Pa­rin vii­me vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na mer­kit­tä­vin yri­tys­toi­min­nas­sa ta­pah­tu­nut ra­ken­teel­li­nen muu­tos on ol­lut yk­si­ny­rit­tä­jien mää­rän kas­vu. Mää­rä on kas­va­nut koko 2000-lu­vun ajan. Kai­kis­ta yri­tyk­sis­tä yk­si­ny­rit­tä­jiä oli jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten noin puo­let ja koko työ­voi­mas­ta yk­si­ny­rit­tä­jien osuus oli noin 8 pro­sent­tia eli yli 200 000 hen­ki­löä.

Yk­si­ny­rit­tä­jien jouk­ko on hy­vin he­te­ro­gee­ni­nen. Hei­tä työs­ken­te­lee kai­kil­la ta­lou­den loh­koil­la ja hei­dän ase­man­sa ja ti­lan­teen­sa vaih­te­lee pal­jon aloit­tain ja am­ma­teit­tain. Moni yk­si­ny­rit­tä­jis­tä työs­ken­te­lee pal­ve­lu­a­loil­la. Yk­si roh­ke­an rat­kai­sun teh­neis­tä on Ul­vi­lan kes­kus­taan kah­vi­la-kon­di­to­ri­an kol­me vuot­ta sit­ten avan­nut Tina Nis­si­nen.

– Sain ovet au­ki hie­man etu­a­jas­sa, juu­ri so­pi­vas­ti lop­pu­vuo­den juh­la­se­son­gin kyn­nyk­sel­lä. Nel­jä kuu­kaut­ta myö­hem­min maa­il­ma siir­tyi­kin sit­ten ko­ro­na-ai­kaan. Var­sin­kin tuo­reel­le yrit­tä­jäl­le se ai­heut­ti tie­ten­kin mie­tit­tä­vää ja vä­hän pai­nei­ta­kin. Ko­ro­nan vuok­si lei­po­mon yh­tey­des­sä ole­va pie­ni kah­vi­o­ti­la oli­kin sul­jet­ta­va. Aloin­kin myy­dä tuot­tei­ta ulos ja tein pal­jon ti­laus­töi­tä.

Haas­tei­ta siis riit­ti, mut­ta uu­si yrit­tä­jä oli jo eh­ti­nyt laa­duk­kail­la ja yk­si­löl­li­sil­lä tuot­teil­laan lu­nas­taa asi­ak­kai­den luot­ta­muk­sen.

– Tina's Ba­ke­ryl­le ei ko­ro­nas­ta ei oi­ke­as­taan muo­dos­tu­nut mi­tään ro­mah­dus­ta vaan päin­vas­toin. Muun mu­as­sa vilk­kaan some-nä­ky­vyy­den tur­vin ti­lauk­sia tuli ta­sai­seen tah­tiin, iloit­see Nis­si­nen.

Asi­ak­kai­den ar­vos­tuk­sen ohel­la Nis­si­sen tin­ki­mä­tön työ ja per­soo­nal­li­nen kon­di­to­ri­a­kon­sep­ti ovat ke­rän­neet po­si­tii­vis­ta huo­mi­o­ta myös sa­ta­kun­ta­lai­sil­ta yrit­tä­jä­jär­jes­töil­tä. Ai­em­min syk­syl­lä Nis­si­nen voit­ti Vuo­den 2022 Uu­sy­rit­tä­jän -ki­san ylei­sö­ää­nes­tyk­sen. Mar­ras­kuun alus­sa Tina’s Ba­ke­ryn pe­rus­ta­ja puo­les­taan vas­taa­not­ti Sa­ta­kun­nan vuo­den yk­si­ny­rit­tä­jä -pal­kin­non. Mo­lem­mat huo­mi­o­no­soi­tuk­set läm­mit­tä­vät yrit­tä­jän miel­tä.

– Sekä asi­ak­kai­den luot­ta­mus et­tä Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien ta­hol­ta saa­tu pal­kit­se­mi­nen osoit­ta­vat, et­tä kol­mes­sa vuo­des­sa on tul­lut teh­tyä oi­kei­ta asi­oi­ta. Huo­mi­o­no­soi­tuk­sis­sa on kii­tel­ty muun mu­as­sa yri­tyk­sen lii­kei­de­an ai­nut­laa­tui­suut­ta, oi­val­ta­vuut­ta, roh­keut­ta ja en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta, pai­not­taa Nis­si­nen.

Vuo­den yk­si­ny­rit­tä­jä to­teut­taa nyt nuo­ruu­ten­sa unel­maa.

– Haa­vei­lin jo pe­rus­kou­lui­äs­sä lei­pu­rin am­ma­tis­ta. Jau­ho­pö­ly­al­ler­gia ro­mut­ti kui­ten­kin kon­diit­to­ri­haa­veet. Pää­tin­kin suun­na­ta mui­hin opin­toi­hin ja val­mis­tuin pu­kuom­pe­li­jak­si. Frii­ta­lan Nah­ka­teh­taal­la vie­räh­ti­kin 17 vuot­ta. Unel­ma lei­pu­rin töis­tä ei sil­ti sam­mu­nut, ja vä­hi­tel­len al­ler­gi­at­kin ka­to­si­vat. Se he­rät­ti suu­ren haa­vee­ni taas hen­kiin.

Kon­diit­to­ri­o­pin­to­jen myö­tä Nis­si­sen halu yrit­tä­jän po­lul­le läh­te­mi­ses­tä vah­vis­tui.

– Poh­dit­ta­vaa riit­ti. By­rok­ra­ti­an mää­rä ja ta­lou­del­li­nen sel­viy­ty­mi­nen toki as­kar­rut­ti­vat, mut­ta pää­tin teh­dä roh­ke­an rat­kai­sun. Nyt se pää­tös tun­tuu oi­ke­al­ta. Kun so­pi­val­la lii­ke­pai­kal­la si­jain­nut toi­mi­ti­la löy­tyi ja lii­kei­de­a­kin tun­tui toi­mi­val­ta, kaik­ki pa­li­kat lok­sah­ti­vat koh­dal­leen. Tie­sin, et­tä yrit­tä­jän päi­vät ovat pit­kiä ja va­paa-ai­ka jää vä­hiin, mut­ta sii­tä­kin sel­vi­ää, kun saa teh­dä ra­kas­ta­maan­sa työ­tä, ker­too Nis­si­nen.

Idyl­li­ses­sä kon­di­to­ri­as­sa on tar­jol­la mo­ni­puo­li­nen kat­taus niin ma­kei­ta kuin suo­lai­sia herk­ku­ja. Tina val­mis­taa kaik­ki lei­von­nai­sen­sa omin kä­sin.

– Suo­lai­set pii­ra­kat ovat ai­na lak­too­sit­to­mia ja glu­tee­nit­to­mia. Täy­te­tyt lei­vät sekä säm­py­lät ovat puo­les­taan lak­too­sit­to­mia. Ma­keis­ta tuot­teis­ta puo­let on lak­too­sit­to­mia ja glu­tee­nit­to­mia ja puo­let lak­too­sit­to­mia.

Teh­taan­tien tai­tu­ri val­mis­taa vuo­den ai­ka­na yli 50 eri­lais­ta ja uniik­kia lei­vos­ta.

– Ta­voit­tee­na­ni on ke­hi­tel­lä yk­si uu­tuus­lei­vos vii­kos­sa. Se tu­lee myyn­tiin tiis­tai­sin ja on tar­jol­la vain 1–2 päi­vää.

Yk­si­ny­rit­tä­jyy­des­sä on mo­nen­lai­sia haas­tei­ta, mut­ta pal­jon on myös po­si­tii­vi­sia seik­ko­ja.

– Tämä so­pii mi­nul­le, ja ei­hän tä­hän 40 ne­li­ön työ­ti­laan oi­kein mui­ta mah­du­kaan. Ny­kyi­sel­lä toi­min­ta­kon­sep­til­la pär­jään ai­na­kin lä­hi­a­jat. Asi­ak­kai­den koh­taa­mi­sen ja hei­dän pal­ve­le­mi­sen­sa ohel­la hie­noin­ta yk­si­ny­rit­tä­jän ar­jes­sa on am­ma­tin tar­jo­a­ma va­paus, ko­ros­taa pal­kit­tu kon­diit­to­ri.

Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä