Joo­nas Lau­ro­nen pyö­rit­tää Bar Heh­kua to­rin kul­mal­la Van­han Rau­man yti­mes­sä. Ko­ro­na-ai­ka­na hän läh­ti li­säk­si mu­kaan bur­ge­ri­kon­sep­tiin, jos­ta keh­key­tyi mu­ka­vas­ti me­nes­ty­vä yri­tys. 2 Kun­dia Bur­gers & Fries kier­tää bur­ge­ri­vau­nul­la myy­mäs­sä gril­li­herk­ku­ja ta­pah­tu­mis­sa eri puo­lil­la maa­kun­taa.

Joo­nas on ol­lut vuo­den Rau­man Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa ja mie­li pa­loi pääs­tä vai­kut­ta­maan myös maa­kun­nal­li­ses­ti.

– Olen ko­toi­sin Tam­pe­reen suun­nal­ta ja siel­lä ol­laan mie­les­tä­ni yrit­tä­jä­myön­tei­syy­des­sä hiu­kan edel­lä Sa­ta­kun­taa. Ei Sa­ta­kun­nas­sa­kaan sil­ti huo­nos­ti mene, päin­vas­toin, suun­ta on koko ajan oi­kea ja eteen­päin.

– It­se ha­lu­sin pääs­tä tu­tus­tu­maan maa­kun­nal­li­seen vai­kut­ta­mi­seen ja sa­mal­la saa­da li­sää ti­lai­suuk­sia ver­kos­toi­tu­mi­seen. En ajat­te­le niin, et­tä yrit­tää voi vain Rau­mal­la, vaan mah­dol­li­suuk­sia on muu­al­la­kin Sa­ta­kun­nas­sa. Mie­les­tä­ni myös pai­kal­li­syh­dis­tys­ten vä­lis­tä yh­teis­työ­tä ja ver­kos­toi­tu­mis­ta pi­täi­si en­ti­ses­tään li­sä­tä.

– Odo­tan in­nol­la hal­li­tus­työs­ken­te­lyn al­ka­mis­ta. Pää­sen tu­tus­tu­maan uu­siin, sa­man­hen­ki­siin ih­mi­siin. Vuo­si vuo­del­ta olen yhä sel­ke­äm­min huo­man­nut, et­tä hy­vät ver­kos­tot ovat suu­ri voi­ma­va­ra ja apu yrit­tä­jyy­des­sä, Joo­nas sum­maa.

Juha Leivo haluaa hallituksessa edustaa koko Pohjois-Satakuntaa.

Juha Leivo haluaa hallituksessa edustaa koko Pohjois-Satakuntaa.

Juha Lei­vo toi­mii ko­nei­den vuok­rauk­sen ja maa­han­tuon­nin alal­la. Rent­ti-yri­tys myy ja vuok­raa val­ta­kun­nal­li­ses­ti trak­to­rei­ta, maan­siir­to­ko­nei­ta, murs­kai­mia ja seu­lo­ja sekä la­vet­te­ja ja pe­rä­vau­nu­ja. Li­säk­si Lei­vo vil­je­lee ko­ti­ti­laan­sa ja hä­nel­lä on myös met­sä­ta­lout­ta ja tur­ve­tuo­tan­toa.

Juha Lei­vo toi­mi kuu­si vuot­ta Hon­ka­jo­en Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na. Hän väis­tyi nyt pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta, mut­ta jat­kaa edel­leen pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa.

– Kun pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­juus jäi pois, ajat­te­lin, et­tä voi­sin ol­la mu­ka­na vai­kut­ta­mas­sa yrit­tä­jien asi­oi­hin myös maa­kun­nal­li­ses­ti ja edus­taa siel­lä koko Poh­jois-Sa­ta­kun­taa, Lei­vo to­te­aa.

– Kun yrit­tä­jä­myön­tei­syy­des­tä pu­hu­taan, niin Sa­ta­kun­ta on esi­mer­kik­si Pir­kan­maa­han ver­rat­tu­na mie­les­tä­ni jää­nyt hiu­kan pait­si­oon. To­sin eteen­päin on men­ty ja yrit­tä­jyys­maa­kun­ta-ajat­te­lu on jo ai­ka hy­vin to­teu­tu­nut.

– Eri­tyi­sen hie­noa on se, et­tä Sa­ta­kun­ta­liit­to ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ovat sol­mi­neet alu­eel­li­sen elin­voi­ma­lu­pauk­sen maa­kun­nan elin­voi­man ja yrit­tä­jä­myön­tei­syy­den li­sää­mi­sek­si. Haas­teen tä­män so­pi­muk­sen sol­mi­mi­seen heit­ti­vät alun pe­rin Kan­kaan­pään kau­pun­ki ja kau­pun­gin yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set. Iso asia on se­kin, et­tä val­ta­kun­nal­li­set Yrit­tä­jä­päi­vät jär­jes­te­tään en­si syk­sy­nä Po­ris­sa. Olem­me siis oi­ke­al­la po­lul­la, nyt on vain jat­ket­ta­va as­kel­merk­kien hi­o­mis­ta.

Jukka Hurrila jatkaa puheenjohtajana.

Jukka Hurrila jatkaa puheenjohtajana.

Kuva: Jukka Silvast

Hur­ri­la jat­kaa joh­dos­sa

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien syys­ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin alu­e­jär­jes­töl­le pu­heen­joh­ta­ja, va­ra­pu­heen­joh­ta­jat ja kol­me hal­li­tuk­sen jä­sen­tä.

Pu­heen­joh­ta­ja­na seu­raa­val­la kak­si­vuo­tis­kau­del­la jat­kaa Juk­ka Hur­ri­la ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ji­na jat­ka­vat Ari Kor­ho­nen sekä Teu­vo Uu­si­mä­ki.

Hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä suo­ri­tet­tiin ää­nes­tys. Hal­li­tuk­seen va­lit­tiin jat­ko­kau­del­le Timo Wal­lin ja uu­sik­si jä­se­nik­si va­lit­tiin Joo­nas Lau­ro­nen sekä Juha Lei­vo.

Li­säk­si hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat edel­leen Kris­ta-Ca­ro­la Mä­ki­nen, Mik­ko Sun­dell, Sei­ja Aro­nen ja Kai­sa Castrén.

Maa­rit Kaut­to