Pori Ener­gia Oy ja Nor­dic Ren-Gas Oy (Ren-Gas) ovat al­le­kir­joit­ta­neet han­ke­ke­hi­tys­so­pi­muk­sen kos­kien hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­toa sekä uu­siu­tu­van e-me­taa­nin, vih­re­än ve­dyn ja kau­ko­läm­mön tuo­tan­toa Po­ris­sa. Tuo­tan­to­lai­tos­ko­ko­nai­suus tu­lee si­joit­tu­maan Pori Ener­gi­an bi­o­voi­ma­lai­tok­sen yh­tey­teen Ait­ta­luo­don te­ol­li­suu­sa­lu­eel­le. Han­ke tuo Po­riin sa­to­jen mil­joo­nien in­ves­toin­nin ja lai­tos tu­lee työl­lis­tä­mään käy­tön ai­ka­na 15 hen­ki­löä.

Pori Ener­gia ja Ren-Gas ovat vuo­den 2023 ai­ka­na yh­teis­työs­sä sel­vit­tä­neet vih­re­än siir­ty­män tuo­tan­to­lai­tos­ko­ko­nai­suut­ta, joka koos­tuu hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­to­lai­tok­ses­ta (CCU-lai­tos), sekä e-me­taa­nin tuo­tan­to­lai­tok­ses­ta. Teh­dyn tek­nis­ta­lou­del­li­sen sel­vi­tyk­sen tu­lok­se­na osa­puo­let ovat to­den­neet, et­tä Pori Ener­gi­an bi­o­voi­ma­lai­tok­sen ym­pä­ris­tö Ait­ta­luo­don te­ol­li­suu­sa­lu­eel­la tar­jo­aa eri­no­mai­set olo­suh­teet hii­li­di­ok­si­din tal­tee­no­tol­le, sekä bi­o­gee­ni­sen hii­li­di­ok­si­din jat­ko­ja­los­ta­mi­sel­le uu­siu­tu­vak­si e-me­taa­nik­si, jol­la kor­va­taan fos­sii­lis­ten polt­to­ai­nei­den käyt­töä tie- ja me­ri­lii­ken­tees­sä.

Pori Ener­gia ja Ren-Gas tu­le­vat ke­hit­tä­mään Po­rin Ait­ta­luo­toon si­joit­tu­van CCU-lai­tok­sen yh­tei­sy­ri­tyk­ses­sä si­ten, et­tä mo­lem­mat osa­puo­let pys­ty­vät hyö­dyn­tä­mään tal­teen otet­tua hii­li­di­ok­si­dia. Ren-Gas tu­lee käyt­tä­mään tal­teen ote­tun bi­o­gee­ni­sen hii­li­di­ok­si­din e-me­taa­nin tuo­tan­to­lai­tok­sel­la, joka tu­lee val­mis­ta­maan uu­siu­tu­vaa kaa­su­polt­to­ai­net­ta ras­kaan maan­tie­lii­ken­teen ja me­ri­lii­ken­teen käyt­töön, sekä CO2-va­paa­ta kau­ko­läm­pöä Pori Ener­gi­an kau­ko­läm­pö­verk­koon. E-me­taa­nin tuo­tan­to­lai­tok­sen käyt­tä­mä uu­siu­tu­va säh­kö han­ki­taan pit­kä­ai­kai­sil­la so­pi­muk­sil­la suo­ma­lai­sis­ta tuu­li­voi­ma­lois­ta.

E-me­taa­nin tuo­tan­top­ro­ses­sis­sa uu­siu­tu­val­la säh­köl­lä tuo­te­taan vih­re­ää ve­tyä, joka yh­dis­te­tään Ait­ta­luo­don bi­o­voi­ma­lai­tok­ses­ta tal­teen otet­ta­vaan bi­o­gee­ni­seen hii­li­di­ok­si­diin. CCU-lai­tos ja e-me­taa­nin tuo­tan­to­lai­tos tul­laan ra­ken­ta­maan Pori Ener­gi­an bi­o­voi­ma­lai­tok­sen vä­lit­tö­mään lä­hei­syy­teen, mikä mah­dol­lis­taa hii­li­di­ok­si­din te­hok­kaan tal­tee­no­ton, sekä syn­ty­vän pro­ses­si­läm­mön hyö­dyn­tä­mi­sen Pori Ener­gi­an 45 000 ko­ti­ta­lout­ta kat­ta­vas­sa kau­ko­läm­pö­ver­kos­sa.

Bi­o­gee­nis­tä hii­li­di­ok­si­dia tul­laan ot­ta­maan tal­teen Ait­ta­luo­don voi­ma­lai­tok­ses­ta vuo­sit­tain noin 100 000 ton­nia, joka vas­taa noin puol­ta Ait­ta­luo­don voi­ma­lai­tok­sen vuo­sit­tai­sis­ta hii­li­di­ok­si­di­pääs­töis­tä. Tämä mah­dol­lis­taa 24 000 ton­nin vuo­sit­tai­sen uu­siu­tu­van kaa­su­polt­to­ai­neen tuo­tan­non Po­ris­sa.

Uu­siu­tu­van polt­to­ai­neen tuo­tan­nos­sa syn­tyy mer­kit­tä­vä mää­rä CO2-va­paa­ta pro­ses­si­läm­pöä, jota hyö­dyn­tä­mäl­lä pys­ty­tään vä­hen­tä­mään polt­toon pe­rus­tu­vaa kau­ko­läm­mön tuo­tan­toa Po­ris­sa.

– On erit­täin hie­noa pääs­tä edis­tä­mään tätä mer­kit­tä­vää han­ket­ta tii­viis­sä yh­teis­työs­sä Pori Ener­gi­an kans­sa. Ta­voit­tee­na on in­ves­toi­da yh­des­sä Pori Ener­gi­an kans­sa hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­toon, min­kä li­säk­si Ren-Gas jat­ko­ja­los­taa bi­o­gee­ni­sen hii­li­di­ok­si­din e-me­taa­nik­si sa­mal­la lai­to­sa­lu­eel­la Po­ris­sa. Yh­teis­työs­sä ke­hit­tä­mäm­me toi­min­ta­mal­li osoit­taa ky­ky­äm­me löy­tää rat­kai­sut, jot­ka luo­vat ar­voa kai­kil­le osa­puo­lil­le, to­te­aa Nor­dic Ren-Gas Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Saa­ra Ku­ja­la.

In­nois­saan ol­laan myös Pori Ener­gi­al­la.

– Olim­me jo ai­kai­sem­min teh­neet mit­ta­vaa sel­vi­tys­työ­tä hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­toon liit­ty­en ja on hie­noa, et­tä pää­sem­me nyt edis­tä­mään hank­keen to­teu­tu­mis­ta yh­des­sä Suo­men joh­ta­van ve­ty­a­lan osaa­jan kans­sa, ker­too Pori Ener­gia Oy:n Ener­gi­a­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Ee­ro Nie­mi­ta­lo.

– Eri­tyi­sen pro­jek­tis­ta te­kee se, et­tä lop­pu­tu­le­ma­na ra­ken­tuu suun­ni­tel­ma hii­li­di­ok­si­din tal­tee­not­to­lai­tok­ses­ta pait­si Ren-Ga­sin myös mei­dän tar­pei­siim­me, hän jat­kaa.

Nyt al­le­kir­joi­te­tun han­ke­ke­hi­tys­so­pi­muk­sen jäl­keen aloi­te­taan hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti, ja ta­voit­tee­na on kau­pal­li­sen tuo­tan­non aloit­ta­mi­nen vuo­den 2027 lop­puun men­nes­sä.