STT

Tuo­reen ky­se­lyn pe­rus­teel­la suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mi­ses­sa ydi­na­sei­siin osa­na Nato-jä­se­nyyt­tä on ta­pah­tu­nut mer­kit­tä­vää loi­ven­tu­mis­ta. 38 pro­sent­tia oli­si val­mis sal­li­maan ydi­na­sei­den kul­je­tuk­set Suo­men kaut­ta, kun vii­me ke­sä­kuus­sa osuus oli 27 pro­sent­tia.

Li­säk­si 20 pro­sent­tia oli­si val­mis si­joit­ta­maan ydi­na­sei­ta Suo­men maa­pe­räl­le. Ke­sä­kuus­sa näin ajat­te­le­via oli 14 pro­sent­tia.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la 82 pro­sent­tia ää­nes­täi­si nyt Nato-jä­se­nyy­den puo­les­ta.

Tie­dot käy­vät il­mi usei­den yli­o­pis­to­jen yh­tei­sen tut­ki­mus­hank­keen tuo­rees­ta ra­por­tis­ta.

– Suo­ma­lai­set ha­lu­a­vat vah­van Na­ton, pi­tä­vät tär­ke­ä­nä Suo­men ak­tii­vis­ta roo­lia puo­lus­tus­lii­ton jä­se­ne­nä ja ovat val­mii­ta pa­nos­ta­maan sii­hen, et­tä Suo­mi täyt­tää jä­se­nyy­teen­sä koh­dis­tu­vat odo­tuk­set, ra­por­tis­sa pää­tel­lään.

Ta­lous­tut­ki­muk­sen to­teut­ta­ma ky­se­ly teh­tiin 10.–23. mar­ras­kuu­ta. Ky­se­lyyn vas­ta­si run­saat 2 000 suo­ma­lais­ta, jot­ka oli­vat iäl­tään 17–79-vuo­ti­ai­ta. Vir­he­mar­gi­naa­li on noin 2,2 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.

Ko­neen Sää­ti­ön ra­hoit­ta­mas­sa hank­kees­sa on mu­ka­na tut­ki­joi­ta Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta, Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta, Tu­run yli­o­pis­tos­ta, Åbo Aka­de­mis­ta ja Ul­ko­po­liit­ti­ses­ta ins­ti­tuu­tis­ta.