Simu Pe­rä­lä / STT

Pörs­si­säh­kön hin­ta pomp­paa tä­nään aa­mul­la huo­mat­ta­van kor­ke­ak­si, käy il­mi säh­kö­pörs­si Nord Poo­lin tie­dois­ta. Kal­leim­mil­laan säh­kö on aa­mul­la kah­dek­san ja yh­dek­sän vä­lil­lä, jol­loin pörs­si­säh­kön ve­rol­li­nen hin­ta on lä­hes 60 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta.

Säh­kön hin­ta py­syy edel­lis­päi­viä kor­ke­am­pa­na koko lop­pu­päi­vän, mut­ta aa­mun hin­ta­huip­puun ei enää yl­le­tä. Säh­kön ve­rol­li­nen kes­ki­hin­ta on tä­nään noin 22 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta. Vii­mek­si kes­ki­hin­ta on hui­del­lut yh­tä ko­vis­sa lu­ke­mis­sa jou­lu­kuun alus­sa.

Suo­meen on täl­le vii­kol­le lu­vat­tu kaut­ta maan ko­via pak­ka­sia, ete­län pa­ris­ta­kym­me­nes­tä poh­joi­sen lä­hes nel­jään­kym­me­neen. Ko­vat pak­ka­set ja nii­den myö­tä li­sään­ty­nyt säh­kön ky­syn­tä ko­hot­ta­vat säh­kön hin­taa.

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­rid ar­vi­oi, et­tä säh­kön ku­lu­tus voi täl­lä vii­kol­la ko­ho­ta jopa 14 300 me­ga­wat­tiin. Maa­nan­tai-il­ta­na luku kävi jo yli 13 900 me­ga­wa­tis­sa.

– Ky­syn­tä­huip­pu riip­puu sii­tä, kuin­ka kor­ke­al­le pak­ka­nen nou­see ja kuin­ka pit­kään se jat­kuu, Fing­ri­din val­vo­mo­pääl­lik­kö Ar­to Pah­kin sa­noi STT:lle vii­kon­lop­pu­na.

Vuon­na 2023 säh­kön ky­syn­tä­huip­pu näh­tiin mar­ras­kuun lo­pul­la, kun ku­lu­tus nou­si kor­keim­mil­laan noin 13 200 me­ga­wat­tiin. Kaik­kien ai­ko­jen en­nä­tys, rei­lut 15 100 me­ga­wat­tia, on tal­vel­ta 2016.