Edus­kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät ja ot­si­kon kak­si sa­naa muo­dos­ta­vat Suo­men Yrit­tä­jien vaa­li­tee­man. Ri­man nos­ta­mi­nen kos­kee tie­tys­ti kaik­kia, mut­ta tu­le­va edus­kun­ta­han päät­tää nos­ta­mi­sen edel­ly­tyk­sis­tä. Ny­kyi­nen hal­li­tus­po­li­tiik­ka tar­vit­see var­sin ra­ju­ja­kin muu­tok­sia, jot­ta jul­ki­nen vel­kaan­tu­mi­nen saa­daan lo­pe­tet­tua. Työn ja yrit­tä­mi­sen ve­ro­tus­ta on alen­net­ta­va ja ve­ro­po­li­tii­kas­ta saa­ta­va muu­ten­kin en­na­koi­ta­vam­paa. Väis­tä­mät­tä on uu­dis­tet­ta­va myös työ­mark­ki­noi­ta en­tis­tä jous­ta­vam­paan suun­taan. Li­säk­si työn­te­ki­jöi­den kou­lut­tau­tu­mis­mah­dol­li­suut­ta uu­siin teh­tä­viin on hel­po­tet­ta­va ja yri­tys­ten tut­ki­mus ja ke­hit­tä­mi­sin­ves­toin­te­ja li­sät­tä­vä. Näil­lä tee­moil­la siis tu­le­viin vaa­lei­hin. It­se kä­sit­te­len ai­het­ta pien­ten yri­tys­ten kan­nal­ta.

Suo­mi on elä­nyt lä­hes koko hal­li­tus­kau­den krii­sis­tä krii­siin, mut­ta se ei yk­sis­tään se­li­tä kä­sit­tä­mät­tö­män no­pe­aa vel­kaan­tu­mis­ta. Jul­ki­nen ta­lous on saa­ta­va ta­sa­pai­noon. Ajat­te­lu­ta­paa pi­tää muut­taa sii­hen suun­taan, et­tä jul­ki­nen ta­lous so­peu­te­taan ker­ty­nei­siin ve­ro­tu­loi­hin, ei­kä syn­ty­vää va­jet­ta täy­te­tä li­sä­ve­lal­la. Nyt kes­ki­ty­tään me­di­as­sa eh­kä lii­kaa­kin vuo­ri­neu­vok­sien ve­roi­hin, joil­la ei ko­ko­nais­ku­van ja vel­kaan­tu­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta ole kui­ten­kaan mi­tään mer­ki­tys­tä.

Ny­kyi­siä ra­ken­tei­ta on pu­ret­ta­va. Me­nes­tym­me ai­no­as­taan, jos suo­ma­lai­set yri­tyk­set me­nes­ty­vät. Olem­me täl­lä het­kel­lä var­sin kil­pai­lu­ky­kyi­siä, mut­ta esi­mer­kik­si pal­kan­muo­dos­tuk­sen jous­ta­vuu­des­sa ja työn ve­ro­as­tees­sa olem­me kil­pai­li­ja­mais­ta to­del­la kau­ka­na. Yrit­tä­mis­tä ja työl­lis­tä­mis­tä on hel­po­tet­ta­va. Olem­me pien­ten yri­tys­ten maa, kun noin 93 % koko yri­tys­kan­nas­ta on mik­ro­y­ri­tyk­siä. Uu­sia työ­paik­ko­ja syn­tyy enem­män juu­ri näi­hin pie­niin yri­tyk­siin, kun työl­lis­tä­mi­sen es­tei­tä ja by­rok­ra­ti­aa saa­daan pie­nem­mik­si. Työl­lis­tä­mi­sen kan­nal­ta pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta on eh­dot­to­mas­ti voi­ta­va li­sä­tä. Ny­kyi­nen jär­jes­tel­mä ei mi­ten­kään li­sää työl­li­syyt­tä. Työn­te­ki­jän sai­ras­lo­mas­ta yrit­tä­jäl­le ai­heu­tu­via kus­tan­nuk­sia on saa­ta­va pie­nem­mik­si. Sa­mal­la per­he­va­paa­uu­dis­tuk­ses­ta syn­ty­neet ku­lut on mak­set­ta­va ve­ro­va­rois­ta ei­kä yrit­tä­jän pus­sis­ta. Van­hem­mil­le kuu­luu oi­keus hoi­taa las­ta ko­to­na, mut­ta sii­tä ai­heu­tu­neet ku­lut pi­tää hoi­taa ve­ro­va­roin. Näin asi­at hoi­ta­mal­la myös nais­ten työl­lis­ty­mi­nen hel­pot­tuu.

Maa­il­ma on muut­tu­nut ja sun­nun­tai­työs­tä on tul­lut mo­nel­la alal­la ar­ki­päi­vää. Työ­pai­kal­la pi­tää pys­tyä so­pi­maan enem­män työ­ai­ko­ja ja palk­kaus­ta kos­ke­via asi­oi­ta. Nyt­hän esi­mer­kik­si sun­nun­tail­ta on mak­set­ta­va tup­la­palk­ka. Tämä joh­taa hel­pos­ti sii­hen, et­tä esi­mer­kik­si kah­vi­la tai kaup­pa pi­de­tään ko­ko­naan kiin­ni, vaik­ka työn­te­ki­jät oli­si­vat val­mii­ta tu­le­maan sun­nun­tai­sin töi­hin nor­maa­li­pal­kal­la. Täl­löin ei to­teu­du ke­nen­kään etu – ei asi­ak­kaan, yrit­tä­jän ei­kä työn­te­ki­jän. Pien­ten mik­ro­y­ri­tys­ten ti­lin­tar­kas­tus­pak­ko on lo­pe­tet­ta­va, kos­ka se li­sää by­rok­ra­ti­aa ja kus­tan­nuk­sia. Osin­ko­ve­ro­jär­jes­tel­mä on uu­dis­tet­ta­va net­to­va­ra­si­don­nai­suu­des­ta luo­pu­mal­la. Yrit­tä­jä kan­taa yri­tys­toi­min­nas­taan ris­kin ei­kä ris­ki­no­tos­ta saa ran­gais­ta kor­keil­la ve­roil­la. Jos­kus­han käy niin, et­tä kaik­ki ei mene kuin pi­täi­si, ja sik­si esi­mer­kik­si kon­kurs­sin teh­neel­le yrit­tä­jäl­le pi­täi­si mah­dol­lis­taa ny­kyis­tä hel­pom­pi tie uu­teen yri­tys­toi­min­taan.

Sekä yrit­tä­jien, et­tä työn­te­ki­jöi­den so­si­aa­li­tur­va kai­paa uu­dis­tuk­sia. Ny­kyi­nen jär­jes­tel­mä on var­sin epä­rei­lu ei­kä kan­nus­ta työn vas­taa­not­ta­mi­seen. An­si­o­si­don­nais­ta päi­vä­ra­haa on pak­ko por­ras­taa, jot­ta työn vas­taa­not­ta­mi­nen tu­lee hou­kut­te­le­vam­mak­si. Li­säk­si elä­ket­tä ei tu­li­si ker­tyä ajal­ta, jol­loin ei ol­la töis­sä, ku­ten vuo­rot­te­lu­va­paal­ta tai an­si­o­si­don­nai­sel­ta päi­vä­ra­ha­jak­sol­ta. Oi­keus an­si­oe­tuu­teen pi­tää ol­la sii­tä­kin huo­li­mat­ta, on­ko jon­kun kas­san jä­sen vai ei. Yrit­tä­jien puo­lel­la uu­dis­tus­ta kai­paa tie­tys­ti pal­jon ko­hut­tu YEL-jär­jes­tel­mä, ku­ten yrit­tä­jän per­heen­jä­se­nen ase­ma ja asu­mis­tu­ki­kin.

Ku­lu­neel­la hal­li­tus­kau­del­la on ol­lut va­li­tet­ta­va suun­taus siir­tää sote-pal­ve­lui­ta jul­ki­sen tar­jo­a­jan tuot­ta­jak­si. Li­säk­si on ol­lut ha­vait­ta­vis­sa var­sin­kin hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ta­hol­ta in hou­se -yh­ti­öi­den pe­rus­ta­mi­nen. Yrit­tä­jät vaa­ti­vat, et­tä kil­pai­lua on li­sät­tä­vä ja yh­teis­kun­taa avat­ta­va ni­me­no­maan yrit­tä­jyy­del­le. Rei­lul­la kil­pai­lul­la syn­tyy sääs­tö­jä. Kun­tien ja hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ei tule har­joit­taa lii­ke­toi­min­taa aloil­la, joil­la on myös yk­si­tyis­tä tuo­tan­toa.

Olem­me puo­lu­ei­siin si­tou­tu­ma­ton jär­jes­tö. Hyvä Yrit­tä­jä­kol­le­ga, käy­tä kui­ten­kin ää­ni­oi­keut­ta­si ää­nes­tä­mäl­lä mah­dol­li­sim­man yrit­tä­jä­myön­teis­tä eh­do­kas­ta. Nos­te­taan ri­maa yh­des­sä!

Teu­vo Uu­si­mä­ki

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät