Noor­mar­kus­sa asu­va Hen­rik Ha­ka­la va­lit­si nuo­re­na LVI-puo­len am­mat­ti­kou­luo­pin­not hy­vin­kin jär­ke­vin pe­rus­tein: kos­ka alan työl­li­syys­nä­ky­mät näyt­ti­vät hy­väl­tä.

Aja­tus oman yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta oli ai­na kol­ku­tel­lut ta­ka­rai­vos­sa. Kun työ­ko­ke­mus­ta ker­tyi, vi­sio al­koi kir­kas­tua.

Vuon­na 2009 Ha­ka­la ot­ti en­sim­mäi­sen as­ke­leen koh­ti yrit­tä­jyyt­tä ja pe­rus­ti it­sel­leen toi­mi­ni­men. Hän aloit­ti yrit­tä­jän­pol­kun­sa te­ke­mäl­lä pie­nem­piä ra­ken­nus­pel­ti­töi­tä. Mies pais­ki töi­tä ah­ke­ras­ti lä­hes kel­lon ym­pä­ri ja vii­kon­lop­pu­ja myö­ten.

– En­sim­mäi­set vuo­det on pai­net­ta­va pit­kää päi­vää, et­tä saa pe­rus­kas­saa ke­rät­tyä. Kyl­lä se sii­tä sit­ten al­kaa hel­pot­taa, Ha­ka­la to­te­aa.

Uu­del­la yri­tyk­sel­lä oli mui­ta­kin vuo­ria yli­tet­tä­vä­nä. Tuo­hon ai­kaan Ha­ka­lan pu­he­li­mes­ta ei löy­ty­nyt mon­taa­kaan sel­lais­ta tut­ta­vaa, jol­le oli­si voi­nut soit­taa ja myy­dä it­sen­sä töi­hin. Ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­nen on ol­lut mo­nen vuo­den urak­ka.

Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy:n liikevaihto on noin 4 150 000 euroa, ja yritys työllistää noin parikymmentä henkeä. Kuvassa työnsä ääressä on peltiseppä Jukka Kerminen. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy:n liikevaihto on noin 4 150 000 euroa, ja yritys työllistää noin parikymmentä henkeä. Kuvassa työnsä ääressä on peltiseppä Jukka Kerminen. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Ha­ka­la ar­ve­lee, et­tä juu­ri sii­nä pii­lee aloit­te­le­van yrit­tä­jän suu­rin haas­te, et­tei vie­lä tun­ne oi­kei­ta ih­mi­siä.

– Jos sil­loin oli­si ol­lut täl­lai­set ver­kos­tot mitä ny­ky­ään, ei­hän se oli­si vaa­ti­nut kuin pari pu­he­lua, hän ar­ve­lee.

25-vuo­ti­aa­na Ha­ka­las­ta tuli työ­nan­ta­ja. Se oli suu­ri as­kel, jon­ka ot­ta­mis­ta hän miet­ti hy­vin tar­kas­ti. Nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta hän ym­mär­si, et­tä tiet­ty­jen asi­oi­den pi­täi­si ol­la kun­nos­sa, jos työn­te­ki­jän ot­tai­si.

– Töi­tä täy­tyy riit­tää joka tun­nik­si, ja palk­ka pi­tää ai­na mak­saa ajal­laan. Sii­nä ei ole mi­tään lip­su­mi­sen va­raa. Muu­ten lop­puu toi­min­ta ly­hy­een kuin ka­nan len­to. Ja työn täy­tyy ol­la ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Il­mai­sek­si ei voi teh­dä hom­mia.

Ta­lou­sa­si­ois­sa Ha­ka­la on ol­lut ai­na mal­til­li­nen. Hä­nel­le oli esi­mer­kik­si päi­vän­sel­vää, et­tä yri­tys­tä ei pyö­ri­tet­täi­si lai­na­ra­hal­la.

– Olen ai­na aja­tel­lut, et­tä omil­laan on pär­jät­tä­vä. Myös kaik­ki tuo­tan­to­hal­lin ko­neet ja lait­teet on han­kit­tu omal­la ra­hal­la, hän ker­too.

Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy:n tilauskirja ei ole vielä koskaan ollut niin täynnä, kuin se parhaillaan on. Rekrytointejakin yritys on saanut tehdä tänä vuonna useampia. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Ilmastointi ja Pelti Hakala Oy:n tilauskirja ei ole vielä koskaan ollut niin täynnä, kuin se parhaillaan on. Rekrytointejakin yritys on saanut tehdä tänä vuonna useampia. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Ha­ka­la ei ot­ta­nut lai­naa edes yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen. Hän nä­kee sii­nä mo­nia hy­viä puo­lia.

– Jos ra­haa on yh­täk­kiä pal­jon, sil­le voi so­kais­tua. Se on kaik­kein pa­ras ti­lan­ne, et­tä aluk­si on suh­teel­li­sen vä­hän ra­haa käy­tet­tä­vä­nä. Sil­loin jou­tuu miet­ti­mään joka eu­ron koh­dal­la jär­ki edel­lä, et­tä mi­hin se pis­te­tään. Sii­tä se al­kaa sit­ten pik­ku­hil­jaa ker­tyä.

Ny­ky­ään Il­mas­toin­ti ja Pel­ti Ha­ka­la Oy:n lii­ke­vaih­to on noin 4 150 000 eu­roa, ja yri­tys työl­lis­tää noin pa­ri­kym­men­tä hen­keä. Yri­tyk­sen toi­mi­a­laa ovat il­mas­toin­tien ja il­man­vaih­to­jär­jes­tel­mien asen­nuk­set ja huol­lot, sekä il­mas­toin­ti­o­sien val­mis­tus. Li­säk­si yri­tys te­kee mo­nen­lai­sia pel­ti­töi­tä, ku­ten ko­ne­sau­ma­kat­to­ja, jul­ki­si­vu­ja ja lis­toi­tuk­sia.

Vuon­na 2019 Po­riin Lou­na­tuu­len­tiel­le val­mis­tui Il­mas­toin­ti ja Pel­ti Ha­ka­lan 800-ne­li­öi­nen hal­li- ja toi­mis­to­ra­ken­nus. Kun ai­kai­sem­paa hal­lia Noor­mar­kus­sa oli laa­jen­net­tu jo sekä le­veys-, et­tä kor­keus­suun­nas­sa, tuli ai­ka muut­taa.

Enää yrit­tä­jän ei tar­vit­se työs­ken­nel­lä vii­kon­lop­pui­sin, mut­ta pit­kää päi­vää hän edel­leen tun­nus­taa te­ke­vän­sä.

Vuo­det yrit­tä­jä­nä ovat opet­ta­neet pal­jon. Asi­ak­kai­den suun­taan yk­si tär­keim­mis­tä opeis­ta on se, et­tä lu­pauk­set on pi­det­tä­vä ja ai­ka­tau­luis­sa py­syt­tä­vä. Työn val­mis­tu­mi­nen ajal­laan on usein asi­ak­kaal­le ra­haa­kin tär­ke­äm­pää.

Vaik­ka yri­tyk­sen kas­sa on ny­ky­ään huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­mal­la mal­lil­la kuin al­ku­vuo­si­na, Ha­ka­la on edel­leen mal­til­li­nen ra­han­käyt­tä­jä. Vuo­det ovat osoit­ta­neet, et­tä se kan­nat­taa.

– Jos jo­tain eu­ro­ja jää, niin ne lai­te­taan sääs­töön. Kas­san pi­tää ol­la kun­nos­sa, et­tä ei kaa­du­ta, vaik­ka tu­li­si huo­not ajat.

Vuo­si 2022 lä­he­nee lop­pu­aan, ei­kä Il­mas­toin­ti ja Pel­ti Ha­ka­la Oy:n ti­laus­kir­ja ole vie­lä kos­kaan ol­lut niin täyn­nä, kuin se par­hail­laan on. Rek­ry­toin­te­ja­kin yri­tys on saa­nut teh­dä tänä vuon­na use­am­pia.

Tänä vuon­na Hen­rik Ha­ka­lan elä­mäs­sä ta­val­laan yk­si ym­py­rä sul­keu­tuu: Par­hail­laan Imas­toin­ti ja Pel­ti Ha­ka­la ura­koi Pro­fes­so­rin­tiel­lä si­jait­se­vaa am­mat­ti­kou­lu­ra­ken­nus­ta, jos­sa yrit­tä­jä ai­ka­naan LVI-opin­ton­sa aloit­ti.

Pau­lii­na Vil­pak­ka