Nina Tör­nudd / STT

S-ryh­män yh­teen­las­ket­tu lii­ke­tu­los nou­si vii­me vuon­na 325 mil­joo­naan eu­roon vah­vis­tu­en edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na 16 pro­sent­tia. Tu­los­ta ko­hen­si­vat ko­ro­na­kuo­pas­ta nous­seet ho­tel­lit ja ra­vin­to­lat, joi­den myyn­ti kas­voi edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na 47 pro­sent­tia.

Ryh­män ve­ro­ton vä­hit­täis­myyn­ti kas­voi rei­lul­la 9 pro­sen­til­la 13,5 mil­jar­diin eu­roon.

Mar­ket­kau­pan lii­ke­tu­los jäi pie­nem­mäk­si kuin edel­lis­vuon­na, vaik­ka myyn­ti nou­si 4,3 pro­sent­tia. Lop­pu­vuot­ta koh­den päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pan, käyt­tö­ta­va­ra­kau­pan ja rau­ta­kau­pan ky­syn­tää vai­men­si kiih­ty­nyt inf­laa­tio, joka hei­jas­tui ku­lut­ta­jien os­to­käyt­täy­ty­mi­seen.

S-ryh­män ruo­ka­kaup­po­jen myyn­ti kas­voi vii­me vuon­na joka kuus­sa no­pe­am­min kuin Suo­men muu päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa. Pää­joh­ta­ja Han­nu Kroo­kin mu­kaan asi­a­kas­mää­rät ovat kas­va­neet ja asi­a­kas­tyy­ty­väi­syys py­sy­nyt kor­ke­al­la ta­sol­la.

– Päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa en­na­koim­me mark­ki­na­o­suu­tem­me kas­va­neen noin pro­sent­tiyk­si­kön, Krook sa­noi tie­dot­tees­sa.

Kroo­kin mu­kaan S-ryh­mä ei vii­me vuo­den haas­ta­vis­sa olois­sa pyr­ki­nyt mak­si­moi­maan tu­los­taan vaan te­hos­ti toi­min­taan­sa, jot­ta hin­nan­nou­sut jäi­si­vät ku­lut­ta­jil­le koh­tuul­li­sik­si.

S-ryh­mä mak­soi vii­me vuon­na asi­ak­kail­leen bo­nuk­sia ja mui­ta etu­ja yh­teen­sä 484 mil­joo­nan eu­ron edes­tä.