Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Työ­mark­ki­na­o­sa­puo­let kes­kus­te­le­vat tä­nään Suo­men uu­des­ta työ­mark­ki­na­mal­lis­ta Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tä­väs­sä se­mi­naa­ris­sa.

Työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­nen (kok.) on kut­su­nut pai­kal­le edus­ta­jia työ­mark­ki­na­kes­kus­jär­jes­töis­tä, Suo­men Yrit­tä­jis­tä ja työ­nan­ta­ja- sekä am­mat­ti­lii­tois­ta. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ös­tä ker­ro­taan STT:lle, et­tä pai­kal­la on noin 140 osal­lis­tu­jaa.

Se­mi­naa­ris­sa on tar­koi­tus kes­kus­tel­la työ­mark­ki­noi­den neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män uu­dis­ta­mi­ses­ta. Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on saa­da Suo­meen vien­ti­ve­toi­nen mal­li, jos­sa vien­ti­a­lat mää­rit­täi­si­vät pal­kan­ko­ro­tus­ten ylei­sen lin­jan kai­kil­le aloil­le.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­tai­si muu­tos­ta työ­rii­to­jen so­vit­te­lua kos­ke­vaan la­kiin. Jat­kos­sa lais­sa sää­det­täi­siin, et­tä vien­ti­a­lo­jen mää­rit­tä­mää pal­kan­ko­ro­tus­ten yleis­tä lin­jaa ei voi­tai­si ylit­tää muil­la aloil­la val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan tai so­vit­te­lu­lau­ta­kun­nan so­vin­to­eh­do­tuk­sel­la.

Hal­li­tus pe­rus­te­lee vien­ti­ve­tois­ta työ­mark­ki­na­mal­li­aan Suo­men kil­pai­lu­ky­vyn li­sää­mi­sel­lä.

Mal­li on tar­koi­tus val­mis­tel­la kol­mi­kan­tai­ses­ti eli työn­te­ki­jöi­den, työ­nan­ta­jien ja hal­li­tuk­sen kes­ken. Mal­lis­ta on mää­rä jär­jes­tää avoin lau­sun­to­kier­ros kes­ki­vii­kon se­mi­naa­rin jäl­keen. Var­si­nai­nen lain­val­mis­te­lu al­kaa en­si vuon­na.

Am­mat­ti­liit­to­jen kes­kus­jär­jes­tö SAK on ker­to­nut vas­tus­ta­van­sa la­ki­han­ket­ta. Maa­nan­tai­na jul­kais­tun jär­jes­tön tie­dot­teen mu­kaan SAK edel­lyt­tää, et­tä hal­li­tus kes­keyt­tää hank­keen­sa la­ki­sää­tei­sen ka­ton aset­ta­mi­sek­si so­vit­te­lun kaut­ta syn­ty­vil­le palk­ka­rat­kai­suil­le.

– Suo­mi tar­vit­see työ­eh­to­koor­di­naa­ti­o­ta, jos­sa kil­pai­lu­ky­vyn ja os­to­voi­man tur­vaa­vat työ­eh­to­rat­kai­sut näyt­tä­vät suun­taa kaik­kien alo­jen neu­vot­te­luil­le, SAK:n pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Elo­ran­ta sa­noo tie­dot­tees­sa.

– Koor­di­naa­tio ei voi pe­rus­tua pa­kot­ta­vaan lain­sää­dän­töön, joka ra­joit­taa val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.

SAK:n mu­kaan uu­den työ­mark­ki­na­mal­lin tu­li­si ol­la riit­tä­vän jous­ta­va, jot­ta se vas­tai­si toi­mi­a­lo­jen eri­tyis­ti­lan­tei­siin. Li­säk­si mal­lin on edis­tet­tä­vä sa­ma­palk­kai­suut­ta ja vä­hen­net­tä­vä ma­ta­la­palk­kai­suut­ta, tie­dot­tees­sa sa­no­taan.