Heli Kok­ko

– Pa­ras tu­los saa­vu­te­taan, kun kaik­ki osa­puo­let toi­mi­vat hy­väs­sä yh­teis­työs­sä. Läh­tö­koh­ta pi­täi­si ol­la, et­tä kun asi­a­kas ot­taa yh­teyt­tä ra­ken­nus­val­von­taan, hä­nel­tä pi­täi­si en­sim­mäi­sek­si tie­dus­tel­la, mi­ten voi aut­taa, täs­men­tää Ul­vi­las­sa toi­mi­van Inf­ra­Myk­rän yrit­tä­jä Kari Myk­rä.

Kari Myk­rä al­le­kir­joit­taa Suo­men Yrit­tä­jien edus­kun­ta­vaa­li­oh­jel­mas­sa mai­ni­tut lu­pa­by­rok­ra­ti­an vä­hen­tä­mi­seen liit­ty­vät esi­tyk­set: lu­vil­le pi­tää sää­tää enim­mäis­kä­sit­te­ly­a­jat, kaa­voi­tus­ta pi­tää no­peut­taa ja maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­la­kia pi­tää uu­dis­taa in­ves­toin­te­ja tu­ke­vak­si.

Myk­rä on vii­mei­set nel­jä vuot­ta viet­tä­nyt suu­rim­man osan työ­päi­vis­tään Har­ja­val­las­sa ja ai­ka ta­val­la vä­hem­män Ul­vi­lan yri­tyk­ses­sään. Hän on Har­ja­val­lan BASF:n teh­das­hank­keen vas­taa­va mes­ta­ri.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus ku­mo­si lai­tok­sel­le myön­ne­tyn ym­pä­ris­tö­lu­van vuo­si sit­ten ke­vääl­lä.

– Uu­si ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus on jä­tet­ty si­sään, odo­tel­laan vas­taus­ta. Lu­vil­la on tiet­ty kä­sit­te­ly­ai­kan­sa, em­me osaa sa­noa kos­ka pää­tös tu­lee.

Myk­rä on ol­lut mu­ka­na mo­nen muun­kin hank­keen suun­nit­te­lus­sa ja val­von­nas­sa eri kau­pun­geis­sa ja maa­kun­nis­sa. Ko­ke­mus­ta siis on, myös by­rok­ra­ti­as­ta.

Lupabyrokratiaa pitää purkaa, mutta lupaprosessien eteneminen ei ole vain lainsäädännöstä kiinni, vaan käsittely vaihtelee kunnittain. Poliittisilla päättäjillä tulisi olla yhteinen tahto viedä asioita samaan suuntaan, jossa luodaan edellytykset yritysten kehittymiselle ja investoinneille, sanoo yrittäjä Kari Mykrä.

Lupabyrokratiaa pitää purkaa, mutta lupaprosessien eteneminen ei ole vain lainsäädännöstä kiinni, vaan käsittely vaihtelee kunnittain. Poliittisilla päättäjillä tulisi olla yhteinen tahto viedä asioita samaan suuntaan, jossa luodaan edellytykset yritysten kehittymiselle ja investoinneille, sanoo yrittäjä Kari Mykrä.

Heli Kokko

Myk­rän mu­kaan yleen­sä ot­ta­en vi­ra­no­mais­toi­min­ta ei pysy kaa­voi­tuk­ses­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa pe­räs­sä, kos­ka yri­tys­ten ai­ka­tau­lut me­ne­vät no­pe­as­ti eteen­päin. Vi­ra­no­mais­toi­min­ta on usein hi­das­ta ja kan­ke­aa ver­rat­tu­na yri­tys­toi­min­taan.

Lu­pap­ro­ses­sien kä­sit­te­ly vaih­te­lee kun­nit­tain, ete­ne­mi­nen ei ole siis pel­käs­tään lain­sää­dän­nös­tä kiin­ni, vaan myös eri­lai­sis­ta käy­tän­nöis­tä.

– Po­liit­ti­sil­la päät­tä­jil­lä tu­li­si ol­la yh­tei­nen tah­to vie­dä asi­oi­ta sa­maan suun­taan, jos­sa luo­daan edel­ly­tyk­set yri­tys­ten ke­hit­ty­mi­sel­le ja in­ves­toin­neil­le. Jois­sain kun­nis­sa se tah­to on yh­te­näi­sem­pi kuin toi­sis­sa kun­nis­sa, jois­sain kun­nis­sa ai­ka­tau­lu on no­pe­am­pi kuin toi­sis­sa kun­nis­sa. Nämä asi­at vai­kut­ta­vat myös yri­tys­ten in­ves­toin­ti­pää­tök­siin.

