­nas­ra­vin­to­loi­ta, jois­sa käym­me ai­na vä­lil­lä po­ru­kal­la.

Vaik­ka hank­kee­seen osal­lis­tu­mi­nen toi val­ta­vas­ti li­sää tie­toa, Jari Kui­va­lai­nen ko­kee, et­tä tie­don vie­mi­ses­sä käy­tän­töön on omat haas­teen­sa. Kos­ka Plusp­rin­til­lä me­nee hy­vin ja ti­laus­mää­rät kas­va­vat no­pe­as­ti, työn hek­ti­syy­des­sä pe­ru­sa­si­at unoh­tu­vat.

– Esi­mer­kik­si tie­dän to­del­la hy­vin, et­tä mi­nun pi­täi­si juo­da enem­män vet­tä. Mut­ta kii­rees­sä se vain unoh­tuu.

Kui­va­lai­sen mie­les­tä hank­kees­sa luo­tu mo­bii­li­so­vel­lus on hyvä työ­ka­lu ar­jes­sa. Sii­hen saa muis­tu­tuk­sia tu­ke­maan omaa hy­vin­voin­tia.

– So­vel­lus esi­mer­kik­si ky­se­lee, olen­ko jo syö­nyt lou­naan.

Kat­ri Mä­en­pää