Nina Tör­nudd / STT

Pk-yri­tys­ten ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on hie­man hei­ken­ty­nyt, ker­too Suo­men Yrit­tä­jien teet­tä­mä Yrit­tä­jä­gal­lup. Ke­vääl­lä näh­ty oras­ta­va el­py­mi­nen on tait­tu­nut taas ti­lan­teen huo­no­ne­mi­seen.

Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä 12 pro­sent­tia il­moit­ti, et­tä nii­den ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on erit­täin hyvä. Vie­lä huh­ti­kuus­sa osuus oli 15 pro­sent­tia. Mel­ko hy­väk­si ti­lan­net­ta ku­va­si 38 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta, kun osuus huh­ti­kuus­sa oli 36 pro­sent­tia. 19 pro­sent­tia ar­vi­oi ti­lan­teen­sa mel­ko tai erit­täin huo­nok­si.

Tuo­re tu­los on huo­noin sit­ten tois­sa vuo­den ke­vään, jol­loin Suo­men Yrit­tä­jät al­koi teet­tää ky­se­lyi­tään. Vii­me vuo­den elo­kuus­sa ti­lan­ne oli erit­täin hyvä 17 pro­sen­til­la ja mel­ko hyvä 41 pro­sen­til­la. Mel­ko tai erit­täin huo­nok­si ti­lan­net­ta ku­va­si 14 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta.

– Pk-yri­tys­ten ti­lan­ne on yhä laa­jal­ti vai­kea. Se on vai­keim­mil­laan vii­me vuo­siin. Pel­kään sen vai­keu­tu­van en­ti­ses­tään syys­kuus­sa hal­li­tuk­sen ar­von­li­sä­ve­ro­ko­ro­tuk­sen vuok­si, Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen sa­noo tie­dot­tees­sa. Ylei­nen ar­von­li­sä­ve­ro­kan­ta nou­see syys­kuun alus­sa 1,5 pro­sent­tiyk­sik­köä 25,5 pro­sent­tiin.

Suh­teel­li­ses­ti eni­ten ta­lous­vai­keuk­sia oli ky­se­lyn pe­rus­teel­la yk­si­ny­rit­tä­jil­lä, pie­nil­lä työ­nan­ta­jil­la sekä kau­pan ja ra­ken­ta­mi­sen alan yri­tyk­sil­lä. Kau­pan alan yri­tyk­sis­tä 25 pro­sent­tia ra­por­toi ti­lan­teen­sa ole­van huo­no ja ra­ken­ta­mi­sen alan yri­tyk­sis­tä 22 pro­sent­tia.

Te­ol­li­suu­des­sa ti­lan­ne on hel­pot­tu­nut. Huh­ti­kuus­sa alan yri­tyk­sis­tä 22 pro­sent­tia ar­vi­oi ti­lan­teen­sa huo­nok­si, ke­sä­kuus­sa enää 13 pro­sent­tia.

Tu­le­vai­suu­des­ta oli sil­ti toi­veik­kuut­ta. 32 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ar­vi­oi ti­lan­teen­sa pa­ra­ne­van seu­raa­van vuo­den ai­ka­na, 19 pro­sent­tia heik­ke­ne­vän.

Ve­ri­a­nin to­teut­ta­maan tut­ki­muk­seen vas­ta­si 1 080 pie­nen tai kes­ki­suu­ren yri­tys­ten edus­ta­jaa ke­sä­kuun alus­sa. Vas­taa­jis­ta 45 pro­sent­tia oli yk­si­ny­rit­tä­jiä. Tu­los­ten luot­ta­mus­vä­li on 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.