Kun joku ha­lu­aa ra­ken­taa vaik­ka­pa oma­ko­ti­ta­lon tai teh­das­hal­lin, jou­du­taan ole­maan to­del­la mo­nen ta­hon kans­sa te­ke­mi­sis­sä.

– On han­ka­laa, jos joku vai­he jää klik­kaa­maan ja han­ke vii­väs­tyy. Tämä ei ole ke­nen­kään edun mu­kais­ta.

By­rok­ra­ti­aa ra­ken­ta­mi­sen suh­teen on tur­han pal­jon, yk­sin­ker­tai­sis­ta asi­ois­ta teh­dään vai­kei­ta. Juu­ri sii­hen tar­vi­taan sel­keyt­tä ja suo­ra­vii­vai­suut­ta. Pel­käs­tään oma­ko­ti­ta­lon ra­ken­ta­mi­ses­sa vaa­di­taan pait­si ra­ken­nus­val­von­nan lu­pia myös säh­kö­lai­tok­sen, ve­si­lai­tok­sen jne. liit­ty­mis­so­pi­muk­set.

– Jos ha­lu­aa ra­ken­taa ta­lon, ei luu­li­si ole­van vai­ke­aa saa­da kaik­kia ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­viä pa­pe­rei­ta sa­mas­ta pai­kas­ta, Myk­rä sa­noo.

Kun­nis­ta pi­täi­si Myk­rän mie­les­tä löy­tyä pal­ve­lu­alt­tiut­ta ja myös ym­mär­rys­tä sii­tä, et­tä kun joku ky­syy tont­tia, ky­sy­jä ha­lu­aa in­ves­toi­da kun­taan. In­ves­toin­nis­ta tu­lee ket­ju­re­ak­tio, kos­ka ra­ken­ta­mi­ses­sa tar­vi­taan te­ki­jöi­tä ja ta­va­raa. On kyse sit­ten oma­ko­ti­ta­los­ta tai teh­das­hal­lis­ta, näin kun­taan luo­daan ak­tii­vi­suut­ta ja tu­lo­ja.

– Ra­ken­nus­val­von­nois­sa on ero­ja, läh­tö­koh­tai­ses­ti jois­sain kau­pun­geis­sa pal­ve­lu­alt­tius ja käy­tän­nöl­li­syys ovat pa­rem­pia kuin toi­sis­sa, vaik­ka sa­mo­ja asi­oi­ta teh­dään.

Myk­rä muis­tut­taa, et­tä ra­ken­nus­val­von­ta ei vas­taa ra­ken­ta­mi­ses­ta, ei ole lop­pu­vas­tuus­sa, vaan vas­tuu on vas­taa­val­la mes­ta­ril­la, hank­kee­seen ryh­ty­neel­lä ja suun­nit­te­li­joil­la.

– Ra­ken­nus­val­von­ta on yk­si osa­puo­li ra­ken­ta­mi­ses­sa, ja se on joko han­ket­ta tu­ke­va tai vä­hem­män tu­ke­va.

Myk­rän mu­kaan on esi­merk­ke­jä kun­nis­ta, jois­sa ny­kyi­sel­lä­kin lain­sää­dän­nöl­lä on pys­tyt­ty aset­ta­maan ta­voit­tei­ta vie­dä lupa-asi­at läpi tie­tys­sä ajas­sa. Ja jos ei pys­ty­tä, asi­ak­kaal­le sel­vi­te­tään ti­lan­ne vii­vyt­te­le­mät­tä.

Myk­rä on tut­tu nimi maan­ra­ken­nu­sa­lal­la. Kari Myk­rän isä pe­rus­ti Maan­ra­ken­nus Myk­rän 50 vuot­ta sit­ten, ja nyt joh­dos­sa on toi­nen po­jis­ta, ja Kari Myk­räl­lä on oma yri­tys. Maan­ra­ken­nus Myk­rä te­kee ura­koi­ta ja Inf­ra­Myk­rä toi­mii ra­ken­nut­ta­ja­puo­lel­la pää­a­si­as­sa te­ol­li­suu­des­sa, pk-yri­tys­ten kans­sa ja jul­ki­sel­la sek­to­ril­la.

”Nos­te­taan ri­maa” on Suo­men Yrit­tä­jien tee­ma ke­vään 2023 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Yrit­tä­jien vaa­li­oh­jel­mas­sa vaa­di­taan muun mu­as­sa jul­ki­sen vel­kaan­tu­mi­sen lo­pet­ta­mis­ta, ta­lou­den so­peut­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta ja yrit­tä­mi­sen ja työn ve­ro­tuk­sen alen­ta­mis­ta.