Mik­ko Gus­tafs­son / STT

EU-ko­mis­sio ei ole esit­tä­mäs­sä Suo­mea lii­al­li­sen ali­jää­män me­net­te­lyyn. Suo­mes­sa me­net­te­lyä on kut­sut­tu myös ta­lou­den tark­kai­lu­luo­kak­si.

Lii­al­li­sen ali­jää­män me­net­te­lyl­lä py­ri­tään huo­leh­ti­maan bud­jet­ti­ku­ris­ta. EU-mai­den ta­lous­sään­tö­jen mu­kaan mail­la saa ol­la vel­kaa kor­kein­taan 60 pro­sent­tia ja ali­jää­mää 3 pro­sent­tia suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen.

Ko­mis­sio to­te­si ker­to­muk­ses­saan, et­tä Suo­mi ja Slo­ve­nia ovat en­na­koi­neet ylit­tä­vän­sä kol­men pro­sen­tin jul­ki­sen ta­lou­den ali­jää­mä­ra­jan tänä vuon­na. Tämä on alus­ta­va to­dis­te jä­sen­val­ti­oi­den lii­al­li­ses­ta ali­jää­mäs­tä, se muis­tut­ti.

– Suo­men osal­ta jul­ki­sen ta­lou­den ali­jää­män en­nus­te­taan ylit­tä­vän vii­te­ar­von vuon­na 2024 mut­ta ei vuon­na 2025, jo­ten ali­jää­män odo­te­taan ole­van vä­li­ai­kai­nen, ra­por­tis­sa sa­no­taan.

Ko­mis­sio ar­vi­oi, et­tä me­net­te­lyn aloit­ta­mi­nen on pe­rus­tel­tua seit­se­mäs­sä maas­sa. Näi­tä ovat Bel­gia, Rans­ka, Ita­lia, Un­ka­ri, Mal­ta, Puo­la ja Slo­va­kia.

Ali­jää­mäk­ri­tee­riin pe­rus­tu­vas­sa lii­al­li­sen ali­jää­män me­net­te­lys­sä edel­ly­te­tään, et­tä vuo­tui­nen ra­ken­teel­li­nen so­peu­tus on vä­hin­tään 0,5 pro­sent­tia suh­tees­sa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen. Sään­tö­jen nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä voi ai­na­kin pe­ri­aat­tees­sa seu­ra­ta pa­him­mil­laan sak­ko.

Kes­ki­viik­ko­na jul­kais­tu ra­port­ti on vas­ta en­sim­mäi­nen as­kel lii­al­li­sen ali­jää­män me­net­te­ly­jen aloit­ta­mi­ses­sa. Var­si­nai­ses­ti ko­mis­sio eh­dot­taa me­net­te­ly­jen aloit­ta­mis­ta jä­sen­mais­ta koos­tu­val­le EU:n neu­vos­tol­le hei­nä­kuus­sa, kun se on en­sin kuul­lut ta­lous- ja ra­hoi­tus­ko­mi­te­aa asi­as­sa.

Ko­mis­sio ar­vi­oi sään­nöl­li­ses­ti, on­ko asi­a­no­mai­nen hal­li­tus to­teut­ta­nut tu­lok­sel­li­sia toi­mia, ja an­taa neu­vos­tol­le suo­si­tuk­sen. Tä­män jäl­keen neu­vos­to päät­tää, voi­daan­ko seu­raa­muk­set lo­pet­taa vai on­ko nii­tä jat­ket­ta­va tai jopa ko­ven­net­ta­va.

Kaik­ki­aan ko­mis­sio laa­ti nyt ker­to­muk­sen 12 jä­sen­val­ti­ol­le. Ta­voit­tee­na oli ar­vi­oi­da, täyt­tä­vät­kö maat pe­rus­so­pi­muk­sen ali­jää­mää kos­ke­van kri­tee­rin.