STT

Te­ol­li­suus­lii­ton ju­lis­ta­ma yli­työ­kiel­to on al­ka­nut puo­lil­ta­öin useil­la lii­ton so­pi­mu­sa­loil­la. Yli­työ­kiel­to on osa lii­ton työ­tais­te­lu­toi­mia, joil­la vas­tus­te­taan hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mia työ­mark­ki­na­tiu­ken­nuk­sia.

Yli­työ­kiel­to päät­tyy puo­lil­ta­öin sun­nun­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta. Toi­mien pii­ris­sä ovat muun mu­as­sa tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suus, me­kaa­ni­nen met­sä­te­ol­li­suus, ke­mi­an pe­rus­te­ol­li­suus sekä au­to­a­lan kaup­pa- ja kor­jaa­mo­toi­min­ta.

Lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Tur­ja Leh­to­nen sy­sä­si vas­tuun ti­lan­teen rat­kai­se­mi­ses­ta hal­li­tuk­sel­le ja sa­noi, et­tei Te­ol­li­suus­liit­to voi hy­väk­syä työn­te­ki­jöi­hin koh­dis­tu­vaa sa­ne­lua, hei­ken­nyk­siä ja leik­kauk­sia.

– Vain hal­li­tus voi rat­kais­ta työ­mark­ki­nak­rii­sin, jon­ka se on it­se toi­min­nal­laan ai­heut­ta­nut. Toi­vot­ta­vas­ti vuo­si 2024 tuo hal­li­tuk­sel­le sel­lais­ta vii­saut­ta, jota sil­lä ei vuon­na 2023 ol­lut. Yk­si­puo­li­set työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­set ei­vät kuu­lu poh­jois­mai­seen mal­liin, Leh­to­nen sa­noi tie­dot­tees­sa.

Te­ol­li­suus­liit­to il­moit­ti en­nen vuo­den­vaih­det­ta työ­tais­te­lu­toi­mis­ta, jot­ka kos­ke­vat Kil­pi­lah­den ja Kok­ko­lan te­ol­li­suu­sa­lu­ei­ta. Kah­den vuo­ro­kau­den mit­tai­set po­liit­ti­set la­kot al­ka­vat 1. hel­mi­kuu­ta. Ne mer­kit­se­vät muun mu­as­sa Nes­teen öl­jyn­ja­los­ta­mon aja­mis­ta alas.