Nina Tör­nudd / STT

Työ­mi­nis­te­ri Ar­to Sa­to­nen (kok.) toi­voo, et­tä työ­mark­ki­na­o­sa­puo­let kä­vi­si­vät kes­ki­näis­tä kes­kus­te­lua kes­tä­vän työ­mark­ki­na­mal­lin löy­tä­mi­sek­si. Työ­mark­ki­na­se­mi­naa­rin kool­le kut­su­nut Sa­to­nen sa­noi, et­tä Suo­mel­le oli­si pa­ras­ta, jos uu­si palk­ka­mal­li syn­tyi­si työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen neu­vot­te­lu­jen poh­jal­ta.

– Sen vuok­si olen ha­lun­nut tä­män se­mi­naa­rin kut­sua kool­le ja kes­kus­te­lun käyn­nis­tää. Oli­si mie­les­tä­ni kan­sal­li­nen epä­on­nis­tu­mi­nen, jos em­me ky­ke­ni­si löy­tä­mään Tans­kan ja Ruot­sin ta­voin yh­teis­tä kan­san­ta­lout­ta vah­vis­ta­vaa ja työl­li­syyt­tä edis­tä­vää työ­mark­ki­na­mal­lia, Sa­to­nen sa­noi tie­dot­tees­sa.

Mi­kä­li yh­teis­tä mal­lia ei osa­puol­ten kes­ken syn­ny, niin hal­li­tus luon­nol­li­ses­ti ete­nee val­mis­te­lus­saan hal­li­tu­soh­jel­ma­kir­jauk­sen poh­jal­ta, Sa­to­nen sa­noi.

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö käyn­nis­tää seu­raa­vak­si työ­mark­ki­na­jär­jes­töil­le suun­na­tun lau­sun­to­kier­rok­sen so­vit­te­lu­jär­jes­tel­mää kos­ke­vas­ta hal­li­tu­soh­jel­ma­kir­jauk­ses­ta ja Suo­men työ­mark­ki­na­mal­lin ke­hit­tä­mi­ses­tä. Lau­sun­to­kier­rok­sel­le on va­rat­tu ai­kaa kak­si kuu­kaut­ta, tam­mi­kuun al­kuun as­ti.

Kes­kus­jär­jes­tö STTK kom­men­toi se­mi­naa­rin jäl­keen, et­tei sii­tä löy­ty­nyt uu­sia eväi­tä Suo­men mal­lik­si. Pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Pa­lo­lan mu­kaan esi­ku­vak­si nos­te­tuis­sa poh­jois­mai­sis­sa mal­leis­sa py­ri­tään ra­ken­ta­maan kes­tä­vää luot­ta­mus­ta työ­mark­ki­na­o­sa­puol­ten sekä val­ti­o­val­lan kes­ken.

– Ny­kyi­ses­sä hal­li­tu­soh­jel­mas­sa täs­tä lin­jas­ta on ir­tau­dut­tu, sil­lä hal­li­tus on oh­jel­mas­saan mää­ri­tel­lyt sekä ta­voit­teet et­tä kei­not työ- ja so­si­aa­li­tur­vaan liit­ty­vän lain­sää­dän­nön tiu­ken­ta­mi­sek­si ei­kä an­na neu­vot­te­luil­le ai­toa mah­dol­li­suut­ta. Suun­ta on koh­ti po­liit­tis­ten suh­dan­tei­den mu­kaan muut­tu­via työ­eh­to­ja ja hy­vin rii­tai­sia neu­vot­te­lu­kier­rok­sia, Pa­lo­la sa­noi tie­dot­tees­sa.

Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on saa­da Suo­meen vien­ti­ve­toi­nen mal­li, jos­sa vien­ti­a­lat mää­rit­täi­si­vät pal­kan­ko­ro­tus­ten ylei­sen lin­jan kai­kil­le aloil­le.

Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­tai­si muu­tos­ta työ­rii­to­jen so­vit­te­lua kos­ke­vaan la­kiin. Jat­kos­sa lais­sa sää­det­täi­siin, et­tä vien­ti­a­lo­jen mää­rit­tä­mää pal­kan­ko­ro­tus­ten yleis­tä lin­jaa ei voi­tai­si ylit­tää muil­la aloil­la val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan tai so­vit­te­lu­lau­ta­kun­nan so­vin­to­eh­do­tuk­sel­la.

Hal­li­tus pe­rus­te­lee vien­ti­ve­tois­ta työ­mark­ki­na­mal­li­aan Suo­men kil­pai­lu­ky­vyn li­sää­mi­sel­lä.

Am­mat­ti­liit­to­jen kes­kus­jär­jes­tö SAK on ker­to­nut vas­tus­ta­van­sa la­ki­han­ket­ta. Maa­nan­tai­na jul­kais­tun jär­jes­tön tie­dot­teen mu­kaan SAK edel­lyt­tää, et­tä hal­li­tus kes­keyt­tää hank­keen­sa la­ki­sää­tei­sen ka­ton aset­ta­mi­sek­si so­vit­te­lun kaut­ta syn­ty­vil­le palk­ka­rat­kai­suil­le.