Sa­ta­kun­nas­sa oli mar­ras­kuun lo­pus­sa 9 060 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa, mikä on noin 680 hen­keä (8,1 %) enem­män kuin vuot­ta ai­kai­sem­min. Mar­ras­kuun ai­ka­na työt­tö­mien mää­rä nou­si va­jaal­la 300 hen­gel­lä. Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli mar­ras­kuus­sa 9,5 %.

Syk­syn ai­ka­na työt­tö­mien työ­ha­ki­joi­den mää­rän kas­vu on kiih­ty­nyt. Eni­ten kas­vua vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na on ol­lut ra­ken­ta­mi­sen ja te­ol­li­suu­den am­mat­ti­a­loil­la. Eten­kin toi­sen as­teen kou­lu­tuk­sen saa­nei­den työt­tö­mien ja työt­tö­mien mies­ten mää­rä on li­sään­ty­nyt. Nuor­ten työt­tö­myys on myös sel­väs­ti nous­sut. Sen si­jaan nais­ten työt­tö­myys on kas­va­nut mies­ten työt­tö­myyt­tä vä­hem­män. Myös yli 50-vuo­ti­ais­sa työt­tö­mien mää­rän kas­vu on ol­lut mui­ta ikä­ryh­miä pie­nem­pää.

Sa­ta­kun­nan kun­nis­ta kor­keim­mat työt­tö­myysp­ro­sen­tit ovat Po­ris­sa, 11,7, Sii­kai­sis­sa, 11,2 ja Har­ja­val­las­sa, 11,2. Al­hai­sim­mat työt­tö­myysp­ro­sen­tit ovat Sä­ky­läs­sä, 5,4, Eu­ras­sa, 6,4 ja Huit­ti­sis­sa, 6,5.

Työ­voi­man ky­syn­tä on hil­jen­ty­nyt vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tos­sa oli mar­ras­kuus­sa Sa­ta­kun­nas­sa yh­teen­sä rei­lut 2 500 avoin­ta työ­paik­kaa, jois­ta kuu­kau­den ai­ka­na avau­tu­nei­ta uu­sia työ­paik­ko­ja oli vä­hän yli 1 200.

Tie­dot il­me­ne­vät työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön Työn­vä­li­tys­ti­las­tos­ta.